Fel och störningar

Vad skall jag göra vid elavbrott?

Vad skall jag göra vid elavbrott?

Om strömmen har gått på ett vidsträckt område, vet vi i allmänhet redan om störningen och reparationsåtgärderna har påbörjats. På vår elavbrottskarta kan du se de fel i stamnätet som vi vet om och också planerade avbrott.

Ibland kan elavbrottet bero på fel i din egen eller bostadsfastighetens elektriska utrustning. Då ansvarar fastighetsägaren för reparation av felet och kostnaderna. Om bara en del av ditt hushåll saknar el, kontrollera först huvud- och gruppsäkringarna och byt vid behov en trasig säkring mot en ny. Kontrollera också om din granne har el.

Identifiera ett 0-fel − det kan medföra livsfara

I skadade elnät kan det förekomma ett s.k. 0-fel som kan medföra livsfara. Därför skall man ta ett 0-fel på allvar. 

Vid ett 0-fel brister 0-ledningen och kan förorsaka en höjning av spänningen från 230 volt till 400 volt. Detta kan söndra hemmets elapparater. Felet kan även medföra brandfara om elströmmen söker sitt utlopp genom byggnadens konstruktioner. I elnäten orsakas 0-felet i allmänhet av att bärlinan för hängspiralkablarna (dvs. PEN-ledaren) brister då träd faller omkull på ellinjen. PEN-ledaren är en kabel av metall som fasledarna hänger på mellan stolparna.

Om 0-felet är i elnätet minskar en bra jordning den farliga beröringsspänningen. Vill du kontrollera jordningen i din byggnad kontakta din elentreprenör.

Följande faktorer tyder på ett 0-fel:

  • lamporna lyser mattare eller klarare än normalt och ljusets styrka varierar, speciellt då andra elapparater går på eller stängs av
  • elapparaterna fungerar konstigt, lampor kan gå sönder
  • du får en elstöt från en apparat som har metallhölje
  • det hörs sprakande ljud eller knaster, och du kan tycka att det luktar bränt

Vad skall jag göra om jag misstänker att det är fråga om ett 0-fel?

Kontakta feljouren på numret 0800 195 011, om du misstänker att det är 0-fel i elnätet. Vänligen beakta, att vår kundtjänst kan vara överbelastad vid t.ex. storm.

Av säkerhetsskäl lönar det sig att före samtalet bryta strömmen från huvudströmbrytaren. Var försiktig och använd t.ex. läderhandskar då du stänger av strömmen, för elcentralens metallram kan vara spänningsförande.

Vårt nummer för felanmälan betjänar kunderna 24 timmar om dygnet

Om elavbrottet endast omfattar ett begränsat område, det vill säga din egen fastighet och möjligen din granne, kan felet finnas i vårt lågspänningsnät. Fel i lågspänningsnätet får vi veta om främst av våra kunder. Om du misstänker att felet är i lågspänningsnätet eller om du vet den exakta platsen för felet (t.ex. ett träd på ellinjen), kan du ringa vårt nummer för felanmälan 0800 1 95011. Du kan även meddela till oss dina iakttagelser och observationer om felorsaken.

Omfattande störningar

Vid omfattande störningar, då det förekommer elavbrott på vidsträckta områden, kan reparationsarbetena ta lång tid. I dessa situationer bör du överväga att till exempel flytta över till släkt eller bekanta i väntan på att strömmen kommer tillbaka, framför allt om det finns äldre personer eller småbarn i ditt hushåll.

Vid omfattande funktionsstörningar ger radiokanalerna information om situationen. Man kan också följa status för eldistributionen och få aktuell information på våra nätsidor.

Andra tips vid elavbrott

  • Åke inte hiss.
  • Stäng av alla påslagna elapparater, så att du inte glömmer dem på efter elavbrottet
  • Öppna inte kylskåps- och frysboxdörren i onödan. Vid köldgrader kan frysvaror förvaras i ett kallt utrymme.
  • Stäng dörrar och fönster under den kalla årstiden för att förhindra värmeutsläpp
  • Oroa dig inte, vi åtgärdar felen så snart som möjligt.
  • Glöm inte säkerheten! Till exempel elledningar som har ramlat ner på marken är farliga och man ska hålla sig på minst 20 meters avstånd från dem.

Video: Se i videoanimationen nedan vad du kan göra i avbrottssituationer (endast på finska)