Så här producerar du din egen el

Mikroproduktion

Mikroproduktion förser ditt hem med el

Mikroproduktion syftar på elproduktion med hjälp av mindre elproduktionsanläggningar som anslutits till det egna hemmets elnät. Solpanelgrupper och vindkraftverk med en sammanlagd effekt på högst 100 kVA är exempel på sådana anläggningar. För mikroproduktion är det kännetecknande att den producerade elen förbrukas för att driva mindre elapparater eller för att värma upp det egna hemmet. 

Mikroproduktion kan vanligtvis anslutas till ett befintligt elförbrukningsställe och således finns det inget behov att förstärka Carunas överföringsnät, förutsatt att den anslutna produktionseffekten är mindre än förbrukningsställets anslutningseffekt.

Ifall din elproduktion överskrider det du själv förbrukar kan du sälja din överskottsproduktion till ett valfritt elförsäljningsbolag. Energimyndigheten upprätthåller en tjänst på adressen sahkonhinta.fi där du kan jämföra elförsäljningsbolag och deras inköpspriser med varandra.

Vi har gjort det så enkelt som möjligt för dig att ansluta din mikroproduktionsanläggning till vårt elnät. Nedan ser du hur anskaffning och anslutning av en egen produktionsanläggning framskrider steg för steg.

SKAFFA EN ANLÄGGNING OCH ANSÖK OM TILLSTÅND

På Carunas energiuppföljningstjänst caruna.fi/sv/energiuppfoljning kan du följa med din egen elförbrukning per timme och dessa uppgifter kan utnyttjas då du ska avmäta din produktionsanläggning.

Då du avmäter din produktionsanläggning lönar det sig att var uppmärksam på att ifall anläggningen producerar rejält mer el än fastigheten förbrukar, kan spänningen överskrida en fastställd gräns för tillåten produktion. Detta leder till att produktionsanläggningens effekt förblir under maximigränsen. En uppskattning av produktionsanläggningens rekommenderade maximieffekt är beroende av förbrukningsställets anslutningspunkt för kortslutningsström. Ju längre produktionsanläggningen ligger ifrån anslutningspunkten, desto lägre är kortslutningsströmmen och desto mindre är anläggningens rekommenderade maximieffekt. Vi ger dig gärna råd om hur du ska avmäta maximieffekten för din produktionsanläggning.

Produktionsanläggningar som ska anslutas till Carunas elnät måste uppfylla följande kravdokument:

  • Invertern (växelriktaren) måste uppfylla Finsk Energiindustrins rekommendationer, det tyska kravdokumentet VDE-AR-N 4105:2011–08 eller kraven för mikroproduktionsstandarden EN50438, Finlands bestämmelser. Invertern har även en säkerhetsfunktion eftersom den ser till att din produktionsanläggning kopplas ifrån Carunas nät vid ett elavbrott. Således hindrar invertern fara för bakmatning och elektriska stötar.
  • Produktionsanläggningen (inklusive invertern) ska kunna frånskiljas från Carunas överföringsnät tex. med hjälp av en separat och låsbar frånskiljningsbrytare som Caruna har fritt tillträde till (med en placering t.ex. vid en yttervägg eller något annat ställe som inte är låst).
  • Huvudcentralen och produktionsanläggningen måste förses med en varningsskylt om fara för bakmatning och instruktioner om hur man kopplar bort produktionen.

Produktionsanläggningen ska anslutas till elnätet på ett sätt som uppfyller standarden. Vi ber dig uppmärksamma att produktionsanläggningar med stöpsel- och stickkontaktanslutningar inte uppfyller elinstallationsstandarden (SFS6000) och får därmed inte anslutas till elnätet.

Innan du skaffar en produktionsanläggning ska du se till att anläggningen och dess anslutningssätt lämpar sig för Carunas elöverföringsnät. Ofta kan även din försäljare eller elentreprenör berätta mer och ge svar på frågor. Genom att skicka oss detaljerna för din produktionsanläggning till adressen tuotantokyselyt@caruna.fi kan även vi tala om för dig om din produktionsanläggning och dess anslutningssätt är lämpliga för Carunas nät.

Markanvändnings- och bygglagen tillåter dig att installera ett solelsystem utan att du har ett åtgärdstillstånd eller bygglov utfärdat av kommunen. Om du däremot tänker installera eller bygga ett solelsystem som på ett avsevärt sätt påverkar stadsbilden eller miljön måste du ha ett åtgärdstillstånd. Stora omfattande solkraftverk däremot kräver eventuellt bygglov istället för åtgärdstillstånd. Eftersom kraven varierar är det en god idé att alltid på förhand ta kontakt med byggnadstillsynsmyndigheten i din kommun för att reda ut om du eventuellt behöver ett åtgärdstillstånd eller bygglov för ditt projekt.

Då du planerar att installera eller bygga ett riktigt stort solelsystem önskar räddningsmyndigheten att du även kontaktar dem så att deras synpunkter kan beaktas redan i planeringsskede.

SÅ HÄR TAR DU I BRUK DIN PRODUKTIONSANLÄGGNING

Din elentreprenör skickar uppgifter om din produktionsanläggning till Caruna med blanketten för allmänna uppgifter.

Då vi försäkrat oss om att din anläggning kan anslutas till vårt elnät, ger vi din entreprenör tillstånd att genomföra själva anslutningen. Samtidigt aktiverar vi elmätaren på elförbrukningsstället så att vi även kan mäta mängden överskottsel som matas in i Carunas överföringsnät. Du behöver inte låta byta ut din elmätare.

NÄTTJÄNSTAVTAL OM PRODUKTION OCH MÄTNING AV EL

Ifall din elproduktion överskrider din förbrukning betalar ditt elförsäljningsbolag en ersättning åt dig för din överskottsel. Bland annat på webbsidan sahkonhinta.fi, som upprätthålls av Energimyndigheten, hittar du en lista på elförsäljningsbolag som köper din överskottsel och information om vad de betalar för den. Ta kontakt med det elförsäljningsbolag du tycker om, och avtala med dem om försäljning av din överskottsel. Då du gjort ett avtal med dem, skickar vi dig ett nättjänstavtal om produktion av el, vilket berättigar dig att mata din överskottsel till Carunas överföringsnät och att sälja elen vidare till ditt elförsäljningsbolag. Vi kommer att debitera en överföringsavgift om 0,62 euro/MWh (inkl. moms 24 %) för den mängd el du matar in i vårt nät.

Då avtalet om försäljning av din överskottsel samt nättjänstavtalet om produktion av el är i ordning kan du med hjälp av vår energiuppföljningstjänst följa med din överskottsproduktion timme för timme. Vi skickar dessa uppgifter vidare även till ditt elförsäljningsbolag.

Invertern, kan vara antingen en 1-fas eller 3-fas riktare. En 1-fas inverter ansluts till en fas i elnätet medan en 3-fas inverter stöder alla tre faser i elnätet och den producerade elen kan därmed matas till fastighetens alla elapparater. Med hjälp av en s.k. Ferraris-mätprincip där överskottsproduktionen för de tre faserna och förbrukningen först räknas ihop varefter den producerade och förbrukade elen registreras, jämkar vår elmätare tillfälligtvis överskottsproduktionen mellan de olika faserna och din förbrukning. Mätaren sparar uppgifterna om förbrukning och överskottsproduktion i sitt register. Då en fas har överskottsproduktion och de två andra förbrukning, jämkar mätaren dessa i realtid under en och samma mätning. Under följande mätning kan resultatet se annorlunda ut. Elmätaren jämkar däremot inte uppgifter mellan de olika mätningarna och därmed kan du i Carunas uppföljningstjänst under samma timme följa med både förbrukning och överskottsproduktion.

Denna typ av mätning är till fördel även då din produktionsanläggning är utrustad med en 1-fas inverter. Detta beror på att överskottsproduktionen som är kopplad till 1-fas, tillfälligt slås ihop med förbrukningen för de två övriga faserna.