Ändringar till våra priser för eldistribution fr.o.m. 1.7.2018

ARTIKEL

24.04.2018 kl. 09:00
Från och med 1 juli 2018 stiger Caruna Ab:s eldistributionspriser på våra nätområden i Nyland, Tavastland, Egentliga Finland, Satakunta, Södra Österbotten, Österbotten, Norra Österbotten och Lappland.

Förändringen påverkar faktureringen för eldistribution i enlighet med den enskilda kundens boendeform och energiförbrukning. I medeltal stiger distributionsavgiftens andel på kundernas elfaktura med 6,5 %. I avgiften för eldistribution ingår elskatt. Ungefär hälften av slutsumman för eldistribution består av skatter.

För kunder som bor i flervåningshus (med en förbrukning om 2000 kWh/år) innebär ändringen en höjning om ca 1,5 euro i månaden, medan det för dem som bor i fristående eller radhus (med en förbrukning om 5000 kWh/år) innebär en ändring om ca 3,5 euro i månaden. För dem som bor i fristående hus med eluppvärmning (med en förbrukning om 18 000 kWh/året) stiger faktureringen för eldistribution med ca 7,5 euro i månaden. Våra nya priser hittar du i Caruna Ab:s prislista för nättjänster.

Information angående prisförändringen, skickas till våra kunder via personliga brev. Postningen har påbörjats på tisdag, den 24.4.2018, och breven når våra kunder tidigast under fredag, beroende på Postens egna tidtabeller för postutdelningen.

Caruna fortsätter att förbättra leveranssäkerheten i sitt elnät så att Carunas kunder även i framtiden kan ha fullt förtroende för att elförsörjningen fungerar som den ska

Elmarknadslagen förutsätter att alla nätbolag ökar sin leveranssäkerhet. I fortsättningen blir det nödvändigt för nätbolagen att kunna koppla på elen inom viss tid efter ett elavbrott: avbrottet får på stads- och tätorter pågå i högst 6 timmar, och på glesbygden i högst 36 timmar. Det här är ett mål som eldistributionsbolagen måste nå före år 2028. Det här ställer stora investeringskrav på bolagen eftersom det är väldigt dyrt att dra markkablar på glesbygden där avstånden är långa.

Trots detta vill Caruna kunna trygga en ostörd elförsörjning åt sina kunder, oberoende av om de bor på en tätort eller på glesbygden.

Caruna har ett nät som sammanlagt omspänner en sträcka på omkring 85 000 kilometer, varav ungefär hälften går tvärs igenom skogsområden. I praktiken för vi ellinjer ovanför marken under jorden eller så röjer vi bredare ledningsgator kring våra luftledningar.

Caruna-koncernen består av två separata bolag. Caruna Ab och Caruna Esbo Ab. Caruna Ab ansvarar för elöverföringen i Egentliga Finland, Satakunta, Södra Österbotten, Österbotten, Norra Österbotten samt i Lappland. Caruna Esbo Ab driver verksamhet i Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Joensuu. För Caruna Esbo Ab:s del förblir priserna under år 2018 de samma som förut. Bolagets elnät går tvärs genom en urban miljö och är numera relativt skyddat med tanke på effekter av extrema väderfenomen.

Standardersättningarna till Carunas kunder förbättras med 20 procent

Elmarknadslagen förutsätter att eldistributionsbolagen betalar en ersättning åt kunder som lidit av elavbrott i över 12 timmar. Fr.o.m. 1.7.2018 betalar vi våra kunder utöver en standardersättning även en tilläggsersättning på 20 procent.

På Mina sidor kan du sköta dina elärenden dygnet runt

Här, i denna tjänst kan du sköta dina elrelaterade ärenden precis då det passar dig bäst. I tjänsten kan du följa med din elförbrukning, granska och uppdatera dina kunduppgifter samt läsa dina fakturor.  Du hittar tjänsten på adressen www.caruna.fi/sv/minasidor.

På Mina sidor tjänsten kan du följa med energiförbrukningen och redan nu se hur den kommande pris ändringen påverkar din eldistributionsfaktura samt kontrollera den bästa produkten för din nuvarande förbrukning. Caruna förbättrar energiuppföljningen och från och med juni 2018 kan man jämföra eldistributionsprodukter mera omfattande. Eldistributionsprodukten kan bytas avgiftsfritt en gång per år.

Vanliga frågor och svar i anknytning till prisförändringen:

Förra gången höjde ni priserna verkligen mycket; varför höjer ni dem igen?
Det är oerhört dyrt att förnya elnätet och arbetet räcker flera år, och därmed kräver det hela väldigt mycket penningreserver. På grund av detta är vi tvungna att höja våra priser för eldistribution.

Vad grundar sig bolagens rätt till prishöjningar på?
Höjningen grundar sig på nödvändigheten att kunna finansiera bygget som utvecklingen av elnätet kräver samt på ändringar som gjorts till elmarknadslagen (beredskapslagstiftningen). Nätbolagen måste med distributionsavgifterna kunna täcka kostnaderna för all sin verksamhet (t.ex. underhåll av nätet och en feltjänst som har öppet dygnet runt).

Varför ska kunden betala för nätförbättringsarbetet?
Det finländska elnätet är till stor del byggt flera årtionden sedan. Det har tjänat oss finländare länge och väl men nu börjar det på många sätt att nå slutet av sin livslängd. Vi vill garantera att våra kunder får valuta för sina pengar; dvs. ett modernt nät som fungerar tillförlitligt. På detta sätt kan vi garantera att det blir färre elavbrott och att de fel som uppstår åtgärdas i snabbare takt än förut. Distributionsbolaget måste med distributionsavgifterna kunna täcka kostnaderna för all sin verksamhet (t.ex. underhåll av elnätet och en feltjänst som har öppet dygnet runt).

Våra investeringar i leveranssäkerhet är främst riktade till mellanspänningsnätet och luftledningar som är belägna i skogar men som tjänar tätorter. Till näst kommer vi att gå över till luftledningar i öppen terräng och lågspänningsnätet på bostadsområden. På vår webbplats kan du följa med våra elnätsprojekt.

Ni har presenterat vad ändringen innebär för kunder enligt konsumenttyp men vad innebär ändringen exakt för min del?
I vår Energiuppföljningstjänst under rubriken Priser och produkter ser du hur din faktura för eldistribution påverkas av ändringen. I tjänsten kan du även jämföra produkter och kontrollera vilken eldistributionsprodukt som vore fördelaktigast med tanke på din nuvarande förbrukning. Om du vill, kan du ändra produkten kostnadsfritt en gång om året. Du kan lätt och enkelt anmäla bytet av produkt genom att följa länken till vår energiuppföljningstjänst. Gå över till Carunas energiuppföljningstjänst genom att följa denna länk

Prissättningen för eldistribution ska vara skälig, tycker ni att detta är det?
Det är klart att en prishöjning aldrig är goda nyheter men genom att höja våra priser kan vi fortsätta att förbättra våra tjänster och garantera färre elavbrott än förut och att de fel som uppstår repareras i allt raskare takt. Samhällets och kundernas krav samt Carunas vilja att utveckla elnätets leveranssäkerhet har vuxit och vi har förbundit oss till att utveckla nätet.

Myndigheten är den instans som i sista hand övervakar att vart och ett nätbolag tillämpar en skälig prissättning i förhållande till sin nätstruktur och annan bolagsmässiga data. Våra kunder kan i detta avseende lita på vår verksamhet. På vår webbplats kan du följa med våra elnätsprojekt.

Hur bestäms bolagens priser för eldistribution?
Prissättningen baserar sig på kostnaderna för underhåll, utveckling och reparation av elnätet samt nödvändig kundbetjäning. Nättjänsternas prisnivå fastställs enligt det enskilda nätbolagets kostnader.

Priset på eldistribution bestäms enligt din förbrukning och en distributionsavgift (cent/kWh) samt en fast grundavgift €/mån) och för våra effektkunders del en avgift för effekt och reaktiv effekt. I samband med faktureringen för eldistribution tar Finlands stat ut även elskatt.

Energimyndigheten övervakar skäligheten av eldistributionens prissättning mha. fyrå år långa tillsynsperioder. Nätbolagens distributionspriser finns listade i alfabetisk ordning på Energimyndighetens webbplats.

Varför höjs priserna för eldistribution inte på Caruna Esbo Ab:s nätområde?
Elnätets uppbyggnad ser annorlunda ut för Caruna Esbo Ab:s del, där nätet är anpassat för en stadsmiljö. Elnätet på Caruna Esbo Ab:s nätområde kräver heller inte lika kraftiga investeringar som elnätet på Caruna Ab:s mer lantliga nätområde.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon