Caruna år 2019 i sydvästra Finland: Dragning av jordkablar fortskrider och fler är intresserade av småskalig produktion av solenergi

PRESSMEDDELANDE

24.04.2020 kl. 07:43
Reparationen och byggandet av elnät fortsätter i sydvästra Finland med åtskilliga pågående projekt som påverkar eldistributionen. Det intelligenta elnät som byggts för framtidens behov klarar den ökande elanvändningen och tål belastningar orsakade av klimatförändringen utan några längre elavbrott. I sydvästra Finland har Caruna cirka 160 000 kunder, och enligt antalet kommuner är området vårt största nätområde.

I sydvästra Finland utvecklas särskilt Åbo, S:t Karins, Salo, Lundo och Reso, och nya arbetsplatser skapas. Specialdraget i sydvästra Finlands nätområde är stugområden som ligger särskilt i skärgården. Att bygga och underhålla elnät i skärgården kräver särskilda kunskaper. Även den allt mer elektrifierade färjetrafiken ska beaktas när elnätet utvecklas.

År 2019 togs 710 kilometer kablifierat mellanspänningsnät i bruk i sydvästra Finland. Caruna har sammanlagt 30 000 kilometer nät i området, varav 66 procent av mellanspänningsnätet hade kablifierats i slutet av 2019. Mellanspänningsnätet överför el till både småindustrins behov och fördelningstransformatorer i närheten av bebyggelse.

I Caruna Esbo Ab och Caruna Ab:s nätområden flyttades 3 800 kilometer av elnätet under jord i skydd mot väder och vind under 2019. Till följd av detta steg kablifieringsgraden med fyra procentenheter till 56 (52) procent. I Caruna Ab:s område, till vilket sydvästra Finland hör, flyttades 3 560 kilometer av elnätet under jord.

Caruna har sedan 2013 systematiskt genomfört ett omfattande utvecklingsprogram som ska förbättra elnätets leveranssäkerhet. Bland Carunas nätområden har man investerat mest i sydvästra Finland, sammanlagt cirka 59 miljoner euro. Per kund är investeringen knappt 370 euro.

År 2019 gjordes nätförbättringsarbeten både i glesbygdsområden och i tätort. I Rusko och Reso tätorter sambyggdes elnät, fibernät och kommunens gatubelysningsnätverk tillsammans med Telia Finland. Sambyggnad minskar både de olägenheter som orsakas för invånarna samt sparar kostnader och skonar miljön, eftersom gatorna bara behöver grävas upp en gång och byggandet blir färdigt på en gång. De första kunderna får hem snabba fiberoptiska nätbindelser under detta år.

Fram till nu har Caruna fokuserat på att tekniskt förnya mellanspänningsnätet, så att en så stor mängd kunder som möjligt vid störningar skulle kunna undvika längre elavbrott. I fortsättningen kommer arbetets tyngdpunkt att övergå till lågspänningsnätet, det vill säga till närheten av kundernas gårdar även i sydvästra Finland, men vi fortsätter också uppdateringen av mellanspänningsnätet i glesbygdsområden.

”Detta betyder samtidigt att vi skräddarsyr sätten att bygga nätet på enligt de lokala behoven. Eldistributionen till kunderna på glest bebyggda områden kan ofta säkerställas även annars än med jordkablifiering, och särskilt i skärgården måste vi hitta andra slags alternativ”, berättar Henrik Suomi, regiondirektör med ansvar för Carunas kommunnät.

Småskalig produktion främjades

Caruna månar om bekämpning av klimatförändringen och en tillräckligt snabb utveckling av det finländska energisystemet för framtidens behov. Solelens popularitet fortsatte att växa och i slutet av 2019 fanns det redan över 6 600 (4 000 år 2018) småskaliga solelsproducenter i Carunas nät. I slutet av året fanns det 543 småproducenter i Salo, 268 i S:t Karins och 203 i Lundo. På topp 10-listan var Salo på andra platsen, S:t Karin på fjärde platsen och Lundo på nionde platsen.

”Finland behöver starka och smarta elnät för att kunna producera utsläppsfri, förnybar energi i mycket större utsträckning än idag”, tillägger Suomi.

Caruna Ab:s eldistributionspris förändrades

Caruna Ab:s förhöjningar av eldistributionspriserna trädde i kraft 1.11.2019. Effekten på överföringsdelens slutsumma inklusive skatt var i medeltal 3,9 procent efter förhöjningen.

Carunas årsberättelse 2019 har publicerats

Caruna-koncernens (Caruna) årsrapport för 2019 har publicerats på adressen caruna.fi/vuosiraportti2019. Årsrapporten består av tre delar: Carunas år 2019, Förvaltning och Bokslut.

Carunas år 2019 berättar hur Caruna övervakar, upprätthåller och reparerar ett vädersäkert elnät åt sina över 692 000 kunder, som finns på två helt olika nätbolags områden: Caruna Ab, som verkar på glesbygden, och Caruna Esbo Ab, som upprätthåller stadsnät.

Årsrapporten belyser också på vilket sätt vi skapar värde för våra olika intressentgrupper och för det finländska samhället. Klimatförändringen ökar förekomsten av extrema väderfenomen och digitaliseringen ökar elanvändningen. Ett starkt och smart elnät möjliggör en ökning av förnybar energi, ökad användning av elbilar och snabba dataförbindelser. Vi håller på att övergå från sanering av mellanspänningsnätet till lågspänningsnätet och då beaktar vi de lokala förhållandena och kundernas behov. 

Caruna har gjort företagsansvarsrapporter i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) G4-väsentlighetsprocess ända sedan 2015. År 2018 gick vi över till att använda GRI-standarderna i vår företagsansvarsrapportering. Företagsansvaret ingår i avsnittet Caruna år 2019.

I avsnittet Förvaltning ingår information om bolagets förvaltnings- och styrsystem inklusive principer och åtgärder.

I avsnittet Bokslut ingår styrelsens verksamhetsberättelse och koncernbokslutet.

Carunas år 2019, Förvaltning och Bokslut är tillgängliga på adressen caruna.fi/vuosiraportti2019

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon