Caruna år 2019 i Västra Nyland: Byggande av elnät framskrider planenligt

PRESSMEDDELANDE

24.04.2020 kl. 07:48
Reparation och byggande av elnät framskrider planenligt och ställvis även med påskyndad tidtabell. Det intelligenta elnät som byggts för framtidens behov klarar den ökande elanvändningen och tål belastningar orsakade av klimatförändringen utan några längre elavbrott. Via Carunas nät distribueras el till knappt 90 000 kunder i Västra Nyland.

Västra Nyland är ett aktivt område särskilt vid motorvägen mellan Åbo och Helsingfors och stamväg 51. Områdets elnät är komplext, vilket ställer specifika krav på byggandet och utvecklandet av nätet. År 2019 togs 300 kilometer kablifierat mellanspänningsnät i bruk i Västra Nyland. Caruna har 13 000 kilometer nät i området, varav 67 procent av mellanspänningsnätet hade kablifierats i slutet av 2019. Mellanspänningsnätet överför el till både småindustrins behov och delningstransformatorer i närheten av bebyggelse.

Caruna har sedan 2013 systematiskt genomfört ett omfattande investeringsprogram som ska förbättra leveranssäkerheten. I Västra Nyland byggde man för 15,3 miljoner euro i 2019. Per kund var investeringen knappt 180 euro.

Under 2019 fortsatte byggandet av elnät i huvudsak i glesbygdsområden där Caruna Ab huvudsakligen verkar. Områdets specialdrag är skärgården och kusternas omfattande fritidsbebyggelse i både i Lojo och Vichtis. År 2019 fokuserade man på att förbättra leveranssäkerheten särskilt i Lojoregionen.

I Caruna Esbo Ab och Caruna Ab:s inom nätområdena flyttades sammanlagt 3 800 kilometer av elnätet under jord i skydd mot väder och vind under 2019. Till följd av detta steg kablifieringsgraden med fyra procentenheter till 56 (52) procent.

Fram till nu har Caruna fokuserat på att förnya mellanspänningsnätet, så att en så stor mängd kunder som möjligt vid störningar skulle kunna undvika längre elavbrott. Arbetet pågår i Västra Nyland så att vi förnyar vårt äldsta elnät särskilt i Raseborgstrakten. På 2020-talet kommer fokus för utvecklingen av nätet att övergå till lågspänningsnätet, det vill säga till närheten av kundernas gårdar även i kommunernas tätorter i Västra Nyland.

”Detta betyder samtidigt att vi skräddarsyr sätten att bygga nätet på enligt de lokala behoven. I Raseborgs- och Hangöområdet finns det en stor mängd gammalt nät som vi nu sanerar för att skydda det mot väder och vind.  Eldistributionen till kunderna i lågspänningsnätet i glesbygdsområden kan ofta säkerställas även på andra sätt än med jordkablar. I Västra Nyland kräver det klippiga kustområdet en mångsidig verktygslåda när man söker kostnadseffektiva alternativ”, berättar Jukka Ihamäki, regiondirektör med ansvar för Carunas stadsnät.

Småskalig produktion främjades på flera ställen

Caruna månar om bekämpning av klimatförändringen och en tillräckligt snabb utveckling av det finländska energisystemet för framtidens behov. Solelens popularitet fortsatte att växa och i slutet av 2019 fanns det redan över 6 600 (4 000 år 2018) småskaliga solelsproducenter i Carunas nät, av vilka 381 i Lojo, 232 i Vichtis och 210 i Raseborg i Västra Nyland. Bland de tio största småproducenterna blev Lojo tredje, Vichtis sjätte och Raseborg sjunde.

Även Hangö stad, en av områdets Hinku-kommuner, är ytterst aktiv i användningen och produktionen av elenergi. Hinku-kommuner har förbundit sig till att minska koldioxidutsläpp med 80 procent från 2007 års nivå före år 2030.

”Finland behöver starka och smarta elnät för att kunna producera utsläppsfri, förnybar energi i mycket större utsträckning än idag. Soliga Hangö är ett utmärkt exempel på detta”, tillägger Ihamäki.

Caruna Ab:s eldistributionspris förändrades

Caruna Ab:s förhöjningar av eldistributionspriserna trädde i kraft 1.11.2019. Effekten på överföringsdelens slutsumma inklusive skatt var i medeltal 3,9 procent efter förhöjningen.

Carunas årsberättelse 2019 har publicerats

Caruna-koncernens (Caruna) årsrapport för 2019 har publicerats på adressen caruna.fi/vuosiraportti2019. Årsrapporten består av tre delar: Carunas år 2019, Förvaltning och Bokslut.

Carunas år 2019 berättar hur Caruna övervakar, upprätthåller och reparerar ett vädersäkert elnät åt sina över 692 000 kunder, som finns på två helt olika nätbolags områden: Caruna Ab, som verkar på glesbygden, och Caruna Esbo Ab, som upprätthåller stadsnät.

Årsrapporten belyser också på vilket sätt vi skapar värde för våra olika intressentgrupper och för det finländska samhället. Klimatförändringen ökar förekomsten av extrema väderfenomen och digitaliseringen ökar elanvändningen. Ett starkt och smart elnät möjliggör en ökning av förnybar energi, ökad användning av elbilar och snabba dataförbindelser. Vi håller på att övergå från sanering av mellanspänningsnätet till lågspänningsnätet och då beaktar vi de lokala förhållandena och kundernas behov. 

Caruna har gjort företagsansvarsrapporter i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) G4-väsentlighetsprocess ända sedan 2015. År 2018 gick vi över till att använda GRI-standarderna i vår företagsansvarsrapportering. Företagsansvaret ingår i avsnittet Caruna år 2019.

I avsnittet Förvaltning ingår information om bolagets förvaltnings- och styrsystem inklusive principer och åtgärder.

I avsnittet Bokslut ingår styrelsens verksamhetsberättelse och koncernbokslutet.

Carunas år 2019, Förvaltning och Bokslut är tillgängliga på adressen caruna.fi/vuosiraportti2019

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon