Elfaktura

Elfaktura

Hur bildas en elfaktura?

Elöverföring och elenergi är två olika tjänster från två olika bolag. Båda tjänsterna debiteras skilt för sig och även priserna på dem bestäms skilt. Elfakturan består av tre delar: elenergi, elöverföring och lagstadgade skatter i vilka elskatt och mervärdesskatt ingår.

Om du önskar kan du få skilda fakturor på elöverföring och elenergi. Elförsäljningsbolaget kan också erbjuda dig en faktura där båda ingår. Faktureringen av Carunas elöverföring sköts av Fortum Asiakaspalvelu Oy.

40 % ELFÖRSÄLJNING

Du kan köpa din elenergi av vilken elförsäljare som helst, som i sin tur anskaffar elen från partihandelsmarknaden. Vill du så kan du konkurrensutsätta ditt elförsäljningsavtal och välja en elförsäljare. Elförsäljaren anskaffar elenergin från den nordiska elbörsen och säljer den vidare till sina kunder. Inköpspriset på el bestäms på den Nordiska elbörsen Nord Pool. Elens försäljningspris påverkas mest av produktions- och inköpspriset på el.

30 % ELÖVERFÖRING

Med elöverföringsavgifterna sörjer det lokala elöverföringsbolaget, såsom Caruna, för överföring av elenergin från producenten till elanvändaren, byggande och underhåll av elnätet, mätning av elförbrukningen och feljour dygnet runt. Många faktorer inverkar på överföringspriset och det varierar även med dygnet och årstiderna. Prissättningen av elöverföring är noga reglerad. Priset kan inte sänkas eller höjas godtyckligt, eftersom energimyndigheten bestämmer, hur stor avkastning elöverföringsbolagen får ha.

Vad avses med elöverföringsbolagens ’tillåtna avkastning’?

- Elöverföringspriset ändras om den tillåtna avkastningen ändras. Energimyndigheten har bestämt en kontrollperiod på fyra år och under den här tiden ändras priserna vanligen en till två gånger.
- Om elöverföringsbolaget har haft en avkastning som underskrider den avkastningsgrad som Energiverket bestämt, dvs. debiterat för lite av sina kunder, kan bolaget genom priserna samla in de avgifter som blivit odebiterade av kunderna under följande kontrollperiod och på motsvarande sätt återbetala åt kunderna det som överdebiterats.
- Regleringen har indelats i perioder på 4 år åt gången. Den nu pågående perioden gäller åren 2012-2015 och följande period åren 2016-2019.

30 % SKATTER

Skatterna består av elskatt och mervärdesskatt. Mervärdesskatten betalas för elenergi och elöverföring. Det lokala elöverföringsbolaget fakturerar skatterna alltid i samband med elöverföringspriset. Elskattens andel av hela fakturans slutsumma är cirka 30 procent.

Din elförbrukning mäts automatiskt med en fjärravläsbar mätare och faktureras enligt överenskommen faktureringsrytm

I praktiken syns detta i din elfaktura så, att speciellt hos kunder med eluppvärmning är fakturorna större på vintern än på sommaren. Du kan även se dina elsparåtgärder redan på följande faktura.

De nuvarande elmätarna avläses timvis och uppgifterna om förbrukningen förmedlas till oss automatiskt. Sålunda baseras också fakturorna på förbrukning som är uppmätt per timme och därför kan fakturans slutsumma variera.

Mätaravläsningarna anges inte längre på fakturan och i stället för dem visas den förbrukade elmängden i kilowattimmar. Fakturan kan innehålla uppskattad elförbrukning om timförbrukningsuppgifterna vi fått är bristfälliga. Timförbrukningsuppgifterna korrigeras på följande fakturor.

När du kan följa upp elförbrukningen i realtid är det lättare att spara energi och skona miljön. Du kan kontrollera din förbrukning genom att logga in på Carunas tjänst för energiuppföljning. Där kan du enkelt följa upp din elförbrukning, till en början per månad och jämföra med din tidigare förbrukning. Senare kan du följa upp din elförbrukning till och med en timmes noggrannhet.

Bilden är riktgivande och motsvarar den genomsnittliga förbrukningen i ett eluppvärmt egnahemshus. Skillnaderna i den måntliga elförbrukningen i en höghuslägenhet är vanligtvis betydligt mindre.

Hur bildas en elfaktura? (Energiateollisuus ry.)

Se i videoanimationen nedan hur elfakturan bildas (endast på finska)