Vanliga frågor

Här har vi samlat ihop vanliga frågor och svar. Kontakta vår kundtjänst eller skicka oss ett meddelande om du inte hittar svar på dina frågor här.

Caruna som företag

Vad är ett eldistributionsbolag?

Det är alltid lokala eldistributionsbolag så som Caruna som ansvarar för att distribuera elen från producenten till dig som förbrukar el. Vi ansvarar inte bara för eldistribution, utan också för underhåll, utbyggnad och utveckling av elnätet. Dessutom har vi hand om feljouren och mäter elförbrukningen.

Prissättningen för elöverföring varierar från ett bolag till ett annat. Bland annat förhållandena inom det lokala elnätet påverkar också priserna. Det är Energimyndigheten som övervakar elprissättningen.

Kundtjänst och kontaktuppgifter

Hur får jag kontakt med er kundtjänst?

Här hittar du kontaktuppgifterna till vår kundtjänst.

Hur meddelar jag att mina kontaktuppgifter ändrats?

Om dina kontaktuppgifter ändras, är det bra om du meddelar dina nya kontaktuppgifter till vår kundtjänst så snart som möjligt.

Fakturering, prissättning och produkter

Jag har bytt elförsäljare, varför har jag fortfarande fått en faktura av Caruna?

Du har bytt elförsäljare, inte elöverföringsbolag. Elen överförs och elöverföringen faktureras alltid av ett lokalt elöverföringsbolag som Caruna. Du kan inte byta elöverföringsbolag eftersom varje område endast har ett bolag som överför el. Denna regel gäller därför att det inte är ekonomiskt vettigt att bygga och underhålla flera parallella nätverk på ett och samma område.

Varför kan man inte konkurrensutsätta elöverföringen? Hur kan jag konkurrensutsätta försäljningen av el?

Elnätet bildar ett så kallat naturligt monopol då det inte är ekonomiskt vettigt att bygga och underhålla parallella nätverk. Detta är orsaken till att elöverföringsbolagen inte kan konkurrensutsättas.

Med överföringsavgifter tar Caruna hand om elöverföring från producent till konsument, bygge av elnätet, underhåll av elnätet, mätning av el och en feltjänst som har öppet dygnet runt. Energimyndigheten ansvarar för övervakning av prissättningen av elöverföring. Myndigheten förutsätter att elöverföringsbolag behandlar alla kunder likvärdigt, och på grund av detta följer vår prissättning för alla kunder vår giltiga prislista. Se våra prislista och läs om grunderna som styr våra priser.

Du kan jämföra priserna på el på Energimyndighetens webbsida.

Hur bestäms Caruna Oys och Caruna Espoo Oys priser för eldistribution?

Prissättningen baserar sig på kostnaderna för underhåll, utveckling och reparation av elnätet samt nödvändig kundbetjäning. Nättjänsternas prisnivå fastställs enligt det enskilda nätbolagets kostnader.

Priset på eldistribution bestäms enligt din förbrukning och en distributionsavgift (cent/kWh) samt en fast grundavgift €/mån) och för våra effektkunders del en avgift för effekt och reaktiv effekt. I samband med faktureringen för eldistribution tar Finlands stat ut även elskatt.

Energimyndigheten övervakar skäligheten av eldistributionens prissättning mha. fyrå år långa tillsynsperioder. Nätbolagens distributionspriser finns listade i alfabetisk ordning på Energimyndighetens webbplats.

Hur övervakas elöverföringsbolagens prissättning? 

Energimyndigheten övervakar alla finländska elöverföringsbolag och tryggar rimliga priser och en god energileverans åt elkonsumenter.

Kan jag få se min faktura på nätet?

Javisst. På Carunas Caruna Plus -tjänsten kan du bland annat bläddra dina fakturor och avtal. Du kan använda tjänsten varje dag när som helst.

Hur vet jag vilken överföringsprodukt jag ska välja?

Ta kontakt med din elentreprenör för att välja överföringsprodukt. Du kan också ringa vår kundtjänst så hjälper vi dig att välja en överföringsprodukt som är lämplig för just dig.

Du kan välja en distributionsprodukt som passar dina behov. Du kan byta produkt en gång per år. Det uppstår inga tilläggskostnader för dig om du byter. Det är enkelt att jämföra produkter på vår energiuppföljningstjänst som du hittar på Caruna Plus.

Vad betyder över- och underskott? 

Energimyndigheten övervakar Carunas verksamhet i Finland samt bolagets utvecklingsarbete och prissättning på el. En övervakningsperiod räcker fyra år, och under denna period har Energimyndigheten fastställt en gräns för avkastningen.

Om den avkastning som ackumulerats under en period överskrider den gräns för rimlig avkastning som fastställts enligt tillsynsmodellen talar man om ett överskott. Det här betyder i praktiken att avkastningen är större än väntat. Om situationen däremot är motsatt och avkastningen är mindre än väntat är det frågan om ett underskott.

Trots att vi strävar efter att undvika ansenliga under- och överskott är det svårt att alltid förutse alla årliga kostnader för ett elöverföringsbolag. Flera faktorer påverkar utgifterna, t.ex. väderförhållanden. Det är vanligt med under- och överskott men vi beaktar dem alltid i vår prissättning under följande övervakningsperiod.

Energimyndigheten övervakar alla finländska elöverföringsbolag och tryggar således rimliga priser och en energileverans av hög kvalitet åt användarna.

Elavbrott och ersättning för störningar

Hur gör jag en anmälan om ett elavbrott?

Om ditt ärende är brådskande, så ring gärna vårt kostnadsfria nummer för felanmälan, tfn 0800 195011 (24 h). Icke-brådskande anmälningar kan du göra genom att fylla i vår blankett för felanmälan.

Varför är elen tidvis avstängd och vad är förklaringen till flera korta avbrott?

Elavbrott förekommer oftast på grund av störningar i överföringsnätet. Elavbrott förorsakas av exempelvis stormar eller åska, eller om träden är nedtyngda av stora mängder snö. Även djur så som fåglar eller ekorrar kan förorsaka elavbrott. Vid Caruna kan viockså vara tvungna att stänga av elen medan vi utför planenliga underhålls- och reparationsarbeten.

Korta elavbrott beror vanligtvis på skyddsautomatiken i elnätet då elöverföringen avbryts automatiskt för att undvika brand eller livsfara. Syftet med skyddsautomatiken är att återställa eltillförseln omedelbart. Men om systemet inte kan undanröja felet, görs automatiskt ett nytt försök efter några minuter. Om systemet fortfarande inte lyckas undanröja felet, avbryts elöverföringen för en längre tid.

När vi vid Caruna utför omfattande reparationsarbeten, måste vi reda ut felet och reparera skadorna, och då är vi kanske tvungna att stänga av och koppla på elen upprepade gånger för de kunder som drabbas av störningarna.

Hos oss blinkar lamporna om grannen använder sin vedklyv, högtryckstvätt eller spannmålstork osv. Varför stärker Caruna inte elnätet tillräckligt mycket?

Att samtidigt sätta igång apparater som kräver mycket ström som man använder el på annat håll kan orsaka en för stor belastning vilket får lamporna att blinka. Blinkningarna och spänningsgropar söndrar inte apparater som är byggda enligt giltiga standarder.

Kundens elnät är byggt enligt anslutningsstorleken. Ibland kan startströmmen till en apparat överskrida den överenskomna anslutningsstorleken.

Det är inte vettigt att förstärka elnätet pga. en enskild apparat som orsakar störningar. Om elnätet förstärks får den som orsakat störningen stå för kostnaderna.

Lönar det sig att förbereda sig inför elavbrott t.ex. med att skaffa ett reservaggregat? 

Det lönar sig absolut att vara förberedd inför eventuella elavbrott. Detta är viktigt i synnerhet om du har äldre personer eller små barn i ditt hushåll. Läs hur du ska förbereda dig.

Kan jag få meddelanden om elavbrott av Caruna?

Svaret är ja. Vi skickar ut ett meddelande per sms eller e-post via vår tjänst Caruna Sähkövahti om det uppstår elavbrott på grund av planerade arbeten eller oväntade fel i mellanspänningsnätet. Du kan ta i bruk den avgiftsfria tjänsten Caruna Sähkövahti. Traditionella anmälningar per post upphör då du börjar använda Caruna Sähkövahti och beställer anmälningar om elavbrott via tjänsten.

Genomför ni planerade avbrott i elförsörjningen under sträng frost?

Då temperaturen sjunker under 20 grader undviker vi i regel att genomföra planerade avbrott i elförsörjningen så att alla hem säkert hålls varma. För att säkerställa elnätets driftsäkerhet och allmänna säkerhet kan det trots allt vara nödvändigt att genomföra enskilda avbrott oberoende av temperaturen.

Vi anmäler våra kunder om annulleringen av planerade avbrott precis på samma sätt som vi informerat om dem. Med hjälp av Caruna Sähkövahti får du på ett enkelt sätt meddelanden om alla annulleringar antingen per sms eller e-post.

Betalar Caruna ersättningar för apparater som gått sönder pga. korta elavbrott?

Moderna eldrivna apparater ska klara av normala situationer där elen kopplas på och av. Därför betalar vi inte ersättningar för skador av den här typen. Om din elapparat går sönder i normala situationer där spänningen slås på eller av, är skyddsnivån för denna apparaten bristfällig, eller så har den tagit skada på annat sätt.

Anslutningen till elnätet, elanslutningar

När behöver jag en elanslutning?

Du behöver en elanslutning då du bygger hus. Med en elanslutning får du rätt att ansluta dig till elnätet och tillgång till el ända fram till din tomtgräns. Dessutom utgör elanslutningen en grundförutsättning för att du ska kunna ingå ett elavtal. Förutom de ovanstående Dessutom behöver du en elentreprenör, som installerar en huvudcentral och en anslutningsledning, så att vi därefter kan koppla elen i ditt hus till Carunas distributionsnät.

Ta gärna kontakt med oss så snart som möjligt då du ska börja bygga, så att du får el till din tomt i god tid.

Läs mer på vår webbsida om hur du skaffar en elanslutning.

Jag har köpt en fastighet och är nybliven ägare av en elanslutning. Vad ska jag anmäla till elöverföringsbolaget? 

Du kan fylla i en blankett om ägarbyte på nätet, så gör vi ett ägarbyte för din elanslutning. Vid behov ber vi dig skicka oss ett dokument för att intyga att ägaren bytts ut.

Om du behöver hjälp, kontakta vår kundtjänst.

Bygge av elnät

Varför behöver nätet förnyas?

Det finländska elnätet har huvudsakligen byggts under den omfattande elektrifieringen av landsbygden på 1960- och 70-talen. Det har underhållits kontinuerligt, tjänat länge och väl, men nu har det till många delar nått slutet av sin tekniska livslängd. Klimatförändringen ökar risken för storm- och snöskador på gamla luftledningar. 

År 2028 har våra kunder ett elnät, som fungerar också under de mest utmanande väderförhållandena.

Caruna sanerar sitt elnät så att det inte bara är vädersäkerheten som tryggas utan i arbetena beaktas också möjligheterna att erbjuda våra kunder ett smart elnät med solpaneler och elbilar. Via ett smart elnät får kunden också mycket information om sin egen elförbrukning och förslag på åtgärder med vilka elanvändningen är allt miljövänligare. 

Stormen Aapeli i januari 2019 visade att nätförbättringen börjar synas. Allt fler av våra kunder omfattas nu av det vädersäkra nätet. I tätorterna blir avbrotten färre och kortare än tidigare.

Varför fäller ni inte bara träd vid linjerna, varför drar ni kablar?

Eldistributionens tillförlitlighet förbättras med många olika åtgärder såsom kabling, ökad automation och ringförbindelser. Dessutom håller vi ledningsgatorna och områdena bredvid ellinjerna städade, så att till exempel vind och snö inte fäller träd på linjerna.

Några år tillbaka gick vi igenom ledningsgatorna, dvs. de gångar där luftledningarna går, i vårt elnät. Under projektet gjordes omfattande förbättringsarbeten med hjälp av skogshuggare och helikopterröjning. Ledningsgatorna snyggades upp så att eldistributionens tillförlitlighet kunde ökas. På lång sikt var den mest hållbara lösningen att föra luftledningarna under jord, i bättre skydd för vädret.

Du kan läsa mer om underhållet av elnätet på våra webbsidor.

Hur väljer ni de områden där ni sanerar elnätet?

Vi vill bygga ut och modernisera elnätet så att det fungerar tillförlitligt och därmed uppfyller dina behov som kund nu och i framtiden.

Vi gör investeringar i leveranssäkerheten i den ordning som gynnar våra kunder mest. Vårt arbete koncentreras först till de områden med den tätaste befolkningsmängden och där det överförs mest el.

Vårt mål är att kunden gynnas av att nätet förnyas då mängden elavbrott minskar och blir kortare och då de motsvarar de eftertraktade gränsvärdena i elmarknadslagen.

Hur får jag information om byggarbeten på det nätområde där jag bor?

Vi informerar i lokala och regionala medier om de projekt som vi inleder. Du kan följa med hur projekten framskrider på vår projektkarta.

Vad gör ni med det material ni river ner från elnäten?

Vi förutsätter att alla våra entreprenörer levererar allt gammalt material till Kuusakoski Oy som återvinner det. Se videon och läsa mer om återvinning.

På hur stor del av ert nät har kablingen redan gjorts?

För tillfället omfattas ungefär 45 procent av hela nätet och ungefär 71 procent av våra kunder av vädersäkert nät.

Vilken är målsättningen för kablingsgraden till 2028?

Vi ser inte på det här utgående från kablingsgraden utan utgående från att vi sanerar nätet så att det blir leveranssäkert (elavbrott i tätorter får inte vara längre än 6 timmar och i glesbygden inte längre än 36 timmar). Hela nätets leveranssäkerhet beror också på andra åtgärder än dragning av jordkabel.

De leveranssäkerhetskrav som finns i elmarknadslagen kräver inte på något sätt fullständig kabling av nätet. Leveranssäkerheten uppnås genom att dra jordkablar, reparationsresurser och effektivitet, genom att utnyttja automation, med olika nätbyggnadslösningar såsom ringförbindelser och genom underhåll, till exempel röjningar. Åtgärderna och de tekniska lösningarna kan bestämmas av eldistributionsbolagen, men de följs upp via utvecklingsplaner, som levereras till Energimyndigheten.

Ni har förbättrat elnätet sedan 2012. VIlka effekter har det haft på elavbrott och under stormar?

Stormen Aapeli i januari 2019 visade att nätförbättringen (kabling och röjningsåtgärder) börjar synas. Allt fler av våra kunder omfattas nu av det vädersäkra nätet (2017: 71 %). I tätorterna blir avbrotten färre och kortare än tidigare.

De årliga felmängderna påverkas av hur regionala och kraftiga stormarna och naturfenomenen är.

Varför ska kunden betala för nätförbättringsarbetet?

Det finländska elnätet är till stor del byggt flera årtionden sedan. Det har tjänat oss finländare länge och väl men nu börjar det på många sätt att nå slutet av sin livslängd. Vi vill garantera att våra kunder får valuta för sina pengar; dvs. ett modernt nät som fungerar tillförlitligt. På detta sätt kan vi garantera att det blir färre elavbrott och att de fel som uppstår åtgärdas i snabbare takt än förut. Distributionsbolaget måste med distributionsavgifterna kunna täcka kostnaderna för all sin verksamhet (t.ex. underhåll av elnätet och en feltjänst som har öppet dygnet runt).

Våra investeringar i leveranssäkerhet är främst riktade till mellanspänningsnätet och luftledningar som är belägna i skogar men som tjänar tätorter. Till näst kommer vi att gå över till luftledningar i öppen terräng och lågspänningsnätet på bostadsområden. På vår webbplats kan du följa med våra elnätsprojekt.

Tekniska saker

Varför har ni ändrat de nattstyrda elapparaternas starttider på Caruna Esbo Ab:s nätområde? 

Vi harmoniserade Natt-, Säsong- och Effektprodukternas tidsindelning 1.3.2016. Som en följd av denna ändring uppdaterade vi även starttiderna för din belastningsstyrning. Ändringen av grupperna för belastningsstyrning gäller Caruna Esbo Ab:s nätområde. Caruna Esbo Ab driver verksamhet i Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Joensuu. Se här starttiderna för din belastningsstyrning.

Sambyggnad av optisk fiber

Kommer det fiberoptiskt nät alltid då Caruna sanerar elnätet?

Det är ett mål förutsatt att det är ekonomiskt vettigt. Telia och Caruna utvärderar varje område skilt. Om det till exempel redan finns optiskt fibernät på området lönar det sig inte att bygga ett till. Byggandet av fibernätet beror också på hur intresserade kunderna på området är. Byggandet av fibernätet beror också på hur intresserade kunderna på området är: det lönar sig inte att bygga ett helt nytt fibernät, om det bara är några hushåll som vill ansluta sig till det.

Vem betala kalaset?

Det är bara de hushåll som beslutar sig för att skaffa en fiberförbindelse som betalar för den optiska fibern. Hushållen betalar en anslutningsavgift för sin fibernätsförbindelse så fort anslutningen blivit klar. Avgiften täcker en del av byggkostnaderna och Telia investerar resten.

Byggkostnaderna för fibernätet påverkar inte priserna för eldistributionen och således betalar inte heller eldistributionskunderna dem.

Ni ingick ett samarbetsavtal med Telia. Sänker eller höjer det priset som kunden betalar för optisk fiber? Är det hät billigare för kunden?

Hushållen beslutar själva om de vill investera i en optisk fiberanslutning. Om man inte vill beställa en optisk fiberanslutning kostar det givetvis inte hushållet någonting.

Telia erbjuder de anslutningar som görs inom ramen för detta avtal förmånligare än de som Telia genomför ensam, eftersom Telia installerar den optiska fibern samtidigt som Caruna uppdaterar sitt elnät. Om man skaffar en fiberanslutning senare, bygger Telia fibernätet ensam och då blir kostnaderna för att ansluta sig till fibernätet högre.

Vad kostar en fiberanslutning?

Telia informerar alltid invånarna i området noggrannare om priset i det skede då vi bygger nytt elnät på området. Största fördelen av det ökade sambyggandet är att allt fler områden och invånare får tillgång till optisk fiber den här vägen.

Vår samarbetspartner Telia svarar gärna på tilläggsfrågor kring prissättningen av den optiska fibern. Kontaktuppgifterna hittar du på Telias webbplats.

Varför kostar optisk fiber?

Anslutningsavgiften för optisk fiber uppbärs bara av de hushåll som beslutar sig för att ansluta sig till nätet. Anslutningsavgiften täcker bara en del av anslutningens verkliga byggkostnaderna och de apparatinvesteringar operatören behöver göra.

Elnätsbolaget uppbär i sin tur kostnaderna för utvecklingen av elnätet via distributionsavgifter. Energimyndigheten övervakar enligt stadgandena i elmarknadslagen att elnätsbolagens avkastning är skälig.

Hurdan miljöpåverkan har sambyggnad?

Resurseffektiviteten förbättras när Caruna och Telia drar jordkablar tillsammans. Det minskar också uppkomsten av avfall. Som en följd av sambyggnad behövs färre arbetsmaskiner, arbetsskeden och material. Jordkablarna och den ökade automationen i det nya nätet minskar störningarna i eldistributionen och behovet av fältarbeten (inklusive reparationsarbeten) i framtiden. Allt det här minimerar klimatpåverkan under byggtiden

Som en direkt miljöpåverkan frigör bytet till jordkablar marken för andra användningsändamål. De markområden som frigörs kan man bland annat plantera skog på eller använda som åker och då fungerar de som allt effektivare kolsänkor.

Minskar det här trycket på att höja eldistributionspriset?

Att avkastningen av eldistributionen är skälig övervakas av Energimyndigheten. Prisbildningen och den så kallade tillåtna omsättningen påverkas av många faktorer, till exempel investeringsmängder och enhetspriser som myndigheten har definierat för övervakningsperioderna, räntenivån och de operativa kostnaderna för verksamheten. På grund av det ovannämnda syns den kostnadseffektivitet som sambyggnad ger upphov till i eldistributionspriserna på lång sikt.

Dessutom förverkligas byggandet av den optiska fibern separat från Carunas eldistributionsaffärsverksamhet.

Läs mer om prissättningen på eldistribution.

Varför får inte jag optisk fiber när Caruna bygger optisk fiber längs granngatan?

Optisk fiber byggs då det är ekonomiskt förnuftigt. Den nya verksamhetsmodell som presenterats baserar sig på sambyggnad av elnät och optisk fiber. Om elnätet redan är draget med jordkablar kan fördelarna med sambyggnad inte uppnås. Telia erbjuder ändå byggande av optisk fiber på sådana områden om det på området finns tillräckligt många kunder som är intresserade av en fiberanslutning.

Elmarknadslagen förutsätter att ett vädersäkert elnät byggs över allt i Finland. Då kan det hända att en del av jordkabelnätsprojekteten ligger så långt från det optiska fibernätets knutpunkter att det inte är möjligt att bygga en fiberförbindelse i dem.