Caruna år 2019 i Mellersta Nyland: Sambyggnad är ett naturligt sätt att bygga

PRESSMEDDELANDE

24.04.2020 kl. 07:51
Reparationen och byggandet av elnät framskrider planenligt i Mellersta Nyland som ständigt växer och utvecklas. Elnätet som byggts för framtidens behov klarar den ökande elanvändningen och tål belastningar orsakade av klimatförändringen utan några längre elavbrott. Via Carunas nät distribueras el till cirka 96 500 kunder i Mellersta Nyland.

År 2019 togs 40 kilometer kablifierat mellanspänningsnät i bruk i Mellersta Nyland. Caruna har sammanlagt 6 500 kilometer nät i området, varav 84 procent av mellanspänningsnätet hade kablifierats före slutet av 2019. Mellanspänningsnätet överför el till både småindustrins behov och delningstransformatorer i närheten av bebyggelse.

I Caruna Esbo Ab och Caruna Ab:s nätområden flyttades 3 800 kilometer av elnätet under jord i skydd mot väder och vind under 2019. Till följd av detta steg kablifieringsgraden med fyra procentenheter till 56 (52) procent.

Caruna har sedan 2013 systematiskt genomfört ett investeringsprogram som ska förbättra leveranssäkerheten. År 2019 investerades knappt fem miljoner euro i området. Per kund var investeringen drygt 50 euro. Under 2019 fortsatte byggandet av ett smart elnät i huvudsak i glesbygdsområden där Caruna Ab är verksamt.

Områdets kommuner söker tillväxt inom boende- och företagsverksamhet. Städer investerar årligen i jämn takt och då öppnas möjligheten till kostnadseffektiv sambyggnad.  I Mellersta Nyland, särskilt i Tusby, har man byggt tillsammans bl.a. på inkommande sommarens bostadsmässoområde. Även i andra tätorter i Mellersta Nyland sker sambyggnad fortlöpande. Till Caruna Ab:s nätområde i Mellersta Nyland hör även Riihimäki och Hausjärvi i Egentliga Tavastland där sambyggnadsprojekt också genomfördes år 2019. Carunas investeringar i området fokuserar i fortsättningen på åtgärder som stöder tillväxt i området och förbättrar eldistribution till nuvarande kunder.

Fram till nu har Caruna fokuserat på att förnya mellanspänningsnätet, så att en så stor mängd kunder som möjligt vid störningar skulle kunna undvika längre elavbrott. I fortsättningen kommer fokus för arbetet att övergå till lågspänningsnätet, det vill säga till närheten av kundernas gårdar även i Mellersta Nyland.

”Detta betyder samtidigt att vi skräddarsyr sätten att bygga nätet på enligt de lokala behoven. Förutom att förbättra stamförbindelser i mellanspänningsnätet är vårt mål att trygga eldistributionen i tätortsområden särskilt i de områden där den inte ännu är vädersäker. Eldistribution till kunderna på glest bebyggda områden kan ofta säkerställas även annars än med jordkablifiering”, berättar Jukka Ihamäki, regiondirektör med ansvar för Carunas stadsnät.

Småskalig produktion främjades

Caruna månar om bekämpning av klimatförändringen och en tillräckligt snabb utveckling av det finländska energisystemet för framtidens behov. Solelens popularitet fortsatte att växa och i slutet av 2019 fanns det redan över 6 600 (4 000 år 2018) småskaliga solelsproducenter i Carunas nät, av vilka 208 i Tusby i Mellersta Nyland. På småproducenternas topp 10-lista blev Tusby åttonde.

”Finland behöver pålitliga och smarta elnät för att vi ska kunna producera utsläppsfri, förnybar energi i mycket större omfattning än idag”, tillägger Ihamäki.

Caruna Ab:s eldistributionspris förändrades

Caruna Ab:s förhöjningar av eldistributionspriserna trädde i kraft 1.11.2019. Effekten på överföringsdelens slutsumma inklusive skatt var i medeltal 3,9 procent efter förhöjningen.

Carunas årsberättelse 2019 har publicerats

Caruna-koncernens (Caruna) årsrapport för 2019 har publicerats på adressen caruna.fi/vuosiraportti2019. Årsrapporten består av tre delar: Carunas år 2019, Förvaltning och Bokslut.

Carunas år 2019 berättar hur Caruna övervakar, upprätthåller och reparerar ett vädersäkert elnät åt sina över 692 000 kunder, som finns på två helt olika nätbolags områden: Caruna Ab, som verkar på glesbygden, och Caruna Esbo Ab, som upprätthåller stadsnät.

Årsrapporten belyser också på vilket sätt vi skapar värde för våra olika intressentgrupper och för det finländska samhället. Klimatförändringen ökar förekomsten av extrema väderfenomen och digitaliseringen ökar elanvändningen. Ett starkt och smart elnät möjliggör en ökning av förnybar energi, ökad användning av elbilar och snabba dataförbindelser. Vi håller på att övergå från sanering av mellanspänningsnätet till lågspänningsnätet och då beaktar vi de lokala förhållandena och kundernas behov. 

Caruna har gjort företagsansvarsrapporter i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) G4-väsentlighetsprocess ända sedan 2015. År 2018 gick vi över till att använda GRI-standarderna i vår företagsansvarsrapportering. Företagsansvaret ingår i avsnittet Caruna år 2019.

I avsnittet Förvaltning ingår information om bolagets förvaltnings- och styrsystem inklusive principer och åtgärder.

I avsnittet Bokslut ingår styrelsens verksamhetsberättelse och koncernbokslutet.

Carunas år 2019, Förvaltning och Bokslut är tillgängliga på adressen caruna.fi/vuosiraportti2019

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon