Prislistor och avtalsvillkor

Prissättning

Prissättning

Överföring av el från producenten till elanvändaren ombesörjs av det lokala elöverföringsbolaget, såsom Caruna. Vid sidan av elöverföring svarar vi även för underhåll och byggande av elnätet på vårt nätområde, för feljour och mätning av elanvändningen.

Caruna har två elöverföringsbolag, Caruna Oy och Caruna Espoo Oy. Caruna Oy svarar för elöverföringen i Södra, Sydvästra och Västra Finland samt i Satakunta och Koillismaa. Caruna Espoo Oy verkar i Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och i Joensuu. Du ser de exakta områdena på kartan över våra nätområden på bilden nedan.

Carunas nätområden på kartan

Caruna Oy och Caruna Espoo Oy är två separata bolag, som har var sin prissättning. Prissättningen av elöverföring är specifik för vardera bolaget och bl.a. förhållandena inom det lokala elnätet inverkar på priserna.

Caruna Oy:s elnät består till största delen av landsbygdsnät och Caruna Espoo Oy:s av stadsnät. Förhållandena i staden är i allmänhet gynnsammare för elöverföring eftersom man bor tätare. Man behöver inte bygga så mycket elnät per kund. I staden ligger elnätet huvudsakligen under jord och är därför bättre skyddat mot skador som förorsakas av väderförhållanden. Det finns därför mindre behov av att reparera och underhålla nätet. På landsbygden kräver förhållandena att man bygger betydligt mer elnät per kund. Nätet är även mycket utsatt för naturfenomen, vilket ökar underhålls- och reparationskostnaderna avsevärt.

Video om elöverföring (Energiateollisuus ry.)

Se i videoanimationen nedan hur elen överförs till användaren (endast på finska)

 

Vad innebär ett överskott?

I Finland övervakar Energimyndigheten nätbolagens verksamhet, utvecklingsarbete och prissättning av el. En tillsynsperiod varar i fyra år, och för denna period har myndigheten fastställt en gräns för skälig vinst.

Ifall den vinst som influtit under denna period överskrider den gräns som tillsynsmetoderna tillåter, talar man om ett överskott, och då har det i praktiken influtit en större vinst än väntat. Ifall vinsten däremot underskrider gränsen under den fyraåriga perioden, talar man om ett underskott.

Det finns flera faktorer, t.ex. väderförhållanden och myndighetsbeslut som påverkar utgifterna. Även om vi strävar efter att undvika ansenliga över- eller underskott, förblir det komplicerat att kunna förutse elöverföringsbolagens årliga utgifter. Det är därför vanligt med över- och underskott i tillsynsmodellen, och de beaktas alltid i elöverföringsbolagens prissättning för el under följande tillsynsperiod.

Energimyndigheten övervakar alla finländska elöverföringsbolag och försäkrar att alla konsumenter har tillgång till skäliga priser samt en elförsörjning av god kvalitet.

En bild säger mer än tusen ord – kolla Carunas illustrativa video

På denna illustrativa video (endast på finska) förklarar vi vad under- och överskott är, och därtill berättar vi hur Energimyndigheten ser till att priserna på elöverföring är skäliga samt hur Carunas vinster alltid jämnas ut under en fyraårig tillsynsperiod.