Elnät

Utveckling av elnätet

Elen ska löpa smidigt

Vi ser till att elen löper säkert och smidigt, oberoende av var du bor. Vi håller som bäst på att förbättra vårt nät i syfte att säkerställa en smidig eltillgång. Detta gör vi primärt genom att riva luftledningar som går tvärs igenom skogsmark på glesbygder och ersätta dem med ett säkrare elnät som byggs under jorden. På tätorter och i städer bygger vi ett nytt elnät samtidigt som vi sanerar det befintliga luftledningsnätet. Utöver att vi drar kablar under jorden är vi även i färd med att upprätta och installera parktransistorer, fördelarskåp samt ett flertal andra tekniska apparater som är nödvändiga med tanke på ett leveranssäkert elnät.

Investeringar medför arbete

Våra årliga betydande investeringar i elnätet innebär i praktiken att vi år efter år sysselsätter ett avsevärt antal personer i Finland, oberoende av den ekonomiska situationen. År 2016 investerar vi ca 200 miljoner euro i utvecklingen av elnätet. Detta betyder att vi sysselsätter direkt omkring 2 000 entreprenörer runt om i Finland årligen. Dessutom är den sekundära sysselsättningseffekten cirka 4 900 personer årligen. Med hjälp av dessa investeringar hoppas vi kunna trygga våra kunder ett vädersäkert elnät och därmed en säker eltillgång. Vi förbättrar elnätet således att det på alla våra nätområden ska fungera så bra som möjligt även under väldigt påfrestande väderförhållanden.