Elnät

Energins livscykel

De olika parternas roller på elmarknaderna

Elen produceras i kraftverk med kärn-, vatten- eller vindkraft samt med olika bränslen. I Finland finns det cirka 120 företag som producerar el och ungefär 400 kraftverk, varav mer än hälften är vattenkraftverk. Riksdagens parlamentariska energi- och klimatkommitté (PEIKKO) offentliggjorde i oktober 2014 sin rapport om energi- och klimatvägkartan 2050 ("Energia- ja ilmastotiekartta 2050"). Enligt denna rapport eftersträvar Finland en energiproduktion som är fri från växthusgaser år 2050. För att uppnå dessa mål krävs det ändringar i de kraftverk där stenkol, naturgas eller torv används som bränsle. I praktiken borde vårt land sluta använda dessa typer av bränslen fram till år 2050 eller se till att den koldioxid som uppstår vid förbränningen tillvaratas.

Från kraftverken överförs elen till stam- och överföringsnätet och vidare till hemmen och andra elförbrukningsställen. Fingrid Abp, som grundades år 1996, ansvarar för elöverföringen i stamnätet. Elen överförs i stamnätet från producenterna till elöverförings- och industriföretagen. I Finland finns det drygt 80 elöverföringsbolag som ansvarar för att bygga och utveckla överföringsnätet, att hålla elnätet i skick och garantera kvaliteten för den el som levereras till kunderna. Elnätsverksamheten karaktäriseras av ett naturligt monopol, eftersom det inte är ekonomiskt lönsamt att bygga nät som överlappar varandra eller går i kors.

På grund av elöverföringsbolagens monopolställning övervakas deras verksamhet även noggrant. Bolagen behöver ett separat nättillstånd av Energimyndigheten. Energimyndigheten övervakar elöverföringsbolagens verksamhet och beräknar den avkastning som är tillåten för elöverföring. På grundval av denna siffra fastställer bolagen överföringspriserna. Även om det geografiska läget för elförbrukningsstället avgör vilket elöverföringsbolag som levererar elen, kan alla konsumenter köpa sin elenergi från vilken elförsäljare som helst. Elförsäljaren skaffar elenergin från den nordiska elbörsen och säljer den vidare till sina kunder.

A: Elen går längs 110 kV:s högspänningsledningar från kraftverken till elöverföringsbolagens distributionsnät samt till den tunga industrins behov.

B: Kraftcentralen transformerar spänningen i elnätet och ansluter två elnät med olika spänning till varandra.

C: Mellanspänningsnätet 2-20kV överför el både till småindustrins behov och till transformatorer i närheten av bebyggelse.

D: Lågspänningsnätet 0,4 kV ansluter hemmen till överföringsbolagets distributionsnät.

Elnätet i hemmen

Elöverföringsbolagets nät är kopplat till elnätet i hemmen och övriga byggnader. I bostadshus kommer elen till elcentralen eller mätarcentralen och därifrån går den vidare till gruppcentralen i bostaden. I egnahemshus är gruppcentralen en del av elcentralen.

I elcentralen finns följande delar:

  • Huvudsäkringarna, som ägs och hanteras av dig som kund.
  • Huvudströmbrytaren, där du kan stänga av elen i hela lägenheten så att elarbeten kan utföras.
  • Gruppsäkringar med vilka den tillgängliga elen fördelas på olika elapparater och delar av byggnaden.
  • Mätaren som mäter elförbrukningen.