Skadeersättningar

Beroende på försäkringsskyddet, kan du själv välja om du söker ersättningar av Caruna eller ditt eget försäkringsbolag. Gör ansökan inom rimlig tid från att skadorna upptäckts (2–3 månader).

Ersättning av skador förutsätter att det i nättjänsten skett ett fel i antingen elkvalitet eller leveranssätt. 

Enligt punkt 10.13 i nättjänstvillkoren, måste användaren vara förberedd för att eldistributionen inte alltid är avbrottsfri. Elnätet är alltid utsatt för väder- och övriga fenomen som kan orsaka avbrott.

I samband med elavbrott uppkommer det ofta snabba spänningsvariationer. CE-märkta apparater ska klara av normala tillfälliga spänningstoppar som förekommer i samband med elavbrott. Tillverkaren ska testa apparaterna för detta innan de släpps ut på marknaden.

Användaren bör beakta användningsförhållandena för sina apparater och försäkra sig om apparaternas lämpliga eltillgång ifall användaren behöver avbrottsfri eldistribution eller el av bättre kvalitet än i den normala nättjänsten, t.ex. på grund av apparaternas känslighet. Fastighetens ägare ansvarar för överspänningsskyddet i fastighetens interna nät.

Bekanta dig med avtalsvillkor >

Gör skadeanmälan 

Gör så här:

  • Fyll i skadeanmälningsblanketten omsorgsfullt
  • Specificera på blanketten alla skador och bestyrk dem genom att bifoga kopior av kvitton, en sakkunnigs reparationsuppskattning eller utlåtanden och tydliga fotografier av skadan till ansökan.
  • Ersättningshanteringen går vidare automatiskt då de ombedda bekräftelserna bifogats till skadeanmälan. I annat fall avbryts processen.
  • Om livsmedel har förfallit ska du utöver en förtydligande lista bifoga tydliga och omfattande fotografier på livsmedlen
  • Skicka in ersättningsansökan inom rimlig tid från att skadorna upptäckts (2–3 månader)
  • Spara de apparater som gått sönder tills du fått ersättningsbeslutet

Vi behandlar skadeanmälningarna från fall till fall. I första hand utgör reparationskostnaderna ersättningsgrunden. Om apparaten inte kan repareras eller om reparationskostnaderna är högre än nuvärdet, kan vi använda motsvarande apparatanskaffning som ersättningsgrund.

Om du har frågor kring ersättningarna står vår kundtjänst gärna till din tjänst.

Meningsskiljaktigheter kring ersättningar 

Om eventuella meningsskiljaktigheter inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, kan du som konsument föra ärendet vidare till konsumenttvistenämnden för att lösas. Innan du för ärendet vidare för behandling i konsumenttvistenämnden ska du ändå vara i kontakt med Konkurrens- och konsumentverkets rådgivning.