250 000 elbilar och flexibel elförbrukning – Caruna förnyar sitt elöverföringsnät för att kunna fylla framtida behov

PRESSMEDDELANDE

10.10.2017 kl. 15:45
Arbets- och näringsministeriet publicerar idag halvtidsrapporten “Ett flexibelt och kundinriktat elsystem”, utarbetat av arbetsgruppen för smarta elnät. Caruna är med i arbetsgruppen och betonar vikten av en fungerande helhetslösning som är byggd utgående från konsumenternas behov. Carunas pågående projekt att förnya elnätet har samma målsättning och kommer att pågå i ett helt decennium.

Under projektet kommer Carunas elnät att saneras så att det tjänar kundernas och samhällets behov långt in i framtiden.

”Tekniskt sätt har Carunas elnät kapacitet att fylla de framtida behov man redan nu kan förutse. Man vet att det finns ambitioner att ha 250 000 elbilar i Finland fram till år 2030. Kapaciteten för småskalig produktion av förnybar energi har i år fördubblats i jämförelse med året innan. Antalet solelsystem som kopplas till vårt elnät ökar ständigt”, säger Bengt Söderlund som deltar i arbetsgruppen för smarta elnät och jobbar som utvecklingschef vid Caruna.

Caruna elektrifierar Finland på sina egna nätområden och ersätter ett föråldrat nätverk, som byggts för flera årtionden sedan, med ett modernt elnät. Saneringsarbetet förbättrar leveranssäkerheten för el och under arbetets gång vill man beakta alla eventuella framtida behov.

"Därtill återstår även flera mindre kända utvecklingsalternativ som vi nu vill beakta. Det ger perspektiv åt saken då man kan ha en översikt över hur elnätet utvecklats sedan det byggdes på 1960-70 -talet. Energiförbrukningen har mångdubblats och digitaliseringen har höjt kvalitetskraven på elöverföringen till en helt annan nivå än de var på då Finland elektrifierades”, påpekar Söderlund.

Kunder får möjlighet att konsumera el på ett mångsidigt sätt

Energisystemets hållbarhet är en central fråga som även elöverföringsbolag måste ta ställning till.

”Vi strävar efter att för vår egen del skapa en lösning för hur elen ska räcka till för alla under varje stund om året. I Finland fungerar elnätet redan nu i dubbel riktning och Carunas nätförbättringsprojekt möjliggör omvandlingen av t.ex. virtuella kraftverk eller elbilars batterier till energikällor på ett smidigt sätt. Med hjälp av sådana lösningar kunde man försäkra sig om att vårt elsystem har en hög leveranssäkerhet även då konsumtionen hotar att överskrida produktionen”, säger Söderlund.

Elförbrukningen kan jämnas ut redan nu med nuvarande lösningar. Nattel är ett klassiskt exempel på hur man kan fördela sin förbrukning och jämna ut den under olika tider på dygnet. Därtill skapar utvecklingen av ett smart elnät helt nya möjligheter. Enligt Caruna skulle det optimala läget uppnås om kunden skulle ha så många alternativ som möjligt att välja mellan då de letar efter en lösning som passar det egna hushållet bäst.

”Med hjälp av moderna elmätare och de tjänster elmätarna möjliggör har konsumenterna nu möjlighet att själva bestämma hur mycket el de använder, och att besluta vilket tid på dygnet de använder el till t.ex. uppvärmning eller en varmvattensberedare. Därmed kan konsumenterna själva styra sin konsumtion. Man kan bestämma till vilket pris man är beredd att sälja överskottsel åt andra. Framtiden är full av en mängd intressanta utmaningar som vi gärna är med om att hitta på lösningar till”, säger Söderlund.

Arbetsgruppen för smarta elnät fortsätter i två år och Caruna deltar i arbetet genom att bidra med ett kundinriktat perspektiv. En helhetslösning sökes i samarbete med olika aktörer inom branschen och genom ett grundligt förhandsarbete som beaktar varje enskilt delområde noggrant var för sig.

Dela artikeln
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon