Caruna år 2019: Byggandet av ett mer tillförlitligt elnät framskrider lokalt

NYHETER

11.03.2020 kl. 16:49
Saneringen av elnät framskrider i god takt på Caruna. Elnätet som byggts för framtidens behov klarar den ökande elanvändningen och tål belastningar orsakade av klimatförändring utan några längre elavbrott.

Caruna har sedan 2013 systematiskt genomfört ett omfattande investeringsprogram som ska förbättra leveranssäkerheten. Under 2019 fortsatte byggandet av ett smart elnät i huvudsak i Caruna Oy:s glesbygdsområden. Av elnätet drogs 3 800 kilometer jordkabel i marken i skydd för väder och vind. Av dessa låg 3 600 kilometer i Caruna Oy:s område. Elnätets kablifieringsgrad steg till 56 (52) procent.  

Bolaget har fram till nu satsat hårt på att förnya mellanspänningsnätet, för att en så stor mängd kunder som möjligt kunde undvika långa elavbrott vid störningar. Investeringsprogrammet är nu ungefär halvvägs. I fortsättning kommer fokus för arbetet att övergå till lågspänningsnätet, det vill säga till närheten av kundernas tomter.  

”Detta betyder samtidigt att vi skräddarsyr på vilka sätt vi bygger nätet enligt de lokala behoven. Eldistributionen till kunderna i lågspänningsnätet i glesbygden kan ofta säkerställas även på andra sätt än med jordkablar. Vi behöver även sådana alternativ som än så länge inte är möjliga för distributionsnätbolagen, såsom ellager för att balansera nätet och trygga eldistributionen om nätet fallerar”, berättar Carunas verkställande direktör Tomi Yli-Kyyny

Caruna anser att främjandet av digitaliseringen är en viktig faktor för att säkra Finlands konkurrenskraft och Caruna vill främja sambyggande av fiber- och gatubelysningsnät.  Under det gångna året testade Caruna framgångsrikt tillsammans med Telia sambyggande av elnät och optisk fiber i Sydvästra Finland, och samarbetet fortsätter även år 2020. 

Främjandet av småskalig produktion har ett positivt kolhandavtryck 

Caruna månar om bekämpning av klimatförändringen och en tillräckligt snabb utveckling av det finländska energisystemet för framtidens behov. År 2019 gjorde Caruna en bedömning av den egna verksamhetens effekter på klimatförändringen och klimatförändringens effekter på bolagets verksamhet.  

Över två tredjedelar av Carunas koldioxidavtryck uppstår i anskaffnings- och leveranskedjan. De material som används för byggandet av elnät utgjorde 40 procent av koldioxidavtrycket. År 2019 behandlade Carunas samarbetspartner Kuusakoski Oy cirka 95 (81) procent av det material som rivits i samband med Carunas nätverksprojekt.  

I utredningen utvärderades också bolagets koldioxidhandavtryck, dvs. de positiva effekter som uppstår av verksamheten. Den faktor som främst påverkade koldioxidhandavtrycket var anslutningen av förnybar energi till elnätet. Solelens popularitet fortsatte att växa och i slutet av 2019 fanns det redan ca 6 600 (4 100) småskaliga solelsproducenter i Carunas nät.  

”Finland behöver starka och smarta elnät för att vi ska kunna producera utsläppsfri, förnybar energi mycket mer än idag och för att en ökad användning av el överhuvudtaget ska vara möjlig. På Carunas nätområden finns circa 30 % av den småskaliga produktionen av solenergi och circa 15 % av den totala produktionen av vindkraft i Finland" berättar Yli-Kyyny. 

Kundnöjdheten förbättrades avsevärt 

Carunas kundnöjdhet förbättrades avsevärt under 2019. Det genomsnittliga NPS-talet, som mäter viljan att rekommendera, var 24,2 (6,5) år 2019.  

”Under det gångna året gav vi våra kunder nya tjänster som underlättar vardagen. Dessutom närmade sig Carunas kundtjänst våra kunder på de ställen där nätet byggs. Det är glädjande att märka att vår stora satsning på kundrelationerna gav resultat och kundnöjdheten steg märkbart”, konstaterar Yli-Kyyny.  

Caruna Oy:s förhöjningar av eldistributionspriserna trädde i kraft 1.11.2019. Effekten på elöverföringsdelens slutsumma var i medeltal 3,9 procent efter förhöjningen. Inom Caruna Esbo Oy:s område höjdes eldistributionspriserna inte. 

Den bolagsskatt som Caruna betalar ökade igen och uppgick till 10,3 (6,3) miljoner euro år 2019. Caruna-koncernens, Caruna Oy:s och Caruna Esbo Oy:s bokslut samt Carunas årsrapport kan läsas på bolagets webbplats (på finska). Årsrapporten omfattar även en företagsansvarsrapport i enlighet med GRI-standarderna. 

Koncernens viktigaste finansiella (IFRS) och operativa nyckeltal  

MEUR eller enligt angivet 

2019 

2018 

Omsättning  

466,4 

454,1  

Räkenskapsperiodens vinst  

28,1 

18,5  

Samfundsskatt  

12,2 

10,3  

Investeringar  

167,3 

258,4  

Kassaflöde efter investeringar  

-11,9 

-132,6  

Kunder  

692 000 

683 000  

Nätets kablifieringsgrad, procent  

56 

52  

Mikroproducenter av solel inom nätområdet  

6 600 

4 100  

Den genomsnittliga avbrottstiden i eldistribution per kund (SAIDI), minuter  

79 

103  

Elens leveranssäkerhetsgrad, procent  

99,99 

99,98  

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon