Skadeersättningar

Du kan själv välja, om du ansöker om ersättning hos Caruna eller ditt eget försäkringsbolag beroende på ditt försäkringsskydd. På din begäran skickar vi även per post anvisningar för hur du ska fylla i en skadeanmälan. Gör din anmälan inom en rimlig tid efter att du upptäckt skadan (2—3 månader).

Caruna är ersättningsskyldigt, om elnättjänsten varit felaktig (t.ex. ett 0-fel eller om en varaktig över-/underspänning skadat apparaterna).

Fastighetsägaren svarar för överspänningsskydd inom sitt interna nät. Elapparater som är CE-märkta bör klara momentana normala spänningstoppar som förekommer vid elavbrott. Apparaterna bör testas för detta innan de släpps ut på marknaden.

Tvister gällande ersättningar

Ifall tvister gällande ersättningar inte kan lösas i samförstånd med hjälp av förhandlingar mellan de olika parterna, har konsumenten rätt att föra sin sak till Konsumenttvistenämnden som fattar ett beslut i ärendet. Innan du kan föra din sak vidare till konsumenttvistenämnden bör du trots allt först stå i kontakt med konsumentrådgivningen vid din magistrat.

Gör en skadeanmälan

Gör en skadeanmälan

Du kan skicka oss en skadeanmälan om ett elavbrott orsakat skada åt dina eldrivna apparater.

Gör så här:

  • Fyll i blanketten för skadeanmälan noggrant. Du kan också be att vi skickar blanketten till dig per post
  • Specificera skadorna och verifiera dem
  • Bifoga verifikationerna t.ex. kopior av kvitton, expertutlåtande eller -värdering om reparationskostnaderna och tydliga fotografier av skadan
  • Ifall livsmedel har förstörts, bifoga utöver den skriftliga specifikationen också tydliga samt omfattande bilder av dessa
  • Skicka ansökan om ersättning i skälig tid (23 månader) efter att skadan upptäckts
  • Behåll de skadade apparaterna tills beslutet om eventuell ersättning fattats

Vi behandlar ersättningsansökningarna från fall till fall. I första hand utgår vi från reparationskostnaderna som ersättningsgrund. Om apparaten inte kan repareras eller om reparationskostnaderna är större än apparatens nuvärde, kan vi använda anskaffningspriset för en motsvarande apparat som ersättningsgrund.

Om du har frågor om ersättningar svarar vi gärna på frågor på vår kundtjänst.