Byggandet av Carunas funktionssäkra elnät framskred som planerat i början av året

NYHETER

03.09.2020 kl. 16:00
Förbättringsprojekten i elnätet inom Carunas nätområden framskred trots den undantagssituation som coronaepidemin medförde. På grund av den varmare vintern och våren minskade den totala mängden levererad el under januari–juni en aning i distributionsnätet. Effekterna av epidemin kunde främst ses i näringslivets elförbrukning.

Carunas kundantal fortsatte att växa jämnt. Det sammanlagda kundantalet i slutet av juni var 697 (686) tusen. Caruna ville för egen del hjälpa kunderna att lindra de ekonomiska verkningar som coronavirusepidemin medförde och erbjöd alla personkunder möjligheten att skjuta upp betalningen av fakturor med tre månader utan avgifter 16.3–30.6. Kundnöjdheten förbättrades ytterligare och NPS-talet, som mäter kundnöjdheten, var i slutet av juni 23,8 (18,1).

I januari–juni byggde Caruna cirka 1 900 kilometer vädersäkert elnät och sysselsatte samtidigt entreprenörer runt om i Finland. Carunas sysselsättande verkan i arbetstimmar var 0,74 miljoner timmar, eller cirka 440 årsverken. För att underlätta det för entreprenörerna i den besvärliga ekonomiska situationen tillämpade Caruna kortare betalningstider till entreprenörerna under epidemin i mars–juni.  

Den totala mängden levererad el under januari–juni minskade en aning i distributionsnätet och var 4,9 (5,0) TWh. Minskningen berodde i huvudsak på den varmare vintern och våren jämfört med motsvarande period i fjol. Effekterna av coronaepidemin var marginella och kunde främst ses i näringslivets elförbrukning. 

Elens leveranssäkerhetsgrad var 99,99 % (99,99 %). Mest avbrott orsakades av de tre stormarna Elina, Kai och Tuuli och februari. Under Elina-stormen var strömmen samtidigt borta för högst 10 200 kunder i Västra Nyland och sydvästra Finland. De investeringar som har gjorts för att förbättra leveranssäkerheten i eldistributionen har lett till färre fel och kortare felreparationer.

Caruna bygger ett starkt och smart elnät, som möjliggör tillväxt av förnybar energi och ökad användning av elbilar. Till Carunas elnät anslöts fram till slutet av juni cirka 1 500 (1 100) nya solelsystem. I slutet av perioden var antalet småproducenter redan cirka 8 000 (5 200). 

Carunas halvårsrapport för perioden 1.1–30.6.2020 finns i sin helhet på bolagets webbplats.

Sammandrag av nyckeltal

MEUR eller enligt angivet

H1-2020

H1-2019

2019

Omsättning

244,3

240,6

466,4

Rapporteringsperiodens vinst

27,5

10,9

28,1

Samfundsskatt

5,0

6,3

12,2

Investeringar

72,2

80,3

167,3

Kassaflöde efter investeringar

5,7

2,9

-11,9

Kunder

697 000

686 000

692 000

Nätets kablifieringsgrad, procent

58

56

56

Mikroproducenter av solel inom nätområdet

8 000

5 200

6 600

Den genomsnittliga avbrottstiden vid eldistributionsstörningar per kund (SAIDI), minuter

40

52

79

Elens leveranssäkerhetsgrad, procent

99,99

99,99

99,99

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon