Så här ansöker du om ersättning

Ersättningar för elavbrott och skador

Ersättningar för elavbrott och skador

Vår ersättningspraxis baserar sig på elmarknadslagen, på de allmänna avtalsvillkoren som grundar sig på denna lag såsom nättjänst-, elleverans- och anslutningsvillkoren, på avtal som ingåtts med kunden samt på branschrekommendationer.

Ersättningar för elavbrott

Vi betalar standardersättning för ett sammanhängande elavbrott som varat över 12 timmar automatiskt enligt avtalsvillkoren. Avbrottet börjar då vi fått kännedom om felet, antingen genom vårt operativsystem eller genom ett meddelande från kunden.

Standardersättningarna bestäms enligt följande:

​12-24 timmar

10 % av årlig nättjänstavgift

​24-72 timmar

​25 % av årlig nättjänstavgift

​72-120 timmar

50 % av årlig nättjänstavgift

120-192 timmar

100 % av årlig nättjänstavgift

192-288 timmar

​​​150 % av årlig nättjänstavgift

​Över 288 timmar

200 % av årlig nättjänstavgift

​Standardersättningen grundar sig på kundens årliga uppskattade nättjänstavgifter inklusive skatter (moms och elskatt) och avbrottets sammanhängande varaktighet. För ett enskilt avbrott är standardersättningen högst 200 % av den årliga överföringsavgiften eller högst 1500 euro.

Under loppet av ett kalenderår betalas högst 200 % av den årliga nättjänstavgiften eller högst 2000 euro. Om samma avbrott sträcker sig över två kalenderår, fördelas standardersättningen som betalas för avbrottet på vardera kalenderåret. Vid beräkning av maximibeloppet utgår man från andelen avbrottstid som hör till respektive år.

Om du fått en standardersättning som inte motsvarar din uppfattning om avbrottets längd eller om ersättningen inte finns på någon av dina två följande fakturor, kan du skicka en granskningsbegäran angående standardersättningen genom länken uppe på sidan.

Skadeersättningar

Du kan själv välja, om du ansöker om ersättning hos ditt nätbolag eller ditt eget försäkringsbolag beroende på ditt försäkringsskydd.

Nätbolaget är ersättningsskyldigt, om elkvaliteten eller nättjänsten varit felaktig (t.ex. ett 0-fel eller om en varaktig över-/underspänning skadat apparaterna).

Länken till blanketten för skadeanmälan och ifyllnadsanvisningar finns uppe på sidan. På begäran skickar vi blanketten per post. Lämna in din ansökan inom skälig tid (2-3 månader).

Fastighetsägaren svarar för överspänningsskydd inom sitt interna nät. Elapparater som är CE-märkta bör klara momentana normala spänningstoppar som förekommer vid elavbrott. Apparaterna bör testas för detta innan de släpps ut på marknaden.

Tvister gällande ersättningar

Ifall tvister gällande ersättningar inte kan lösas i samförstånd med hjälp av förhandlingar mellan de olika parterna, har konsumenten rätt att föra sin sak till Konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) som fattar ett beslut i ärendet. Innan du kan föra din sak vidare till konsumenttvistenämnden bör du trots allt först stå i kontakt med konsumentrådgivningen vid din magistrat (www.kuluttajaneuvonta.fi).