Caruna år 2019 i Satakunta: Test av ny teknik påbörjades i Norrmark

PRESSMEDDELANDE

24.04.2020 kl. 07:31
Reparationen och byggandet av elnät har avancerat mycket i Satakunta där mellanspänningsnätet huvudsakligen har kablifierats. Det intelligenta elnät som byggts för framtidens behov klarar den ökande elanvändningen och tål belastningar orsakade av klimatförändringen utan några längre elavbrott. I Satakunta har Caruna cirka 34 000 kunder.

År 2019 togs 290 kilometer kablifierat mellanspänningsnät och 35 kilometer högspänningsnät i bruk i Satakunta. Caruna har 6 000 kilometer nät i området, varav 70 procent av mellanspänningsnätet hade kablifierats i slutet av 2019. Mellanspänningsnätet överför el till både småindustrins behov och delningstransformatorer i närheten av bebyggelse.

I Caruna Esbo Ab och Caruna Ab:s nätområden flyttades 3 800 kilometer av elnätet under jord i skydd mot väder och vind under 2019. Till följd av detta steg kablifieringsgraden med fyra procentenheter till 56 (52) procent. I Caruna Ab:s område, till vilket nätområdet Satakunta hör, flyttades 3 560 kilometer av elnätet under jord. I Satakunta investerades cirka 23 miljoner euro i 2019. Per kund var investeringen knappt 700 euro.

Caruna har sedan 2013 systematiskt genomfört ett omfattande utvecklingsprogram som ska förbättra elnätets leveranssäkerhet. Under 2019 fortsatte byggandet av ett smart elnät i huvudsak i glesbygdsområden där Caruna Ab är verksamt.

Fram till nu har Caruna fokuserat på att förnya stamförbindelser i mellanspänningsnätet, så att en så stor mängd kunder som möjligt vid störningar skulle kunna undvika längre elavbrott. I fortsättningen kommer fokus för arbetet att övergå till lågspänningsnätet, det vill säga till närheten av kundernas gårdar även i Satakunta.

”Detta betyder samtidigt att vi skräddarsyr sätten att bygga nätet på enligt de lokala behoven. Eldistributionen till kunderna på glest bebyggda områden kan ofta säkerställas även annars än med jordkablifiering”, berättar Henrik Suomi, regiondirektör med ansvar för Carunas kommunnät.

Ny teknik testas i Norrmark

År 2019 inledde Caruna och ABB ett fyraårigt innovationssamarbete i Norrmark. Vi testar smart skyddsteknik för elnät på Norrmarks nätstation i Björneborg och i det elnät som stationen matar. Målet är att automatiskt tolka och reagera på avvikelser som dyker upp i elnätet och se elnätets säkerhetsläge i realtid. Så kan vi underlätta felsökning och rent av helt undvika elavbrott samt framför allt säkerställa ett allt säkrare elnät.

Småskalig produktion främjades

Caruna månar om bekämpning av klimatförändringen och en tillräckligt snabb utveckling av det finländska energisystemet för framtidens behov. Solelens popularitet fortsatte att växa och i slutet av 2019 fanns det redan över 6 600 (4 000 år 2018) småskaliga solelsproducenter i Carunas nät, av vilka 198 i Sastamala. På småproducenternas topp 10-lista blir Sastamala tionde.

”Finland behöver starka och smarta elnät för att kunna producera utsläppsfri, förnybar energi i mycket större utsträckning än idag”, tillägger Suomi.

Caruna Ab:s eldistributionspris förändrades

Caruna Ab:s förhöjningar av eldistributionspriserna trädde i kraft 1.11.2019. Effekten på överföringsdelens slutsumma inklusive skatt var i medeltal 3,9 procent efter förhöjningen.

Carunas årsberättelse 2019 har publicerats

Caruna-koncernens (Caruna) årsrapport för 2019 har publicerats på adressen caruna.fi/vuosiraportti2019. Årsrapporten består av tre delar: Carunas år 2019, Förvaltning och Bokslut.

Carunas år 2019 berättar hur Caruna övervakar, upprätthåller och reparerar ett vädersäkert elnät åt sina över 692 000 kunder, som finns på två helt olika nätbolags områden: Caruna Ab, som verkar på glesbygden, och Caruna Esbo Ab, som upprätthåller stadsnät.

Årsrapporten belyser också på vilket sätt vi skapar värde för våra olika intressentgrupper och för det finländska samhället. Klimatförändringen ökar förekomsten av extrema väderfenomen och digitaliseringen ökar elanvändningen. Ett starkt och smart elnät möjliggör en ökning av förnybar energi, ökad användning av elbilar och snabba dataförbindelser. Vi håller på att övergå från sanering av mellanspänningsnätet till lågspänningsnätet och då beaktar vi de lokala förhållandena och kundernas behov. 

Caruna har gjort företagsansvarsrapporter i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) G4-väsentlighetsprocess ända sedan 2015. År 2018 gick vi över till att använda GRI-standarderna i vår företagsansvarsrapportering. Företagsansvaret ingår i avsnittet Caruna år 2019.

I avsnittet Förvaltning ingår information om bolagets förvaltnings- och styrsystem inklusive principer och åtgärder.

I avsnittet Bokslut ingår styrelsens verksamhetsberättelse och koncernbokslutet.

Carunas år 2019, Förvaltning och Bokslut är tillgängliga på adressen caruna.fi/vuosiraportti2019

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon