Caruna år 2019 i Esbo: Tillsammans mot en koldioxidneutral stad

NYHETER

31.03.2020 kl. 07:20
Reparationen och byggandet av elnäten fortsätter inom Caruna Esbos nätområde. Det väderbeständiga elnätets andel i Esbo är 86 procent, det vill säga största delen av nätet är redan skyddat mot problem orsakade av variationer i vädret, som till exempel långa elavbrott. Distributionsnätet byggs för framtidens behov och klarar utmärkt av den större elanvändning som den växande befolkningsmängden och större mängden arbetsplatser föranleder i Esbo. I högspänningsnätet (110 kV) utvecklar vi nätet för att möjliggöra elektrifiering av trafiken och en ökad elanvändning i Esbo-området.

Esbo stad har åtagit sig att vara en föregångare inom hållbar utveckling. Också Caruna månar om bekämpning av klimatförändringen och söker lösningar för att motverka den. Vi hjälper våra kunder att enkelt börja producera och förbruka förnybar energi. I slutet av 2019 hade vi knappt 180 000 kunder i Esbo.   

I slutet av 2019 fanns det mest solelsproducenter i Esbo av Carunas alla nätområden, och i 567 hus sköttes invånarnas energiproduktion delvis med solpaneler. Kyrkslätt låg på femte plats i statistiken med sina 244 solelsproducenter. 

Leveranssäkerhet Caruna har systematiskt förbättrat sitt elnät sedan 2013. År 2019 infördes sammanlagt 115 kilometer elnät, som uppfyller även framtidens krav. Sammanlagt finns det i Esbo-området 6 500 kilometer av Carunas elnät, varav sammanlagt 81 procent av mellanspänningsnätet, som överför el till både småindustrins behov och fördelningstransformatorer i närheten av bebyggelse, hade kablifierats i slutet av fjolåret.

Kablifieringsgraden av elnätet för Carunas alla nät steg till 56 (52) procent år 2019.

Flera sambyggandeprojekt pågår i Esbo.

Caruna deltar i ett flertal sambyggandeprojekt på olika håll i Esbo. Utrymme röjs för Spårjokern, vilket betyder att bland annat elnätet omförläggs. Förflyttningen av kraftlinjen i anslutning till Spårjokern framskred för Carunas elnäts del framför allt i närheten av Ring I under 2019. Västmetrons projekt förutsätter också ett starkt elnät, likaså eldrivna bussar. 

I Storgård färdigställdes år 2019 en ny nätstation och också andra nya nätstationer planeras i Esbo. Klobbskogs gamla nätstation rivs och ersätts av en helt ny nätstation, som byggs på en aningen annan plats. Den uppskattas bli färdig år 2022–2023.

”Fram till nu har vi fokuserat hårt på att förnya mellanspänningsnätet, så att en så stor mängd kunder som möjligt vid störningar skulle kunna undvika längre elavbrott.  Vi fortsätter detta arbete i till exempel Norra Esbo och Veikkola för att förbättra eldistributionen. Under de kommande åren kommer arbetets tyngdpunkt att flyttas till lågspänningsnätet, det vill säga till närheten av kundernas gårdar – även i närheten av Esbos stadscentra", berättar Jukka Ihamäki, regiondirektör med ansvar för Carunas stadsnät. 

”Med dessa åtgärder säkerställer vi att de mest tätt bebodda områdena inte ens vid hård storm orsakas oskäligt långa elavbrott”, tillägger Ihamäki. 

Inom Caruna Esbo Ab:s nätområde höjdes eldistributionspriserna inte år 2019. 

Carunas årsberättelse 2019 har publicerats

Caruna-koncernens (Caruna) årsrapport för 2019 har publicerats på adressen caruna.fi/vuosiraportti2019. Årsrapporten består av tre delar: Carunas år 2019, Förvaltning och Bokslut.

Carunas år 2019 berättar hur Caruna övervakar, upprätthåller och reparerar ett vädersäkert elnät åt sina över 692 000 kunder, som finns på två helt olika nätbolags områden: Caruna Ab, som verkar på glesbygden, och Caruna Esbo Ab, som upprätthåller stadsnät.

Årsrapporten belyser också på vilket sätt vi skapar värde för våra olika intressentgrupper och för det finländska samhället. Klimatförändringen ökar förekomsten av extrema väderfenomen och digitaliseringen ökar elanvändningen. Ett starkt och smart elnät möjliggör en ökning av förnybar energi, ökad användning av elbilar och snabba dataförbindelser. Vi håller på att övergå från sanering av mellanspänningsnätet till lågspänningsnätet och då beaktar vi de lokala förhållandena och kundernas behov. 

Caruna har gjort företagsansvarsrapporter i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) G4-väsentlighetsprocess ända sedan 2015. År 2018 gick vi över till att använda GRI-standarderna i vår företagsansvarsrapportering. Företagsansvaret ingår i avsnittet Caruna år 2019.

I avsnittet Förvaltning ingår information om bolagets förvaltnings- och styrsystem inklusive principer och åtgärder.

I avsnittet Bokslut ingår styrelsens verksamhetsberättelse och koncernbokslutet.

Carunas år 2019, Förvaltning och Bokslut är tillgängliga på adressen caruna.fi/vuosiraportti2019

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon