Elnät

Ett intelligent elnät

Mot ett smart elnät

Landets beslutsfattare reformerade lagen om elmarknaderna år 2013 för att förbättra leveranssäkerheten för elöverföring. Denna utveckling snabbades upp på grund av de ovanligt hårda stormarna på sommaren 2010 och kring julen 2011, eftersom stormarna orsakade stor förödelse och skadade överföringsnäten i Finland. Enligt den reviderade lagen får ett elavbrott som orsakats av storm eller snöbelastning inte ta mer än 6 timmar i städer eller tätorter, och inte mer än 36 timmar utanför städer och tätorter. Alla elnätsbolag ska förbättra sin leveranssäkerhet på så sätt att bolagen sammantaget sett uppnår den erforderliga leveranssäkerheten senast år 2028 (men detta krav gäller inte för vissa fritidsbostäder). För elnätsbolagen innebär detta betydande investeringar för att höja leveranssäkerheten under de kommande åren, bland annat genom ersätta luftledningar med jordkablar och ökad nätautomation. Investeringarna ökar också på grund av att överföringsnätet i Finland till stora delar byggdes på 1970 och 1980-talen, så nätet är uttjänt och behöver förnyas. Av dessa skäl kommer leveranssäkerheten för elöverföring att förbättras avsevärt under de kommande årtiondena.

Aktörerna inom branschen utvecklar för närvarande elnäten i Finland så de blir ännu smartare (Smart Grid). Med ett smart elnät blir det möjligt att utnyttja energin på ett helt nytt sätt och detta system underlättar övergången mot en ännu mer ekologisk energiproduktion. På detta sätt kan energiproduktionen spridas ut på flera parter än tidigare, vilket bland annat innebär att vem som helst kan bli småskalig elproducent. Den el som personen ifråga själv producerat kan han eller hon därefter sälja tillbaka till elnätet.

Med det smarta elnätet har också elanvändarna avsevärt bättre möjligheter att påverka sin egen energiförbrukning. Sedan början av år 2014 har energibolagen installerat fjärravläsbara elmätare på nästan alla elförbrukningsställen. Dessa elmätare gör det möjligt för användarna i hushållen att bland annat ta i bruk egna dataterminaler så att de kan följa upp sin elförbrukning. Terminalerna hjälper användarna att förstå sina förbrukningsmönster och på detta sätt kan användarna lokalisera de värsta elslukarna i hemmet. Elmätarna hjälper användarna att få korrekt information om hur stor elräkningen blir, eftersom alla räkningar baseras på den aktuella förbrukningsnivån. På detta sätt kan du som användare påverka storleken på din elräkning.​​​​​

I framtiden kommer hemmen och elnäten att vara så smarta att de automatiskt justerar förbrukningen så att den blir energieffektiv. El kommer att ersätta olja även som energikälla i trafiken och laddningsstolparna för bilar är en del av det smarta elnätet. Snart kan elnätet ge din bil inte bara el, utan även information om när det är rätt tid att ladda bilbatteriet fullt.