Jag genomför elarbeten eller ändringar på egen tomt

Ändring av anslutningsrätt

Beställ här >

Behovet av elanvändning bestämmer anslutningsrätten d.v.s storleken av huvudsäkringen

Med anslutningsrätt avser man högsta tillåtna storlek för din elanslutnings huvudsäkringar som anges i amper. Ifall ditt elbehov ökar t.ex. som en följd av att du byter uppvärmningssättet kan du höja din nuvarande anslutningsrätt genom att betala en avgift för höjd anslutningsrätt. Anslutningsrätten kan däremot inte sänkas.

Hur ändrar jag min anslutningsrätt?

Då du funderar över vilken slags anslutningsrätt som är rätt för dig, ska du kontakta din elentreprenör eller elplanerare som kan hjälpa dig att hitta den rätta storleken för säkringar. Tillsammans kan ni försäkra er om att den nuvarande anslutningsledningen är tillräcklig och att din elutrustning är lämplig med tanke på ändringen.

Du kan beställa ändringen av din anslutningsrätt via länken på denna sida. Behandlingen av din beställning tar högst tre veckor varefter du får ett nytt anslutningsavtal som du ska skriva under. Leveranstiden som omtalas i avtalet syftar på den tidpunkt varefter den större anslutningen kan tas i bruk.

En ökning av anslutningens kapacitet kan kräva att elnätet förstärks.

Det exakta anslutningspunkten definieras i anslutningsavtalet. Med anslutningspunkt avses det ställe där elanslutningen kopplas med en anslutningskabel till nätbolagets eldistributionsnät.

Vad kostar det att ändra en anslutningsrätt?

För anslutningen till vårt nät debiterar vi en avgift enligt vår prislista för anslutningar. Med intäkterna täcker vi kostnader för bygget av vårt elnät. Ifall anslutningsrätten ändras och höjs gottgör vi det gamla priset för anslutningsrätten. Vi kommer även att debitera för inkoppling och installationsarbeten enligt en separat prislista för nättjänster.

Då du ändrar din anslutningsrätt överförs anslutningskabelns äganderätt och underhållsansvar till dig **.

Ändring av anslutningsrätt steg för steg

**Energimyndigheten övervakar affärsverksamheten inom elbranschen. På basis av elmarknadslagen har Energimyndigheten fastställt att underhåll av anslutningsledningar som byggts av kunder inte hör till nätinnehavarens lagstadgade skyldigheter. Därtill har Energimyndigheten bestämt att kostnader för bygge och underhåll av anslutningsledningar som byggts av kunder inte får finansieras med nättjänstavgifter som debiteras av kunden. Som en följd av Energimyndighetens tolkning av lagen tar Caruna Ab och Caruna Espoo Oy inget ansvar för underhåll av nya anslutningsledningar och avstår även från äganderätten till dem. Därmed blir äganderätten och underhållsskyldigheten hos den som förnyar anslutningsavtalet.