Ersättningar för elavbrott och skador

Ersättningar för elavbrott och skador

Ersättningar för elavbrott

Vår ersättningspraxis baserar sig på elmarknadslagen, på de allmänna avtalsvillkoren som grundar sig på denna lag såsom nättjänst-, elleverans- och anslutningsvillkoren, på avtal som ingåtts med kunden samt på branschrekommendationer.

Vi betalar standardersättning för ett sammanhängande elavbrott som varat över 12 timmar automatiskt enligt avtalsvillkoren. Avbrottet börjar då vi fått kännedom om felet, antingen genom vårt operativsystem eller genom ett meddelande från kunden.

Standardersättningarna bestäms enligt följande:

Längd av elavbrott Standardersättning (%) enligt lag Carunas ersättning (%) fr.o.m. 1.7.2018
12—24 timmar 10  12
24—72 timmar 25  30
72—120 timmar 50  60
120—192 timmar 100  120
192—288 timmar 150  180
Över 288 timmar 200  240

Höjning av Carunas ersättningar

Från och med 1.7.2018 betalar vi ut 20 % högre standardersättningar än lagen kräver.

 

Standardersättningen grundar sig på kundens årliga uppskattade elöverföringsavgifter inklusive skatter (moms och elskatt) och avbrottets sammanhängande varaktighet. För ett enskilt avbrott är standardersättningen högst 200 procent av den årliga överföringsavgiften eller högst 2 000 euro.

Under loppet av ett kalenderår betalas högst 200 procent av den årliga överföringsavgiften eller högst 2 000 euro. Om samma avbrott sträcker sig över två kalenderår, fördelas standardersättningen som betalas för avbrottet på vartdera kalenderåret. Vid beräkning av maximibeloppet utgår man från andelen avbrottstid som hör till respektive år.

Om du fått en standardersättning som inte motsvarar din uppfattning om avbrottets längd eller om ersättningen inte finns på någon av dina två följande fakturor, kan du skicka en granskningsbegäran angående standardersättningen.

Begär om granskning av standardersättningen

Begär om granskning av standardersättningen

Du kan skicka en gransking av standardersättningen på denna blankett. Om avbrotten var flera, skall det vara två (2) timmar mellan avbrotten för att de skall anses vara skilda avbrott. Observera att standardersättningen inte nödvändigtvis syns på den faktura som kommer genast efter elavbrottet.

För granskningsbegäran behöver du numret på ditt förbrukningsställe och ditt kundnummer som finns bland annat på din elfaktura.

Skadeersättningar

Du kan själv välja, om du ansöker om ersättning hos Caruna eller ditt eget försäkringsbolag beroende på ditt försäkringsskydd. På din begäran skickar vi även per post anvisningar för hur du ska fylla i en skadeanmälan. Gör din anmälan inom en rimlig tid efter att du upptäckt skadan (2—3 månader).

Caruna är ersättningsskyldigt, om elnättjänsten varit felaktig (t.ex. ett 0-fel eller om en varaktig över-/underspänning skadat apparaterna).

Fastighetsägaren svarar för överspänningsskydd inom sitt interna nät. Elapparater som är CE-märkta bör klara momentana normala spänningstoppar som förekommer vid elavbrott. Apparaterna bör testas för detta innan de släpps ut på marknaden.

Tvister gällande ersättningar

Ifall tvister gällande ersättningar inte kan lösas i samförstånd med hjälp av förhandlingar mellan de olika parterna, har konsumenten rätt att föra sin sak till Konsumenttvistenämnden som fattar ett beslut i ärendet. Innan du kan föra din sak vidare till konsumenttvistenämnden bör du trots allt först stå i kontakt med konsumentrådgivningen vid din magistrat.

Gör en skadeanmälan

Gör en skadeanmälan

Du kan skicka oss en skadeanmälan om ett elavbrott orsakat skada åt dina eldrivna apparater.

Gör så här:

  • Fyll i blanketten för skadeanmälan noggrant. Du kan också be att vi skickar blanketten till dig per post.
  • Specificera skadorna och verifiera dem.
  • Bifoga verifikationerna t.ex. kopior av kvitton, expertutlåtande eller -värdering om reparationskostnaderna och tydliga fotografier av skadan.
  • Skicka ansökan om ersättning i skälig tid (23 månader) efter att skadan upptäckts.
  • Behåll de skadade apparaterna tills beslutet om eventuell ersättning fattats.

Vi behandlar ersättningsansökningarna från fall till fall. I första hand utgår vi från reparationskostnaderna som ersättningsgrund. Om apparaten inte kan repareras eller om reparationskostnaderna är större än apparatens nuvärde, kan vi använda anskaffningspriset för en motsvarande apparat som ersättningsgrund.

Om du har frågor om ersättningar svarar vi gärna på frågor på vår kundtjänst.