Vanliga frågor

Här har vi samlat ihop vanliga frågor och svar. Kontakta vår kundtjänst om du inte hittar svar på dina frågor här.

Caruna som företag

Det är alltid lokala eldistributionsbolag så som Caruna som ansvarar för att distribuera elen från producenten till dig som förbrukar el. Vi ansvarar inte bara för eldistribution, utan också för underhåll, utbyggnad och utveckling av elnätet. Dessutom har vi hand om feljouren och mäter elförbrukningen.

Prissättningen för elöverföring varierar från ett bolag till ett annat. Bland annat förhållandena inom det lokala elnätet påverkar också priserna. Det är Energimyndigheten som övervakar elprissättningen.

Kundtjänst och kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifterna till vår kundtjänst.

Om dina kontaktuppgifter ändras, är det bra om du meddelar dina nya kontaktuppgifter via Caruna+ eller till vår kundtjänst så snart som möjligt.

Fakturering, prissättning och produkter

Du har bytt elförsäljare, inte elöverföringsbolag. Elen överförs och elöverföringen faktureras alltid av ett lokalt elöverföringsbolag som Caruna.

Du kan inte byta elöverföringsbolag eftersom varje område endast har ett bolag som överför el. Denna regel gäller därför att det inte är ekonomiskt vettigt att bygga och underhålla flera parallella nätverk på ett och samma område.

Elnätet bildar ett så kallat naturligt monopol då det inte är ekonomiskt vettigt att bygga och underhålla parallella nätverk. Detta är orsaken till att elöverföringsbolagen inte kan konkurrensutsättas.

Med överföringsavgifter tar Caruna hand om elöverföring från producent till konsument, bygge av elnätet, underhåll av elnätet, mätning av el och en feltjänst som har öppet dygnet runt. Energimyndigheten ansvarar för övervakning av prissättningen av elöverföring. Myndigheten förutsätter att elöverföringsbolag behandlar alla kunder likvärdigt, och på grund av detta följer vår prissättning för alla kunder vår giltiga prislista. Se våra prislista och läs om grunderna som styr våra priser.

Du kan jämföra priserna på el på Energimyndighetens webbsida.

Prissättningen baserar sig på kostnaderna för underhåll, utveckling och reparation av elnätet samt nödvändig kundbetjäning. Nättjänsternas prisnivå fastställs enligt det enskilda nätbolagets kostnader.

Priset på eldistribution bestäms enligt din förbrukning och en distributionsavgift (cent/kWh) samt en fast grundavgift €/mån) och för våra effektkunders del en avgift för effekt och reaktiv effekt. I samband med faktureringen för eldistribution tar Finlands stat ut även elskatt.

Energimyndigheten övervakar skäligheten av eldistributionens prissättning mha. fyrå år långa tillsynsperioder. Nätbolagens distributionspriser finns listade i alfabetisk ordning på Energimyndighetens webbplats.

Läs mera om priset på eldistribution här.

Energimyndigheten övervakar alla finländska elöverföringsbolag och tryggar rimliga priser och en god energileverans åt elkonsumenter.

Javisst. På Carunas Caruna Plus kan du bland annat bläddra dina fakturor och avtal. Du kan använda tjänsten varje dag när som helst.

Ta kontakt med din elentreprenör för att välja överföringsprodukt. Du kan också ringa vår kundtjänst så hjälper vi dig att välja en överföringsprodukt som är lämplig för just dig.

Du kan välja en distributionsprodukt som passar dina behov. Du kan byta produkt en gång per år. Det uppstår inga tilläggskostnader för dig om du byter. Det är enkelt att jämföra produkter på vår energiuppföljningstjänst som du hittar på Caruna Plus.

Energimyndigheten övervakar Carunas verksamhet i Finland samt bolagets utvecklingsarbete och prissättning på el. En övervakningsperiod räcker fyra år, och under denna period har Energimyndigheten fastställt en gräns för avkastningen.

Om den avkastning som ackumulerats under en period överskrider den gräns för rimlig avkastning som fastställts enligt tillsynsmodellen talar man om ett överskott. Det här betyder i praktiken att avkastningen är större än väntat. Om situationen däremot är motsatt och avkastningen är mindre än väntat är det frågan om ett underskott.

Trots att vi strävar efter att undvika ansenliga under- och överskott är det svårt att alltid förutse alla årliga kostnader för ett elöverföringsbolag. Flera faktorer påverkar utgifterna, t.ex. väderförhållanden. Det är vanligt med under- och överskott men vi beaktar dem alltid i vår prissättning under följande övervakningsperiod.

Energimyndigheten övervakar alla finländska elöverföringsbolag och tryggar således rimliga priser och en energileverans av hög kvalitet åt användarna.

Elavbrott och ersättningar

Om elavbrottet visas på kartan ska du endast rapportera felet ifall du har noggrannare information om orsaken till felet. Den kan vara till exempel ett träd som fallit över ellinjen, en gnistrande transformator, en stolpe som fallit ner eller ett snedställt kopplingsskåp.

Om strömmen är av och felet visas inte på störningskartan och du har ännu inte fått ett meddelande om elavbrottet från oss ska du ringa oss. Vår avgiftsfria feltjänst dejourerar dygnet runt på numret 0800 195 011. Även chat-tjänsten för störningskartan hjälper dig dag och natt.

Elavbrott förekommer oftast på grund av störningar i överföringsnätet. Elavbrott förorsakas av exempelvis stormar eller åska, eller om träden är nedtyngda av stora mängder snö. Även djur så som fåglar eller ekorrar kan förorsaka elavbrott. Vid Caruna kan viockså vara tvungna att stänga av elen medan vi utför planenliga underhålls- och reparationsarbeten.

Korta elavbrott beror vanligtvis på skyddsautomatiken i elnätet då elöverföringen avbryts automatiskt för att undvika brand eller livsfara. Syftet med skyddsautomatiken är att återställa eltillförseln omedelbart. Men om systemet inte kan undanröja felet, görs automatiskt ett nytt försök efter några minuter. Om systemet fortfarande inte lyckas undanröja felet, avbryts elöverföringen för en längre tid.

När vi vid Caruna utför omfattande reparationsarbeten, måste vi reda ut felet och reparera skadorna, och då är vi kanske tvungna att stänga av och koppla på elen upprepade gånger för de kunder som drabbas av störningarna.

Att samtidigt sätta igång apparater som kräver mycket ström som man använder el på annat håll kan orsaka en för stor belastning vilket får lamporna att blinka. Blinkningarna och spänningsgropar söndrar inte apparater som är byggda enligt giltiga standarder.

Kundens elnät är byggt enligt anslutningsstorleken. Ibland kan startströmmen till en apparat överskrida den överenskomna anslutningsstorleken.

Det är inte vettigt att förstärka elnätet pga. en enskild apparat som orsakar störningar. Om elnätet förstärks får den som orsakat störningen stå för kostnaderna.

Det lönar sig absolut att vara förberedd inför eventuella elavbrott. Detta är viktigt i synnerhet om du har äldre personer eller små barn i ditt hushåll. Läs hur du ska förbereda dig.

Svaret är ja. Vi skickar ut ett meddelande per sms eller e-post via vår tjänst Caruna Sähkövahti om det uppstår elavbrott på grund av planerade arbeten eller oväntade fel i mellanspänningsnätet. Du kan ta i bruk den avgiftsfria tjänsten Caruna Sähkövahti. Traditionella anmälningar per post upphör då du börjar använda Caruna Sähkövahti och beställer anmälningar om elavbrott via tjänsten.

Då temperaturen sjunker under 20 grader undviker vi i regel att genomföra planerade avbrott i elförsörjningen så att alla hem säkert hålls varma. För att säkerställa elnätets driftsäkerhet och allmänna säkerhet kan det trots allt vara nödvändigt att genomföra enskilda avbrott oberoende av temperaturen.

Vi anmäler våra kunder om annulleringen av planerade avbrott precis på samma sätt som vi informerat om dem. Med hjälp av Caruna Sähkövahti får du på ett enkelt sätt meddelanden om alla annulleringar antingen per sms eller e-post.

Moderna eldrivna apparater ska klara av normala situationer där elen kopplas på och av. Därför betalar vi inte ersättningar för skador av den här typen. Om din elapparat går sönder i normala situationer där spänningen slås på eller av, är skyddsnivån för denna apparaten bristfällig, eller så har den tagit skada på annat sätt.

Anslutningen till elnätet, elanslutningar

Du behöver en elanslutning då du bygger hus. Med en elanslutning får du rätt att ansluta dig till elnätet och tillgång till el ända fram till din tomtgräns. Dessutom utgör elanslutningen en grundförutsättning för att du ska kunna ingå ett elavtal. Förutom de ovanstående Dessutom behöver du en elentreprenör, som installerar en huvudcentral och en anslutningsledning, så att vi därefter kan koppla elen i ditt hus till Carunas distributionsnät.

Ta gärna kontakt med oss så snart som möjligt då du ska börja bygga, så att du får el till din tomt i god tid.

Läs mer på vår webbsida om hur du skaffar en elanslutning.

Du kan fylla i en blankett om ägarbyte på nätet, så gör vi ett ägarbyte för din elanslutning. Vid behov ber vi dig skicka oss ett dokument för att intyga att ägaren bytts ut.

Om du behöver hjälp, kontakta vår kundtjänst.

Bygge av elnät

Det finländska elnätet har huvudsakligen byggts under den omfattande elektrifieringen av landsbygden på 1960- och 70-talen. Nu har det till många delar nått slutet av sin tekniska livslängd. Klimatförändringen ökar risken för storm- och snöskador på gamla luftledningar. 

Caruna sanerar sitt elnät så att det inte bara är vädersäkerheten som tryggas utan i arbetena beaktas också möjligheterna att erbjuda våra kunder ett smart elnät med solpaneler och elbilar. Via ett smart elnät får kunden också mycket information om sin egen elförbrukning och förslag på åtgärder med vilka elanvändningen är allt miljövänligare.

År 2028 har våra kunder ett elnät, som fungerar också under de mest utmanande väderförhållandena.

Nätförbättringen (kabling och röjningsåtgärder) börjar synas. Allt fler av våra kunder omfattas nu av det vädersäkra nätet, och avbrott färre och kortare än tidigare.

De årliga felmängderna påverkas av hur regionala och kraftiga stormarna och naturfenomenen är.

Eldistributionens tillförlitlighet förbättras med många olika åtgärder såsom kabling, ökad automation och ringförbindelser. Dessutom håller vi ledningsgatorna och områdena bredvid ellinjerna städade, så att till exempel vind och snö inte fäller träd på linjerna.

Några år tillbaka gick vi igenom ledningsgatorna, dvs. de gångar där luftledningarna går, i vårt elnät. Under projektet gjordes omfattande förbättringsarbeten med hjälp av skogshuggare och helikopterröjning. Ledningsgatorna snyggades upp så att eldistributionens tillförlitlighet kunde ökas. På lång sikt var den mest hållbara lösningen att föra luftledningarna under jord, i bättre skydd för vädret.

Du kan läsa mer om underhållet av elnätet.

Vi vill bygga ut och modernisera elnätet så att det fungerar tillförlitligt och därmed uppfyller dina behov som kund nu och i framtiden.

Vi gör investeringar i leveranssäkerheten i den ordning som gynnar våra kunder mest. Vårt arbete koncentreras först till de områden med den tätaste befolkningsmängden och där det överförs mest el.

Vårt mål är att kunden gynnas av att nätet förnyas då mängden elavbrott minskar och blir kortare och då de motsvarar de eftertraktade gränsvärdena i elmarknadslagen.

Vi informerar i lokala och regionala medier om de projekt som vi inleder. Du kan följa med hur projekten framskrider på vår karttjänst.

Vi förutsätter att alla våra entreprenörer levererar allt gammalt material till Kuusakoski Oy som återvinner det.

Se videon och läs mer om återvinning.

För tillfället omfattas ungefär 45 procent av hela nätet och ungefär 71 procent av våra kunder av vädersäkert nät.

Vi ser inte på det här utgående från kablingsgraden utan utgående från att vi sanerar nätet så att det blir leveranssäkert (elavbrott i tätorter får inte vara längre än 6 timmar och i glesbygden inte längre än 36 timmar). Hela nätets leveranssäkerhet beror också på andra åtgärder än dragning av jordkabel.

De leveranssäkerhetskrav som finns i elmarknadslagen kräver inte på något sätt fullständig kabling av nätet. Leveranssäkerheten uppnås genom att dra jordkablar, reparationsresurser och effektivitet, genom att utnyttja automation, med olika nätbyggnadslösningar såsom ringförbindelser och genom underhåll, till exempel röjningar. Åtgärderna och de tekniska lösningarna kan bestämmas av eldistributionsbolagen, men de följs upp via utvecklingsplaner, som levereras till Energimyndigheten.

Det finländska elnätet är till stor del byggt flera årtionden sedan. Det har tjänat oss finländare länge och väl men nu börjar det på många sätt att nå slutet av sin livslängd. Vi vill garantera att våra kunder får valuta för sina pengar; dvs. ett modernt nät som fungerar tillförlitligt. På detta sätt kan vi garantera att det blir färre elavbrott och att de fel som uppstår åtgärdas i snabbare takt än förut.

Distributionsbolaget måste med distributionsavgifterna kunna täcka kostnaderna för all sin verksamhet (t.ex. underhåll av elnätet och en feltjänst som har öppet dygnet runt).

Våra investeringar i leveranssäkerhet är främst riktade till mellanspänningsnätet och luftledningar som är belägna i skogar men som tjänar tätorter. Till näst kommer vi att gå över till luftledningar i öppen terräng och lågspänningsnätet på bostadsområden.

På vår webbplats kan du följa med våra elnätsprojekt.

Tekniska saker

Javisst! Med vår tjänst elbelastningsstyrning ställer du in elektriska värmelagringsapparater, till exempel en varmvattenberedare eller lagrande värmning, så att de startar på natt-eller dagtid. Med belastningsstyrning kan du hantera din egen elförbrukning.

Sambyggnad av optisk fiber

Du beslutar själv om du vill investera i en optisk fiberanslutning. Om du inte vill beställa en optisk fiberanslutning kostar det givetvis inte någonting.

Om man skaffar en fiberanslutning senare än Caruna uppdaterar sitt elnät, bygger operatören fibernätet ensam och då blir kostnaderna för att ansluta sig till fibernätet högre.

Optisk fiber byggs då det är ekonomiskt förnuftigt. Verksamhetsmodellen baserar sig på sambyggnad av elnät och optisk fiber. Caruna och operatören utvärderar varje område skilt. Om det till exempel redan finns optiskt fibernät på området lönar det sig inte att bygga ett till. Byggandet av fibernätet beror också på hur intresserade kunderna på området är: det lönar sig inte att bygga ett helt nytt fibernät, om det bara är några hushåll som vill ansluta sig till det.

Om elnätet redan är draget med jordkablar kan fördelarna med sambyggnad inte uppnås. Operatören erbjuder ändå byggande av optisk fiber på sådana områden om det på området finns tillräckligt många kunder som är intresserade av en fiberanslutning.

Elmarknadslagen förutsätter att ett vädersäkert elnät byggs över allt i Finland. Då kan det hända att en del av jordkabelnätsprojekteten ligger så långt från det optiska fibernätets knutpunkter att det inte är möjligt att bygga en fiberförbindelse i dem.

Det är bara de hushåll som beslutar sig för att skaffa en fiberförbindelse som betalar för den optiska fibern. Hushållen betalar en anslutningsavgift för sin fibernätsförbindelse så fort anslutningen blivit klar. Avgiften täcker en del av byggkostnaderna och operatören investerar resten.

Byggkostnaderna för fibernätet påverkar inte priserna för eldistributionen och således betalar inte heller eldistributionskunderna dem.

Operatören informerar alltid invånarna i området noggrannare om priset i det skede då vi bygger nytt elnät på området. Största fördelen av det ökade sambyggandet är att allt fler områden och invånare får tillgång till optisk fiber den här vägen.

Anslutningsavgiften för optisk fiber uppbärs bara av de hushåll som beslutar sig för att ansluta sig till nätet. Anslutningsavgiften täcker bara en del av anslutningens verkliga byggkostnaderna och de apparatinvesteringar operatören behöver göra.

Olika operatörer svarar gärna på tilläggsfrågor kring prissättningen av den optiska fibern.

Resurseffektiviteten förbättras när Caruna och Valokuitunen drar jordkablar tillsammans. Det minskar också uppkomsten av avfall. Som en följd av sambyggnad behövs färre arbetsmaskiner, arbetsskeden och material. Jordkablarna och den ökade automationen i det nya nätet minskar störningarna i eldistributionen och behovet av fältarbeten (inklusive reparationsarbeten) i framtiden. Allt det här minimerar klimatpåverkan under byggtiden

Som en direkt miljöpåverkan frigör bytet till jordkablar marken för andra användningsändamål. De markområden som frigörs kan man bland annat plantera skog på eller använda som åker och då fungerar de som allt effektivare kolsänkor.

Prisbildningen och den så kallade tillåtna omsättningen påverkas av många faktorer, till exempel investeringsmängder och enhetspriser som myndigheten har definierat för övervakningsperioderna, räntenivån och de operativa kostnaderna för verksamheten. På grund av det ovannämnda syns den kostnadseffektivitet som sambyggnad ger upphov till i eldistributionspriserna på lång sikt. Dessutom förverkligas byggandet av den optiska fibern separat från Carunas eldistributionsaffärsverksamhet.

Att avkastningen av eldistributionen är skälig övervakas av Energimyndigheten