Skadeersättningar för fel i leveranssätt eller elkvalitet

Du kan söka skadeersättning för skador på apparater eller fördärvade livsmedel. Ersättning av skador förutsätter att det i eldistributionen skett ett fel i antingen elkvalitet eller leveranssätt. Ett fel har förekommit avseende antingen elkvaliteten eller leveranssättet om elkvaliteten inte uppfyller de standarder som tillämpas i Finland eller om eldistributionen har avbrutits oavbrutet eller upprepat och avbrottet inte kan anses vara litet med beaktande av orsaken till avbrottet och förhållandena. De mest typiska felsituationerna är nollfel och långvarig över- eller underspänning.

Vår ersättningspraxis baserar sig på elmarknadslagen, de allmänna avtalsvillkor som baserar sig på elmarknadslagen såsom nättjänsts-, elleverans- och anslutningsvillkor, avtal som ingåtts med kunden och branschrekommendationer.

Bekanta dig med avtalsvillkor

Elanvändaren ska vara förberedd på att det kan förekomma avbrott i eldistributionen

 
Elanvändaren ska vara förberedd på att eldistributionen inte är avbrottsfri. Elnätet är alltid utsatt för väder och andra fenomen (t.ex. aktivitet i nätskyddsanordningar eller underhållsarbeten på elnätet), som ofta ger upphov till normala snabba spänningsvariationer. 
 

CE-märkta apparater ska klara av normala tillfälliga spänningsvariationer

 
CE-märkta apparater ska klara av normala tillfälliga spänningsvariationer som förekommer i samband med avbrott. Att elen kopplas på och av får inte skada apparaten eller orsaka funktionsfel i den, utan det är en normal driftsåtgärd. Tillverkaren ska testa apparaterna för detta innan de släpps ut på marknaden.
 

Elanvändarens och fastighetsägarens ansvar

 
Elanvändaren bör beakta användningsförhållandena för sina apparater och försäkra sig om lämplig eltillgång till apparaterna ifall användaren behöver avbrottsfri eldistribution eller el av bättre kvalitet än i den normala nättjänsten, t.ex. på grund av apparaternas känslighet.
 
Fastighetsägaren kan vid behov installera överspänningsskydd i elcentralen och skaffa ett jordat uttag för mer känsliga apparater samt enhetsspecifika överspänningsskydd mellan apparaterna. Skador orsakade av ett fel i fastighetens interna elnät ger dig inte rätt till ersättning. Fastighetsägaren ansvarar för överspänningsskydd i sitt interna elnät.
 

Ersättning för skador på apparater eller fördärvade livsmedel

 
I första hand utgör reparationskostnaderna ersättningsgrunden. Om apparaten inte kan repareras eller om reparationskostnaderna är högre än nuvärdet, kan vi använda motsvarande apparatanskaffning som ersättningsgrund. 
 
Skadeersättning utgår för livsmedel om ett fel i antingen leveranssätt eller elkvalitet har orsakat att kylskåpet eller frysen går sönder, vilket har lett till livsmedel fördärvats.
 
Skador på apparater eller livsmedel orsakade av avbrott på grund av väder och andra fenomen berättigar normalt inte till skadeersättning. Undantag är fall där till exempel vinden har fällt ett träd på en lågspänningsledning, vilket leder till att nolledaren bryts och orsakar ett nollfel.
 

Sök skadeersättning

 
Du kan själv välja om du söker ersättningar av Caruna eller ditt eget försäkringsbolag. Att få ersättning från ditt eget försäkringsbolag beror på omfattningen av försäkringsskyddet. Gör ansökan inom rimlig tid från att skadorna upptäckts (2–3 månader). Vi behandlar ersättningsansökningar från fall till fall. 
 
  • Fyll i ersättningsansökningsblanketten omsorgsfullt.
  • Specificera på blanketten alla skador och bestyrk dem genom att bifoga kopior av kvitton, en sakkunnigs reparationsuppskattning eller utlåtanden och tydliga fotografier av skadan till ansökan.
  • Ersättningshanteringen går vidare automatiskt då de ombedda bekräftelserna bifogats till ersättningsansökan. I annat fall avbryts processen.
  • Om livsmedel har fördärvats ska du utöver en förtydligande lista bifoga tydliga och omfattande fotografier på livsmedlen.
  • Spara de apparater som gått sönder tills du fått ersättningsbeslutet från oss.

Meningsskiljaktigheter kring ersättningar

Om eventuella meningsskiljaktigheter inte kan lösas genom samtal mellan parterna, kan du som konsument föra ärendet vidare till konsumenttvistenämnden för att lösas.

Innan du för ärendet vidare för behandling i konsumenttvistenämnden ska du vara i kontakt med Konkurrens- och konsumentverkets rådgivning.