Ersättningar för elavbrott och skador

Vår ersättningspraxis baserar sig på elmarknadslagen, på de allmänna avtalsvillkoren som grundar sig på denna lag såsom nättjänst-, elleverans- och anslutningsvillkoren, på avtal som ingåtts med kunden samt på branschrekommendationer.

Vi betalar standardersättning för ett sammanhängande elavbrott som varat över 12 timmar automatiskt enligt avtalsvillkoren. Avbrottet börjar då vi fått kännedom om felet, antingen genom vårt operativsystem eller genom ett meddelande från kunden.

Standardersättningarna bestäms enligt följande:

Längd av elavbrott Standardersättning (%) enligt lag Carunas ersättning (%) fr.o.m. 1.7.2018
12—24 timmar 10  12
24—72 timmar 25  30
72—120 timmar 50  60
120—192 timmar 100  120
192—288 timmar 150  180
Över 288 timmar 200  240

Standardersättningen grundar sig på kundens årliga uppskattade elöverföringsavgifter inklusive skatter (moms och elskatt) och avbrottets sammanhängande varaktighet. För ett enskilt avbrott är standardersättningen högst 240 procent av den årliga överföringsavgiften eller högst 2 400 euro.

Under loppet av ett kalenderår betalas högst 240 procent av den årliga överföringsavgiften eller högst 2 400 euro. Om samma avbrott sträcker sig över två kalenderår, fördelas standardersättningen som betalas för avbrottet på vartdera kalenderåret. Vid beräkning av maximibeloppet utgår man från andelen avbrottstid som hör till respektive år.

Om du fått en standardersättning som inte motsvarar din uppfattning om avbrottets längd eller om ersättningen inte finns på någon av dina två följande fakturor, kan du skicka en granskningsbegäran angående standardersättningen.

Begär om granskning av standardersättningen

Begär om granskning av standardersättningen

Du kan skicka en gransking av standardersättningen på denna blankett. Om avbrotten var flera, skall det vara två (2) timmar mellan avbrotten för att de skall anses vara skilda avbrott. Observera att standardersättningen inte nödvändigtvis syns på den faktura som kommer genast efter elavbrottet.

För granskningsbegäran behöver du numret på ditt förbrukningsställe och ditt kundnummer som finns bland annat på din elfaktura.