Vanliga frågor

Vanliga frågor

Vanliga frågor

Här har vi samlat ihop vanliga frågor och svar.

Kontakta vår kundtjänst eller skicka oss ett meddelande här om du inte hittar svar på dina frågor här.

Caruna som företag

Vad är ett eldistributionsbolag?

Det är alltid lokala eldistributionsbolag så som Caruna som ansvarar för att distribuera elen från producenten till dig som förbrukar el. Vi ansvarar inte bara för eldistribution, utan också för underhåll, utbyggnad och utveckling av elnätet. Dessutom har vi hand om feljouren och mäter elförbrukningen.

Prissättningen för elöverföring varierar från ett bolag till ett annat. Bland annat förhållandena inom det lokala elnätet påverkar också priserna. Det är Energimyndigheten som övervakar elprissättningen.

Kundtjänst

Hur får jag kontakt med er kundtjänst?

Här hittar du kontaktuppgifterna till vår kundtjänst.

Hur meddelar jag att mina kontaktuppgifter ändrats?

Om dina kontaktuppgifter ändras, är det bra om du meddelar dina nya kontaktuppgifter till vår kundtjänst så snart som möjligt.

Fakturering och prissättning

Hur bestäms Caruna Oys och Caruna Espoo Oys priser för eldistribution?

Prissättningen baserar sig på kostnaderna för underhåll, utveckling och reparation av elnätet samt nödvändig kundbetjäning. Nättjänsternas prisnivå fastställs enligt det enskilda nätbolagets kostnader.

Priset på eldistribution bestäms enligt din förbrukning och en distributionsavgift (cent/kWh) samt en fast grundavgift €/mån) och för våra effektkunders del en avgift för effekt och reaktiv effekt. I samband med faktureringen för eldistribution tar Finlands stat ut även elskatt.

Energimyndigheten övervakar skäligheten av eldistributionens prissättning mha. fyrå år långa tillsynsperioder. Nätbolagens distributionspriser finns listade i alfabetisk ordning på Energimyndighetens webbplats.

Jag har bytt elförsäljare, varför har jag fortfarande fått en faktura av Caruna?

Du har bytt elförsäljare, inte elöverföringsbolag. Elen överförs och elöverföringen faktureras alltid av ett lokalt elöverföringsbolag som Caruna. Du kan inte byta elöverföringsbolag eftersom varje område endast har ett bolag som överför el. Denna regel gäller därför att det inte är ekonomiskt vettigt att bygga och underhålla flera parallella nätverk på ett och samma område.

Varför kan man inte konkurrensutsätta elöverföringen? Hur kan jag konkurrensutsätta försäljningen av el?

Elnätet bildar ett så kallat naturligt monopol då det inte är ekonomiskt vettigt att bygga och underhålla parallella nätverk. Detta är orsaken till att elöverföringsbolagen inte kan konkurrensutsättas.

Med överföringsavgifter tar Caruna hand om elöverföring från producent till konsument, bygge av elnätet, underhåll av elnätet, mätning av el och en feltjänst som har öppet dygnet runt. Energimyndigheten ansvarar för övervakning av prissättningen av elöverföring. Myndigheten förutsätter att elöverföringsbolag behandlar alla kunder likvärdigt, och på grund av detta följer vår prissättning för alla kunder vår giltiga prislista. Se våra prislista och läs om grunderna som styr våra priser.

Du kan jämföra priserna på el på Energimyndighetens webbsida.

Kan jag få se min faktura på nätet?

Javisst. På Carunas Mina sidor -tjänsten kan du bläddra dina fakturor och avtal. Du kan använda tjänsten varje dag när som helst.

Hur övervakas elöverföringsbolagens prissättning?

Energimyndigheten övervakar alla finländska elöverföringsbolag och tryggar rimliga priser och en god energileverans åt elkonsumenter.

Hur vet jag vilken överföringsprodukt jag ska välja?

Du kan välja en överföringsprodukt som passar dina behov. Du kan byta produkt en gång per år. Det uppstår inga tilläggskostnader för dig om du byter.

Ta kontakt med din elentreprenör för att välja överföringsprodukt. Du kan också ringa vår kundtjänst så hjälper vi dig att välja en överföringsprodukt som är lämplig för just dig.

Varför har ni ändrat de nattstyrda elapparaternas starttider på Caruna Esbo Ab:s nätområde?

Vi harmoniserade Natt-, Säsong- och Effektprodukternas tidsindelning fr.o.m.1.3.2016. Som en följd av denna ändring uppdaterade vi även starttiderna för din belastningsstyrning. Om din belastningsstyrning tidigare börjat kl. 21 så börjar den nu en timme senare, dvs. kl. 22.

Ändringen av grupperna för belastningsstyrning gäller Caruna Esbo Ab:s nätområde. Caruna Esbo Ab driver verksamhet i Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Joensuu.

Vad betyder över- och underskott?

Energimyndigheten övervakar Carunas verksamhet i Finland samt bolagets utvecklingsarbete och prissättning på el. En övervakningsperiod räcker fyra år, och under denna period har Energimyndigheten fastställt en gräns för avkastningen.

Om den avkastning som ackumulerats under en period överskrider den gräns för rimlig avkastning som fastställts enligt tillsynsmodellen talar man om ett överskott. Det här betyder i praktiken att avkastningen är större än väntat. Om situationen däremot är motsatt och avkastningen är mindre än väntat är det frågan om ett underskott.

Trots att vi strävar efter att undvika ansenliga under- och överskott är det svårt att alltid förutse alla årliga kostnader för ett elöverföringsbolag. Flera faktorer påverkar utgifterna, t.ex. väderförhållanden. Det är vanligt med under- och överskott men vi beaktar dem alltid i vår prissättning under följande övervakningsperiod.

Energimyndigheten övervakar alla finländska elöverföringsbolag och tryggar således rimliga priser och en energileverans av hög kvalitet åt användarna.

Elavbrott och ersättning för störningar

Hur gör jag en anmälan om ett elavbrott?

Om ditt ärende är brådskande, så ring gärna vårt kostnadsfria nummer för felanmälan, tfn 0800 195011 (24 h). Icke-brådskande anmälningar kan du göra genom att fylla i vår blankett för felanmälan.

Varför är elen tidvis avstängd och vad är förklaringen till flera korta avbrott?

Elavbrott förekommer oftast på grund av störningar i överföringsnätet. Elavbrott förorsakas av exempelvis stormar eller åska, eller om träden är nedtyngda av stora mängder snö. Även djur så som fåglar eller ekorrar kan förorsaka elavbrott. Vid Caruna kan viockså vara tvungna att stänga av elen medan vi utför planenliga underhålls- och reparationsarbeten.

Korta elavbrott beror vanligtvis på skyddsautomatiken i elnätet då elöverföringen avbryts automatiskt för att undvika brand eller livsfara. Syftet med skyddsautomatiken är att återställa eltillförseln omedelbart. Men om systemet inte kan undanröja felet, görs automatiskt ett nytt försök efter några minuter. Om systemet fortfarande inte lyckas undanröja felet, avbryts elöverföringen för en längre tid.

När vi vid Caruna utför omfattande reparationsarbeten, måste vi reda ut felet och reparera skadorna, och då är vi kanske tvungna att stänga av och koppla på elen upprepade gånger för de kunder som drabbas av störningarna.

Hos oss blinkar lamporna om grannen använder sin vedklyv, högtryckstvätt eller spannmålstork osv. Varför stärker Caruna inte elnätet tillräckligt mycket?

Att samtidigt sätta igång apparater som kräver mycket ström som man använder el på annat håll kan orsaka en för stor belastning vilket får lamporna att blinka. Blinkningarna och spänningsgropar söndrar inte apparater som är byggda enligt giltiga standarder.

Kundens elnät är byggt enligt anslutningsstorleken. Ibland kan startströmmen till en apparat överskrida den överenskomna anslutningsstorleken.

Det är inte vettigt att förstärka elnätet pga. en enskild apparat som orsakar störningar. Om elnätet förstärks får den som orsakat störningen stå för kostnaderna.

Lönar det sig att förbereda sig inför elavbrott t.ex. med att skaffa ett reservaggregat?

Det lönar sig absolut att vara förberedd inför eventuella elavbrott. Detta är viktigt i synnerhet om du har äldre personer eller små barn i ditt hushåll. Läs hur du ska förbereda dig.

Kan jag få meddelanden om elavbrott av Caruna?

Svaret är ja. Vi skickar ut ett meddelande per sms eller e-post via vår tjänst Caruna Sähkövahti om det uppstår elavbrott på grund av planerade arbeten eller oväntade fel i mellanspänningsnätet. Du kan ta i bruk den avgiftsfria tjänsten Caruna Sähkövahti eller ringa vår kundtjänst. Traditionella anmälningar per post upphör då du börjar använda Caruna Sähkövahti och beställer anmälningar om elavbrott via tjänsten.

Genomför ni planerade avbrott i elförsörjningen under sträng frost?

Då temperaturen sjunker under 20 grader undviker vi i regel att genomföra planerade avbrott i elförsörjningen så att alla hem säkert hålls varma. För att säkerställa elnätets driftsäkerhet och allmänna säkerhet kan det trots allt vara nödvändigt att genomföra enskilda avbrott oberoende av temperaturen. Vi anmäler våra kunder om annulleringen av planerade avbrott precis på samma sätt som vi informerat om dem. Med hjälp av Caruna Sähkövahti får du på ett enkelt sätt meddelanden om alla annulleringar antingen per sms eller e-post. Här kan du beställa vår gratis Sähkövahti-tjänst!

Betalar Caruna ersättningar för apparater som gått sönder pga. korta elavbrott?

Moderna eldrivna apparater ska klara av normala situationer där elen kopplas på och av. Därför betalar vi inte ersättningar för skador av den här typen. Om din elapparat går sönder i normala situationer där spänningen slås på eller av, är skyddsnivån för denna apparaten bristfällig, eller så har den tagit skada på annat sätt.

Elanslutningar

När behöver jag en elanslutning?

Du behöver en elanslutning då du bygger hus. Med en elanslutning får du rätt att ansluta dig till elnätet och tillgång till el ända fram till din tomtgräns. Dessutom utgör elanslutningen en grundförutsättning för att du ska kunna ingå ett elavtal. Förutom de ovanstående Dessutom behöver du en elentreprenör, som installerar en huvudcentral och en anslutningsledning, så att vi därefter kan koppla elen i ditt hus till Carunas distributionsnät.

Ta gärna kontakt med oss så snart som möjligt då du ska börja bygga, så att du får el till din tomt i god tid.

Läs mer på vår webbsida om hur du skaffar en elanslutning.

Jag har köpt en fastighet och är nybliven ägare av en elanslutning. Vad ska jag anmäla till elöverföringsbolaget?

Ta kontakt med vår kundtjänst, så gör vi ett ägarbyte för din elanslutning. Vid behov ber vi dig skicka oss ett dokument för att intyga att ägaren bytts ut. Du kan också fylla i en blankett om ägarbyte på nätet.

Bygge av elnät

Hur väljer ni de områden där ni sanerar elnätet?

Vi vill bygga ut och modernisera elnätet så att det fungerar tillförlitligt och därmed uppfyller dina behov som kund nu och i framtiden.

Vi gör investeringar i leveranssäkerheten i den ordning som gynnar våra kunder mest. Vårt arbete koncentreras först till de områden med den tätaste befolkningsmängden och där det överförs mest el.

Vårt mål är att kunden gynnas av att nätet förnyas då mängden elavbrott minskar och blir kortare och då de motsvarar de eftertraktade gränsvärdena i elmarknadslagen.

Hur får jag information om byggarbeten på det nätområde där jag bor?

Vi informerar i lokala och regionala medier om de projekt som vi inleder. Du kan följa med hur projekten framskrider på vår projektkarta. På vår webbsida berättar vi mera om byggande av vädersäker elnät.

Vad gör ni med det material ni river ner från elnäten?

Vi förutsätter att alla våra entreprenörer levererar allt gammalt material till Kuusakoski Oy som återvinner det. Se videon och läsa mer om återvinning i denna artikel.

Varför ska kunden betala för nätförbättringsarbetet?

Det finländska elnätet är till stor del byggt flera årtionden sedan. Det har tjänat oss finländare länge och väl men nu börjar det på många sätt att nå slutet av sin livslängd. Vi vill garantera att våra kunder får valuta för sina pengar; dvs. ett modernt nät som fungerar tillförlitligt. På detta sätt kan vi garantera att det blir färre elavbrott och att de fel som uppstår åtgärdas i snabbare takt än förut. Distributionsbolaget måste med distributionsavgifterna kunna täcka kostnaderna för all sin verksamhet (t.ex. underhåll av elnätet och en feltjänst som har öppet dygnet runt).

Våra investeringar i leveranssäkerhet är främst riktade till mellanspänningsnätet och luftledningar som är belägna i skogar men som tjänar tätorter. Till näst kommer vi att gå över till luftledningar i öppen terräng och lågspänningsnätet på bostadsområden.

På vår webbplats kan du följa med våra elnätsprojekt.