Användning av reservkraft i elnätet

Genom att använda reservkraft vid störningar i eldistributionen kan du trygga eltillförseln.

Som reservkraft kan installeras antingen ett aggregat eller en traktordriven generator t.ex. i fastigheter eller lantgårdar. Med ett UPS-aggregat kan man säkerställa en helt avbrottsfri inmatning av el från elavbrottets början tills reservkraftsmaskinen kommit i gång.

Då du kopplar in reservkraft ska du försäkra dig om att reservkaftsaggregatet har installerats enligt föreskrifterna. Ett reservkraftsaggregat som är fel inkopplat kan orsaka livsfara för dem som bor i fastigheten och för personal som reparerat elnätet och dessutom söndra apparater som kopplats till nätet.

Vid inkoppling av reservkraft ska följande faktorer beaktas:

  • Alla installationer av reservkraft skall utföras av en behörig elinstallatör.
  • Alla apparater ska installeras i fastighetens elnät först när elmätaren är på plats.
  • För att trygga säkerheten för vår personal som reparerar felen är det viktigt att kundens elnät som matar in reservkraften är frånskild från nätbolagets distributionsnät. Därför ska reservkraftsaggregatet förses med en kopplare som förhindrar att den kan användas parallellt med eldistributionsnätet.
  • Frånskiljningen skall vara tillräcklig och därför rekommenderas en omkopplare med tre lägen så att den avbryter den ena matningen, innan den andra matningen kopplas in.
  • Obs! Att ställa huvudsäkringen i 0-läge räcker inte som frånskiljning. Mer information om kraven på frånskiljning  får du från din elentreprenör. Definitionerna kan din elentreprenör slå upp i standarden SFS 6000-5-551.6/7 och ST-kortet ST 52.40.
  • Under den tid då reservkraftsaggregatet används är du själv ansvarig för spänningskvaliteten och för att säkerställa den skall du ta detta i beaktande när du väljer aggregat.
  • Reservkraftsaggregatet ska underhållas regelbundet.

Reservkraft som används samtidigt med el från distributionsnätet

Reservkraftsaggregat, som kan användas tillsammans med el från det normala elnätet, ska godkännas av elöverföringsbolaget. Man talar ofta om reservkraftsaggregat med inbyggd synkronisering, parallelldrift och dubbelinmatning. Dessa används bl.a. för att minska behovet av maximiström vid stor belastning, såsom vid sädtorkning.