Förbered dig för ett elavbrott

Förbered dig för ett elavbrott

Förbered dig för ett elavbrott

Det lönar sig att förbereda sig för ett eventuellt elavbrott. Det är viktigt att vara i beredskap speciellt om det finns äldre personer eller småbarn i ditt hushåll.

I hemmet eller på stugan skall du ha till hands följande:

 • ficklampa och batterier
 • reservsäkringar
 • stearinljus och tändstickor
 • batteri- eller ackumulatordriven radio/bilradio
 • ved, om det finns öppen spis eller annan eldstad
 • dricksvatten
 • en reservströmkälla för din mobil.

Om du vill säkerställa avbrottsfri el till exempel till datorn eller andra känsliga apparater, bör apparaten utrustas med ett UPS-system.

Om avbrottsfri eldistribution är en nödvändighet, överväg att skaffa ett eget reservelssystem. Till exempel på lantgårdar kan det bli fråga om antingen ett aggregat eller en traktordriven generator. Läs mer om hur du använder ett. Läs mer om hur du använder ett reservelsystem i elnätet.

Förbered dig även för åskväder

Apparater som är kopplade till el- och telefonnät kan skadas under åskvädret i synnerhet på glesbygden. Det förmånligaste sättet att förhindra att datorer, hemelektronik och telefonapparater får skador är att dra ut apparaterna ur stickkontakterna för den tid som åskvädret pågår. Det lönar sig att dra ut även antenn-, telefon- och internetkablar.

I bilagan nedan kan du läsa fler tips om hur man förbereder sig inför elavbrott.

Information om elavbrott

Elens leveranssäkerhet dvs. mängden och längden av elavbrott är definierade i branschrekommendationerna som du kan bekanta dig närmare med på Finskt Energiindustri rf:s webbplats. Vi strävar efter att garantera en så störningsfri elleverans som möjligt men det är inte alltid möjligt.

Vad orsakar elavbrott?

Elavbrott orsakas främst av naturförhållanden som storm, åskväder och snö som samlas på träden. Även grävarbeten eller smådjur kan vara orsaken till elavbrott. Ibland måste elen stängas av för planerade underhålls- och reparationsarbeten på elnätet.

Det är inte alltid som elavbrottet orsakas av störningar i elleveransen utan orsaken kan också vara att det har gått en säkring eller uppstått fel i någon elapparat hos kunden.

Korta elavbrott, dvs. så kallade blinkningar

Blinkningar är korta elavbrott som orsakas av skyddet i medelspänningsnätet. Med skyddet försöker man undvika långvariga elavbrott. Då ett fel uppstår i elnätet försöker skyddssystemet att avbryta eldistributionen automatiskt och sedan slå på den igen efter en kort stund. Primärt försöker systemet att slå på elen inom en sekund men ifall felet består gör systemet ett nytt försök om några minuter. Under den tid vi letar efter felet kan det uppstå flera kort blinkningar.

Framförallt under våren och hösten orsakas blinkningar av stora flyttfåglar som flyger in i elnätet, åska eller grenar som flyger med vinden. Under vintern kan de orsakas av tunga snölaster. Med hjälp av det automatiska skyddssystemet strävar man efter att undvika längre elavbrott, eftersom de flesta störningar upphör under en omkoppling.

Mer information

Hur förkortar vi längden på elavbrott

Automatiken i elnätet gör att man kan minska antalet fel som ger upphov till långa strömavbrott. Då det uppstår fel gör automatiken en så kallad återinkoppling, varvid strömmen avbryts för att sedan kopplas in på nytt. Det gör att avbrottet minimeras till att pågå från under en sekund upp till högst några minuter.

Vid längre strömavbrott minskas längden och omfattningen på avbrottet med hjälp av fjärrstyrda enheter som installerats i nätet. Med hjälp av fjärrstyrningen kan problemområdet begränsas och så många kunder som möjligt kan få tillbaka elektriciteten. Övriga kunder får elektriciteten tillbaka efter att en elektriker har åtgärdat felet.

Video: Se hur vi återställer elen i avbrottssituationer (endast på finska).

Användning av reservkraft i elnätet

Genom att använda reservkraft vid strörningar i eldistributionen kan du trygga eltillförseln.

Som reservkraft kan installeras antingen ett aggregat eller en traktordriven generator t.ex. i fastigheter eller lantgårdar. Med ett UPS-aggregat kan man säkerställa en helt avbrottsfri inmatning av el från elavbrottets början tills reservkraftsmaskinen kommit i gång.

Då du kopplar in reservkraft ska du försäkra dig om att reservkaftsaggregatet har installerats enligt föreskrifterna. Ett reservkraftsaggregat som är fel inkopplat kan orsaka livsfara för dem som bor i fastigheten och för personal som reparerat elnätet och dessutom söndra apparater som kopplats till nätet.

Vid inkoppling av reservkraft ska följande faktorer beaktas:

 • Alla installationer av reservkraft skall utföras av en behörig elinstallatör.
 • Alla apparater ska installeras i fastighetens elnät först när elmätaren är på plats.
 • För att trygga säkerheten för vår personal som reparerar felen är det viktigt att kundens elnät som matar in reservkraften är frånskild från nätbolagets distributionsnät. Därför ska reservkraftsaggregatet förses med en kopplare som förhindrar att den kan användas parallellt med eldistributionsnätet.
 • Frånskiljningen skall vara tillräcklig och därför rekommenderas en omkopplare med tre lägen så att den avbryter den ena matningen, innan den andra matningen kopplas in.
 • Obs! Att ställa huvudsäkringen i 0-läge räcker inte som frånskiljning. Mer information om kraven på frånskiljning  får du från din elentreprenör. Definitionerna kan din elentreprenör slå upp i standarden SFS 6000-5-551.6/7 och ST-kortet ST 52.40.
 • Under den tid då reservkraftsaggregatet används är du själv ansvarig för spänningskvaliteten och för att säkerställa den skall du ta detta i beaktande när du väljer aggregat.
 • Reservkraftsaggregatet ska underhållas regelbundet.

Reservkraft som används samtidigt med el från distributionsnätet

Reservkraftsaggregat, som kan användas tillsammans med el från det normala elnätet, ska godkännas av elöverföringsbolaget. Man talar ofta om reservkraftsaggregat med inbyggd synkronisering, parallelldrift och dubbelinmatning. Dessa används bl.a. för att minska behovet av maximiström vid stor belastning, såsom vid sädtorkning. Bekanta dig närmare med kraven för bruk av reservkraftsaggregat i våra anvisningar för entreprenörer.