Caruna förstärkte sitt elnät, utvecklade kundupplevelser och förnyade sin strategi år 2017

PRESSMEDDELANDE

26.03.2018 kl. 10:48
Finlands största elöverföringsbolag Caruna fortsatte att kraftigt investera i sitt elnät år 2017. Utöver nätförbättringsinitiativ utvecklade bolaget kundupplevelser bl.a. genom att förnya sina kundhanterings- och faktureringssystem. Därtill fortsatte Caruna utveckla sin upphandlings- och materialkedja. Den nya verkställande direktören tillträdde sin post i maj och under hösten förnyades Carunas vision, värden, strategi och organisation. I årsrapporten som publiceras i dag presenteras Carunas verksamhet och händelser under år 2017 på ett omfattande sätt.

Läs Carunas årsrapport för år 2017 i sin helhet på adressen vuosiraportti2017.caruna.fi  (på finska) eller report2017.caruna.fi (på engelska).

År 2017 investerade Caruna sammanlagt 291 miljoner euro i sitt elnät och utvecklingen av sin verksamhet. Kabeldragning under marken, där kablarna är skyddade för omväxlande väder, gjordes på en sträcka om ca 6 200 kilometer. Därtill avverkades trädbestånd längs med ellinjer och elnätet förbättrades mha. olika tekniska lösningar. Som ett resultat av dessa verksamheter ökade elförsörjningens tillförlitlighet ytterligare för över 45 000 kunder. Nu omfattas ca 477 000 av de totala 672 000 kunder vid Caruna av ett vädersäkert elnät. Utav Carunas 85 000 kilometer långa elnät uppgick graden av kabeldragning till hela 45 procent år 2017.

Globala megatrender så som klimatförändring, urbanisering och digitalisering påverkar även energibranschen. Kraftigt växlande väderfenomen kräver att elöverföringsbolag allt snabbare och effektivare för elnätet under marken. Därtill bör det vara möjligt att ansluta småskalig elproduktion till moderna elnät.

"En störningsfri elförsörjning är en grundläggande förutsättning för hela samhället, finländsk företagsverksamhet och finländarnas vardag. Nätet som nu byggs ut tjänar samhällets behov de följande 40-50 åren. Då vi bygger ut vårt nät måste vi beakta framtida förändring gällande elproduktion och elförbrukning, bl.a. elektrifieringen av trafiken och en ökning av småskalig elproduktion,” berättar verkställande direktör Tomi Yli-Kyyny.

“Vi planerar och bygger vårt elnät således att det lämpar sig för distribuerad produktion av förnybar energi. På så vis tryggar vi möjligheten för enskilda finländare att själva producera energi mha. miljövänliga metoder och att således motarbeta klimatförändringen. I slutet av år 2017 hade vi ca 2 400 producenter av solenergi anslutna till vårt elnät,” tillägger Yli-Kyyny.

Utöver att Caruna förbättrade leveranssäkerheten och ökade möjligheterna för småskaliga producenter att ansluta till elnätet, förbättrades även kundupplevelsen dels genom att man utvecklade personalens och samarbetsparternas kundinriktning och dels genom att man förnyade Carunas kundhanterings- och faktureringssystem. Nättjänster riktade till kunder utökas under våren 2018. 

Carunas omsättning år 2017 var 426 miljoner euro och rörelsevinsten 29 miljoner euro. Sammanlagt betalade Caruna 6,3 miljoner euro i form av samfundsskatt. Därtill redovisade Caruna 254 miljoner euro i form av el- och mervärdesskatt till den finska staten. Ungefär hälften av kundernas elöverföringskostnader utgörs av skatt.

Allt effektivare och mer transparent upphandling

Caruna fortsatte att utveckla sina upphandlingsprocesser år 2017. Utöver fokus på implementering av ett underskriftsystem för beställnings- och upphandlingsprocesser, fokuserade bolaget på att utveckla processer gällande materialanskaffningar.

Caruna hade år 2017 sammanlagt 13 huvudentreprenörer och 480 underleverantörer i anknytning till bolagets bygge av elnät. Carunas projekt sysselsätter utöver den egna personalen omkring 2 000 professionella män och kvinnor. Indirekt sysselsätter bolaget 4 000 personer. Caruna följer regelbundet med sina samarbetspartners verksamhet och hur avtalsvillkoren följs.

Revisioner av leverantörer är en del av styrningskonceptet. År 2017 reviderades sex leverantörer. Hittills har Carunas 11 största avtalsleverantörer reviderats. Tillsammans täcker dessa 11 leverantörer ca 70 procent av Carunas anskaffningsvärde.

Säkerhet prioriteras i Carunas alla byggprojekt. Under år 2017 genomfördes nästan 3 000 arbetsplatsrevisioner och över 400 st. säkerhetskontroller på byggplatser. Trots detta uppnådde bolaget inte sina mål för arbetarsäkerhet gällande underleverantörerna. För att korrigera situationen startades, tillsammans med huvudentreprenörerna, ett program som strävar efter att förbättra säkerheten för underleverantörer. Programmet fortsätter år 2018.

En utredning över materialens livscykel påbörjades

För bygge och sanering av elnät krävs det material så som kablar, transformatorer och elstationer. De viktigaste beståndsdelarna i elnätet utgörs av råmaterialen aluminium, koppar och stål. Alla elnät byggs huvudsakligen av nya material. Caruna använder material med hög beaktan för kvalitet, säkerhet och miljöaspekter. Dessa egenskaper har noggrant beaktats både under konkurrensutsättningar och kvalitetsrevisioner av fabriker och anläggningar.

Caruna skaffar största delen av alla material själv och en del via sina entreprenörer. År 2017 ökade Caruna sin direkta involvering i materialanskaffningar, i synnerhet beträffande kablar och transformatorer. Detta ökar styrningen, uppföljningen och rapporteringen av materialens livscykel.

År 2017 verkställde bolaget en utredning över materialens livscykel: i det primära skedet reder bolaget ut hur rivet material behandlas och var det slutligen hamnar efter en hantering. Arbetet utförs i samarbete med Kuusakoski Oy som ansvarar för att avhämta allt rivet material från Carunas byggarbetsplatser och sköta om den fortsatta hanteringen. Utredningen fortsätter år 2018.

En ny verkställande direktör, strategi och organisation

I maj 2017 fick Caruna en ny VD Tomi Yli-Kyyny som övergick till sin nya tjänst från att ha varit VD för Vapo Oy. Under hösten 2017 förnyades Carunas strategi, organisation och ledningsgrupp.

Den nya strategin betonar ett gott företagsmedborgarskap, en kundcentrerad och effektiv affärsverksamhet, tillväxt och nya tjänster. Den nya strategin och uppdaterade visionen en miljon nöjda kunder styr bolagets arbete varje dag.

”Vi förnyade vår vision, våra värden, strategi och organisation. Vår nya vision och våra nya värden påminner oss om att vi arbetar tillsammans för våra kunder och det finska samhällets bästa. Vi vill tjäna den växande befolkningen allt bättre och den bästa kundupplevelsen skapar vi genom att trygga en säker och ostörd elförsörjning varje dag och hela året om,” tillägger Yli-Kyyny beskrivande.

I och med organisationsförändringen övergick bolaget från tre affärsenheter till två då drift av elnätet och förvaltning av tillgångar kombinerades till enheten för elnätsaffärsverksamhet. De nya affärsenheterna består av elnät och kundrelationer. Dessa enheter stöds av stödfunktionerna: företagstjänster och strategisk planering, administration och riskhantering, personal samt kommunikation och samhällsrelationer.

Tack vare förändringarna blev ledningsgruppen mindre. Den nya strategin och målsättningen om en allt mer effektiv ledningsgrupp låg som bakgrund till ändringarna.

Caruna stöder FN:s globala mål för hållbar utveckling

Under hösten 2017 genomförde Caruna en process, under vilken tre primära mål, som Caruna med sin verksamhet har en direkt inverkan på, valdes ut bland FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDGs). 

“Vi vill framför allt trygga en tillgång till hållbar energi för alla, en hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt hållbara städer och samhällen. Carunas strategiska tyngdpunkter är i direkt koppling till de utvalda målsättningarna,” säger Yli-Kyyny.

Utöver de tre primära målsättningarna som valdes ut, identifierades även målsättningar i anknytning till rent vatten och sanitet, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, hållbar konsumtion och produktion, bekämpning av klimatförändringen, ekosystem och biologisk mångfald och partnerskap som Caruna med sin verksamhet strävar efter att främja.

Carunas program för företagsansvar uppdateras under våren 2018. Då ska det utarbetas allt noggrannare mätare för hur mål för hållbar utveckling kan uppföljas. Därtill kommer bolaget att börja tillämpa en ny väsentlighetsanalys och övergå till att använda sig av GRI Standarder i sin rapportering över företagsansvar.

Läs Carunas årsrapport för år 2017 i sin helhet på adressen vuosiraportti2017.caruna.fi  (på finska) eller report2017.caruna.fi (på engelska).

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon