Fi
Eng

Hållbarhet inom Caruna

Vi sätter säkerheten och miljön främst i all vår verksamhet

Vi arbetar tillförlitligt och ansvarsfullt tillsammans med våra kunder, samarbetspartner och ägare för det finländska samhällets bästa. Vi sätter säkerheten och miljön främst i all vår verksamhet.  

Med Carunas uppförandekod säkerställer vi att alla Caruna-anställda har samma uppfattning om de verksamhetssätt och etiska principer som iakttas i företagets verksamhet. Vi följer uppförandekoden i hela vår affärsverksamhet både inom bolaget och när vi arbetar med intressentgrupper och det omgivande samhället.

Om du märker att vår uppförandekod inte följs, kan du rapportera om det på den här blanketten.

Vårt hållbarhetsprogram består av fyra delområden

Vi vill förhindra klimatförändringen, garantera en säker arbetsmiljö som utvecklas för våra Caruna-anställda och våra partner, bygga hållbart elnät och agera som en god företagsmedborgare i det finländska samhället.

Bekanta dig med Carunas hållbarhetsprogram

Ett elnät som utvecklas är grunden för en fungerande vardag

Vår grundläggande uppgift är att säkerställa en störningsfri, vädersäker eldistribution till våra 692 000 kunder. Ett tillförlitligt elnät är också en central del av samhällets försörjningsberedskap. Ju mer digitaliserat samhället blir, desto viktigare är en tillförlitlig eldistribution. Vi är en betydande sysselsättare på glesbygden och verkar i kommunerna via skatteintäkterna.

Bekanta dig med Carunas modell för värdeskapande

Hållbarhetens hörnstenar

Hälso-, säkerhets- och miljöledarskap

Vår hälso-, säkerhets- och miljöpolicy definierar principerna för vår hälso-, säkerhets- och miljöledarskap samt vår miljöverksamhet. Vår HSE-policy gäller även för våra samarbetspartner och omfattar hela vår anskaffningskedja.

Personal

Vår framgång baserar sig på en sakkunnig, välmående och engagerad personal. Enligt personalenkäten är styrkorna på vår arbetsplats en god sammanhållning och gemenskap och stolthet över sitt eget arbete och teamet. Caruna vill vara den bästa platsen att växa och utvecklas på som proffs, expert eller chef inom branschen både för nuvarande och kommande arbetstagare. År 2019 var vi ca 310 proffs.

Bekanta dig med Carunas personalpolitik

Miljö

Vårt mål är att minimera miljöskadorna och maximera den positiva miljöpåverkan. Vårt miljöledningssystem har certifierats enligt standarden ISO 14001. Vi strävar efter att effektivera vår energianvändning i synnerhet när det gäller svinnet från elnätet. 

Läs mer om Carunas miljöpåverkan

Anskaffning

Vi samarbetar med tillförlitliga entreprenörs-, service- och materialpartner. Vi följer regelbundet upp våra avtalspartners verksamhet. Förutom upphandlingslagen och andra bestämmelser kompletteras upphandlingskraven bl.a. av Carunas egna ansvarskrav. År 2019 hade Caruna 13 huvudentreprenörer och 560 underleverantörer i nätverksbyggnadsarbetena.

Bekanta dig med Carunas mångsidiga upphandling

Säkerhet

Vi försäkrar oss om att vårt elnät eller vår verksamhet inte orsakar fara eller skada för människor eller för miljön. Vi identifierar och utvärderar regelbundet de faror som är relaterade till vårt elnät eller vår verksamhet. Vi klassificerar eventuella säkerhetsbrister och reparerar dem enligt hur brådskande de är. Vi belönar årligen samarbetspartner som utmärkt sig i främjandet av arbetssäkerheten. 

Läs mer om Carunas säkerhetsverksamhet

Läs mer