Prislistor och avtalsvillkor

Avgifter för tjänster

Avgifter för tjänster

En del av våra tjänster är avgiftsfria, för en del debiterar vi en engångsersättning. Priserna för våra tjänster tillämpas på alla våra nätområden.

Avgiftsfria tjänster

  • Byte av överföringsprodukt
  • Mätaravläsning vid normal avläsningsrytm och i samband med flytt samt borttagning av mätare
  • Borttagning av mätare
  • Assistans/rådgivning vid fällning av träd i omedelbar närhet av ledningar och visning av kabelns placering, om tjänsten beställs minst tre arbetsdagar i förväg. För visningar av kablar som inte ägs av nätbolaget faktureras verkliga kostnader

Avgiftsbelagda tjänster (engångsersättning)

Byte eller kontroll av mätare på begäran av kunden, när mätaren vid
kontroll fungerar korrekt

200 €​

Installation av mätare i byggplats-/tillfällig central, inkoppling och
urkoppling av en kabel
- tilläggskabel

500 €
150 €

Mätarinstallationsarbete på kundens begäran (installation, förflyttning
eller frånkoppling)
- installation som separat arbete
- installation i samband med annat arbete

​150 €
  50 €

Hanteringsavgift vid ändring av huvudsäkringar sommartid
(endast på Caruna Oy:s nätområde)

​  30 €

​Elanläggningens koppling från nätet eller återinkoppling till nätet

​150 €

​Avbrytande av elleveransen och återinkoppling (på grund av betalningsförsummelse)

  50 €​

Separat anhållen faktura som avviker från normal faktureringsrytm
eller kontouttdrag

  ​10 €

​Sänding av betalningspåminnelse (moms 0 %)

​   5 €

​Uppgörande av betalningsavtal

​   5 €

​Montörens kundbesök

​120 €

​Timdebitering för kontorsarbete

​  50 €

Tjänster som debiteras månatligen €/kk

Avgift för upprätthållande av nättjänster för högst 63 A anslutning

15,00

Avgift för upprätthållande av nättjänster för över 63 A anslutning (0,4 kV)
- Caruna Espoo Oy
- Caruna Oy

80,00
130,00

Avgift för upprätthållande av nättjänster för 20 kV anslutning
- Caruna Espoo Oy
- Caruna Oy

320,00
450,00

Om kunden vill avbryta sin elförbrukning, men vill att anslutningsavtalet fortsätter att gälla eller om elnätsavtalet inte ingåtts före utgången av följande kalenderår efter att anslutningen färdigställts faktureras avgiften för upprätthållandet av nättjänsten.

För arbeten utanför arbetstid faktureras dubbel avgift för tjänsten. För försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.