Prislistor och avtalsvillkor

Elanslutningens pris

Elanslutningens pris

För att du skall få tillgång till el behöver du en elanslutning. Med elanslutningen får du rätt att ansluta dig elnätet, el till tomtgränsen samt en elmätare. Med anslutningsavgiften täcker man byggkostnaderna för distributionsnätet (mellan- och lågspänningsnätet samt transformatorstationerna) fram till anslutningspunkten. Anslutningspunkten fastställs i anslutningsavtalet och den ligger vanligtvis vid tomtens eller byggnadsplatsen gräns.

Priset påverkas dessutom av huvudsäkringens storlek (säkringsbotten) och avståndet från den byggnad som skall elektrifieras till närmaste 20 kV:s ledning eller transformator (s.k. anslutningszon). Noggrannare uppgifter om hur anslutningszonerna bestäms hittar du nedan. Prisuppgifter hittar du i länkarna nere på sidan. Välj prislistan för det bolag på vars nätområde ditt förbrukningsställe ligger, antingen Caruna Oy:s eller Caruna Espoo Oy:s prislista.

Leveranstiderna för anslutningsofferten

När du kontaktar vår kundtjänst per telefon, får du under samtalets gång en muntlig anslutningsoffert för de flesta ställen som är zonprissatta, såsom anslutningar som ligger inom zon 1.

För sådana ställen som kräver separat uträkning är leveranstiden för anslutningsofferten en vecka från offertbegäran. Detta gäller t.ex. då man blir tvungen att bygga eller stärka elnätet.

För ställen som kräver en omfattande förhandsutredning är leveranstiden högst en månad. Till dessa hör de anslutningar som är belägna i zon 2+ och 3 samt mellanspännings- och produktionsanslutningar, eller situationer då långa sträckor av nätet måste stärkas.

Zonindelning

Vid prissättning av elanslutningar tillämpas så kallad zonprissättning. Anslutningszonen bestäms av avståndet till närmaste 20 kV:s ledning eller transformator.

Nedan ser du hur zonerna är indelade och till vilken zon din anslutning hör.

Zon 1

Zon 1 omfattar de anslutningar, där avståndet från anslutningspunkten till en befintlig 20kV-ledning (med undantag av kablar i vattendrag) rakt uppmätt är högst 300 m. Anslutningar i stadsplanerade tätorter hör alltid till zon 1. På strandplanerade områden tillämpas zonprissättning som grundar sig på avståndet.

Zon 2

Zon 2 omfattar de anslutningar som har en huvudsäkring på 3x63 A och där avståndet från anslutningspunkten till en befintlig 20 kV-ledning (med undantag av kablar i vattendrag) rakt uppmätt är över 300 m, men högst 600 m.

Zon 2+ (Gäller endast på Caruna Oy:s nätområden)

Zon 2+ omfattar de anslutningar som har en huvudsäkring på högst 3x35 A och där avståndet från anslutningspunkten till en befintlig 20 kV-ledning rakt uppmätt är över 600 m men högst 800 m till en befintlig transformatorstation. Prissättningen för zon 2+ tillämpas inte om nätet inte kan byggas med sedvanliga nätlösningar bl.a. på grund av järn- eller motorväg i området, fabriksområde eller vattendrag där kabeldragningen kräver lösningar som avviker från det normala.

Zon 3

Zon 3 omfattar andra än de lågspänningsanslutningar som hör till zon 1, 2 eller 2+. I zon 3 bestäms anslutningsavgiften från fall till fall. I fall med flera abonnenter bestäms ett områdespris. Priset på en enskild ny anslutning är minst 1,6 gånger(på Caruna Espoo Oy:s område 1,2 gånger) anslutningspriset för zon 1. Områdespriset är minst 1,3 gånger anslutningspriset för zon 1.