Allt färdigt med en gång: Samverkansmodellen i Joensuu

ARTIKEL

29.10.2014 kl. 12:14
På uppdrag av staden Joensuu genomförs årligen flera tiotals gatubyggnadsprojekt. Byggherrarna som deltar i ett visst projekt utför det praktiska arbetet som samordnas till en smidig helhet tack vare den tillämpade samverkansmodellen.

Denna modell för samverkan har de berörda parterna följt sedan mitten av 1990-talet. Keijo Matilainen är Commercial Manager vid Caruna och ansvarar för bygge och underhåll av nätet inom området Joensuu. Han kommer ihåg hur denna modell började byggas upp.

"Tidigare var det så att alla som deltog i byggarbetena i tur och ordning grävde upp gatorna, vilket störde kommuninvånarnas liv.  Detta ville vi råda bot på. Senare har vi dessutom kommit överens om gemensamma spelregler då det till exempel gäller att utarbeta avtal", säger han.

När ett nytt projekt startas upp sammankallar kommunens beslutsfattare de olika aktörerna, till exempel nätbolagen och teleoperatörerna. Staden tar ansvaret för att samordna projektet. Samtidigt fortsätter de övriga projektdeltagarna att arbeta med sina egna planer.

"Projektledaren från stadens sida sammanställer och kombinerar de olika planerna till en helhet, allt upphandlas med en gång, och entreprenören har huvudansvaret för genomförandet. Denna entreprenör är även skyldig att samordna arbetet som utförs av olika underleverantörer", berättar Ari Varonen (på bilden längst uppe på denna sida), som är stadsingenjör i Joensuu.

Genom förhandsplanering undviks tomgång

För Caruna innebär samverkansmodellen att elöverföringsnäten byggs samtidigt med den övriga infrastrukturen.

På nya stadsplaneområden byggs gatorna och andra strukturer färdigt. Därefter överlåter staden tomterna till byggarna. Tack vare den effektiva förhandsplaneringen överförs elen av Caruna till byggarna  via det slutliga överföringsnätet under den tid då byggarbetena pågår. Det behövs alltså inga tillfälliga överföringsnät längre.

Samverkansmodellen innebär också att de olika parterna informerar varandra om framtida projekt samt förbereder de kommande åren. På detta sätt kommer inget som en överraskning, utan det finns även resurser till projekt som överlappar varandra, eftersom de berörda parterna vet i god tid vad som ska ske.

"I Joensuu sammanträder de viktigaste byggherrarna ungefär med två månaders mellanrum. Vid dessa möten riktar alla blicken mot framtiden. De berörda parterna presenterar då sina kommande behov till och med flera år framåt i tiden", berättar Matilainen.

Kommuninvånarna får det enklare i vardagen

Gatubyggandet märks naturligtvis i kommuninvånarnas liv, men tack vare samverkansmodellen kan de berörda parterna se till att det blir så få störningar och undantagssituationer som möjligt.

"Med tanke på hanteringen av vägegendomen, dvs. allmänna nyttigheter på gator, är det oerhört viktigt att vi inte ska behöva gräva upp gatorna med jämna mellanrum, utan att vi gör allt klart med en gång.  På lång sikt kan vi bevara en jämn kvalitet och samtidigt betjänar vi kommuninvånarna mest effektivt på detta sätt", säger Varonen.

"Då vi går saker tillsammans är det också mest kostnadseffektivt för alla berörda parter. Det är uppenbart att vi får ekonomisk nytta av detta. På så sätt kan vi bygga upp de strukturer som krävs för elöverföringsnätet samtidigt som gatuarbetena utförs", tillägger Matilainen.

Commercial Manager Keijo Matilainen

"Vårt arbete underlättas om planeringen gjorts väl och i god tid, eftersom de olika aktörerna och åtgärderna fungerar som en dragkedja där allt går framåt bit för bit. Det blir sällan några överraskningar eller förseningar, om vi tillsammans har gått igenom projektet som helhet."

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon