Så här producerar du din egen el

Småskalig produktion

Med småskalig produktion avses produktion som är mer omfattande än mikroproduktion. Småskalig elproduktion sker med hjälp av produktionsanläggningar med större kapacitet, t.ex. med vindkraftverk med en höjd på tiotals meter eller solpaneler som täcker en hel byggnad.

Med småskalig elproduktion producerar du en större mängd el än med mikroproduktion och därtill anses småskalig elproduktion ofta vara yrkesmässig verksamhet. Produktionsanläggningar som används för småskalig elproduktion har en elproduktionskapacitet mellan 100 kVA och 2 MVA.

Som nätbolag gör vi upp ett nättjänstavtal med alla elproducenter som matar in el i vårt elnät. Innan du sätter igång behöver vi information om din anläggning som ska anslutas till vårt elnät så att vi kan försäkra oss om att eldistributionen kommer att löpa på ett säkert och pålitligt sätt.

Då du planerar att gå in för egen elproduktion ska du veta att du håller på att gå in för en långsiktig energilösning. Då du beslutat dig för att börja med småskalig produktion blir du tvungen att räkna ut din förbrukning i förhållande till din produktion. Därtill ska du även ta ställning till val av tekniska lösningar och beakta olika säkerhetsfaktorer.

Att ansluta småskalig produktion till ett elnät framskrider enligt följande steg:

REGISTRERING OCH PRELIMINÄR UTVÄRDERING

Då du planerar att ansluta småskalig produktion till vårt nät, lönar det sig för dig att registrera ditt projekt redan i det preliminära utvärderingsskedet. Kontakta Carunas sakkunniga personal på adressen tuotantokyselyt@caruna.fiMeddela oss 

 • var projektet kommer att verkställas
 • vilken den planerade anslutningseffekten är och vilken produktionsform du valt
 • eventuellt kan du ge oss uppgifter om tidtabeller, planläggning och tillstånd. 

Därefter kontaktar vår sakkunniga personal dig inom två veckor varefter vi kommer överens om fortsatta åtgärder. Vi kommer att be dig om noggrannare uppgifter om projektet och gå igenom preliminära alternativ för hur din anläggning kan anslutas till vårt nät:

 • bygge av anslutningspunkt till det nuvarande elnätet
 • förstärkning eller utbygge av det nuvarande elnätet
 • anslutningseffektens inverkan på kostnader och den tekniska verkställningen
 • grov uppskattning av kostnader och tidtabell

Den preliminära utredningen är inte bindande för någondera parten. Den preliminära utredningen sker t.ex. per telefon eller via e-post. Syftet med den preliminära utredningen är att bedöma om det är möjligt att verkställa projektet och att utvärdera dess lönsamhet.

ANSLUTNINGSBARHET OCH KOSTNADSBERÄKNING

Då projektet framskridit till planeringsskedet gör vi upp en skriftlig utvärdering som innehåller en kostnadsberäkning samt en bedömning av möjligheterna till anslutning och teknisk verkställning. Bedömningen fungerar som stöd under planeringsskedet och det offentliga tillståndsförfarandet.

Utvärderingen utgår från de uppgifter du gett oss samt den förbruknings- och produktionsstruktur som varit tillgänglig då bedömningen är gjord. Kostnadsberäkningen görs på basis av enhetspriser som Energimyndigheten fastställt.

Utvärderingen av både anslutningsbarhet och kostnader har ingen på förhand bestämd giltighetstid. Ifall projektets planer eller elnätets förbruknings- och produktionsstruktur ändras är det möjligt att nätanslutningen och den tekniska verkställningen måste bedömas på nytt. Det är inte möjligt att reservera kapacitet i vårt elnät på förhand.

ANSLUTNINGSOFFERT OCH -AVTAL

​En bindande anslutningsoffert fungerar som grund för ditt investeringsbeslut.

Anslutningsofferten

 • är en skriftlig förbindelse om att ansluta småskalig produktion till elnätet
 • reserverar kapacitetet från nätet under offertens giltighetstid, vanligtsvis 1-2 månader. Reserveringen förfaller om inte anslutningsavtalet görs inom denna tid.
 • innehåller den tekniska verkställningen på en övergripande nivå (tex. behov av förstärkning eller utbygge av elnätet ifall anslutningen kräver det) samt en kostnadsberäkning (relevanta anslutningskostnader och eventuella kostnader för kapacitetsreservering). Den slutliga anslutningsavgiften bestäms trots allt enligt verkliga kostnader och inte en uppskattning.

I anslutningsavtalet

 • kommer vi överens om att din småskaliga produktion ansluts till vårt nät
 • fastställer vi anslutningspunkten, den största tillåtna anslutningseffekten samt diverse anslutningsvillkor för din anläggning
 • fastställer vi anslutningsavgiften och tiedtabellen för bygge av din anslutning
   

Den som ansluter en produktionsanläggning till vårt elnät måste avtala om elöverföring och försäljning av den producerade elen. Du ska göra upp ett avtal om elöverföring med ditt lokala elöverföringsbolag och om försäljning av din elenergi med ett valfritt elförsäljningsbolag.

BYGG OCH TA I BRUK DIN ANSLUTNING

Som producent ansvarar du för bygge av en anslutningskabel från ditt småskaliga kraftverk till anslutningspunkten. Tillsammans med oss ska du komma överens om kraftverkets ibruktagning se till att du förser Caruna med alla nödvändiga dokument.

Meddela oss

 • vilken entreprenör du tänker använda, vem som är chef för elarbetena och vem som är driftchef
 • det exakta läget för din anslutningskabel och kabelns tekniska egenskaper

Vi ansvarar för att bygga ut elnätet och kopplar anslutningskabeln till elnätet då anslutningen och anslutningskabeln är färdiga och kopplingen kan ske på ett tryggt och säkert sätt.