Caruna år 2017: Elnätet förbättrades för sammanlagt 277 miljoner euro, och upp till 71 % av Carunas kunder omfattas av ett vädersäkert nät – förnybar energi fortsätter att växa

PRESSMEDDELANDE

06.03.2018 kl. 15:02
Carunas elnäts kablifieringsgrad ökade under 2017 då koncernen aktivt fortsatte att dra jordkablar på olika håll i landet. De totala investeringarna uppgick till 291 miljoner euro varav 277 miljoner euro riktades huvudsakligen till att höja elnätets driftsäkerhet. Vid utgången av året omfattades 71 procent av Carunas kunder av ett vädersäkert nät. Över tusen småproducenter av förnybar energi anslöt sig till Carunas elnät.

Caruna Networks -koncernens (Carunas) omsättning för år 2017 uppgick till 426 miljoner euro (2016: 384 miljoner euro). I jämförelse med året innan ökade omsättningen med 11 procent. Tillväxten berodde främst på att den tillfälliga rabatten av fasta grundavgifter för elöverföring avskaffades i mars 2017. Räkenskapsperiodens vinst uppgick till 29 miljoner euro till skillnad från förra årets förlust om 32 miljoner euro. Sammanlagt betalade Caruna 6,3 miljoner euro i form av samfundsskatt. Utöver detta samlade Caruna in 254 miljoner euro i form av el- och mervärdesskatt till staten. Nästan hälften av elöverföringsavgifterna som kunderna betalat utgörs av skatter.

Caruna fortsatte sina nätförbättringsprojekt

Nätförbättringsprojekten inom Carunas nätområden framskred på planerat vis  på olika håll i Finland, vilket höjde leveranssäkerheten av el för kunderna i allt högre grad. År 2017 investerade bolaget sammanlagt 277 miljoner euro på nätförbättring (2016: 271 miljoner euro). Totalt byggdes låg- och mellanspänningsnätet ut med mer än 6 000 kilometer (4 195 km). Då bolaget påbörjade omfattande nätprojekt i bl.a. Ranua, Pudasjärvi, Sastamala, Kuusamo, Lojo och Raseborg utvidgades tyngdpunkten för dessa projekt från tätorter till glesbygden. Totalt omspänner Carunas elnät en sträcka på 85 000 kilometer.

“Vi ökar vår leveranssäkerhet genom att bygga ut mellanspänningsnätet med kablar under jorden där de är skyddade för väder och vind. Förra året ökade Caruna andelen av kraftkabelförläggning av sitt nät från 36 procent till 45 procent. Därtill byggdes det vädersäkra nätet ut från att ha omfattat 65 procent till att omfatta 71 procent av Carunas kunder. Klimatförändringar ökar vårt behov att ersätta existerande luftledningar med jordkablar. Med utökad nätautomation är det möjligt för oss att avgränsa felen snabbare än förut,” konstaterar Carunas verkställande direktör Tomi Yli-Kyyny.

Jämn tillväxt av kundvolymer

Carunas kundvolymer ökade med 1,2 procent. År 2017 uppgick antalet kunder till 672 000 (2016: 664 000). Kunderna grupperas in i små-, effekt- och regionnätskunder i enlighet med vilken elöverföringsprodukt de har.

Under år 2017 redde Caruna ut kundernas önskemål och förväntningar i anknytning till prissättning av de produkter och tjänster de använder. Under sommaren och hösten förnyades systemen för både kundhantering och fakturering. 

Småskalig produktion av förnybar energi blev allt populärare

Populariteten för småskalig produktion av förnybara energiformer fortsatte att växa.  Sammanlagt anslöts 1 223 nya solelsystem samt en ny småproducent av vindkraft till Carunas nät. Vid utgången av året hade 2 400 småproducenter anslutit sig till Carunas nät. Caruna vill understöda produktion av förnybar energi på sitt nätområde, och därför debiterades inga överföringskostnader för el som småproducenterna producerade under år 2017.

Ledningsgruppen förnyades, personalantalet förblev det samma

Den 1 maj 2017 tillträdde Tomi Yli-Kyyny posten som verkställande direktör vid Caruna. Under årets lopp förnyades bolagets strategi. I och med den nya strategin skedde personalutbyten i ledningsgruppen, vilket ledde till att ledningsgruppen blev mindre. Även Carunas organisationsstruktur gjordes om till mer kundfokuserad.

“Syftet med ändringarna är att kunna betjäna våra kunder och våra mest centrala intressegrupper bättre än förut,” säger Tomi Yli-Kyyny.

Vid årets slut arbetade 276 personer (2016: 273 personer) vid Caruna. Därtill sysselsatte Caruna ett ansenligt antal samarbetsparter i anknytning till bolagets nätförbättringsprojekt. Sammanlagt sysselsatte projekten direkt cirka 2 000 och indirekt cirka 4 000 personer.

Boksluten för Caruna Networks -koncernen, Caruna Oy och Caruna Espoo Oy finns för påseende på bolagets webbplats. Carunas årsrapport publiceras under vecka 13. Rapporten innehåller mer information om händelserna under år 2017 och rapporteringen följer Global Reporting Initiatives (GRI) G-4 standard.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon