Prislistor och avtalsvillkor

Elöverföringspriset

Elöverföringspriset

Elöverföringspriserna består av en grundavgift och en avgift som baserar sig på förbrukningen.

Med överföringsavgifterna sörjer vi för att elenergin överförs från producenten till kunden, för byggande och underhåll av nätet, mätning av elförbrukningen och feljour dygnet runt. Många faktorer inverkar på överföringspriset och det varierar även med dygnet och årstiderna.

Vid sidan av elavgifterna fakturerar alla överföringsbolag på elfakturan även elskatten och omsättningsskatten vilka förmedlas vidare till staten.

Överföringspriserna ser du på bilagda prislistor (Prislista för nättjänster). Välj prislistan för det bolag på vars nätområde ditt förbrukningsställe ligger, antingen Caruna Oy:s eller Caruna Espoo Oy:s prislista.

Elskatt

Skatterna på din elfaktura består av elskatt och mervärdesskatt. Ditt lokala elöverföringsbolaget, likt Caruna, fakturerar dessa skatterna av dig alltid i samband med faktureringen av elöverföringen. Skatternas andel av slutsumman på din elräkning är ca 30 procent.

Du tillhör automatiskt skatteklass 1 ifall du inte anmält oss annat.

Som företagskund måste du reda ut med skattemyndigheterna om ditt företag har verksamhet som berättigar till en tillhörighet till skatteklass 2. Industrikunder med verksamhet som är i enlighet med lagen om påförande av accis på el samt professionell växthusodling hör till skatteklass 2. Ifall skattemyndigheterna ansett att ditt företag är berättigat till den lägre skatteklassen 2 ska du be om en skriftlig bekräftelse som du sedan skickar in till ditt nätbolag.

Elskatt fr.o.m. 1.1.2015

Skatteklass 1: 2,7937 c/kWh, inkl. moms 24 %
Skatteklass 2: 0,8717 c/kWh, inkl. moms 24 %