Jag vill beställa el

Ny elanslutning

Beställ här >

Jag behöver en ny elanslutning

För att kunna använda el behöver du en elanslutning. Med elanslutningen får du rätt att ansluta dig till elnätet, el till tomtgränsen samt en elmätare. Dessutom behöver du en mätcentral och en anslutningskabel, vilka du kan beställa av elentreprenören som du valt.

Innan du beställer en elanslutning ska du ta reda på effektbehovet i det elförbrukningsställe som ska elektrifieras samt uppskatta dina förbrukningsvanor för att kunna välja rätt mätningssätt.

Så här beställer du en elanslutning

Från länken till höger på sidan kommer du till blanketten 'Beställ elanslutning'. Med denna blankett kan du begära offert på en elanslutning eller beställa en elanslutning till din tomt.

För att påskynda handläggningen kan du bifoga situationsplanen eller annan karta som visar tomtens gränser och elcentralens tilltänkta position. Fyll i uppgifterna noggrant och skicka blanketten till oss.

Efter att vi fått din beställning skickar vi elanslutningsavtalet och -villkor hem till dig. Elanslutningsavtalet träder i kraft efter att du undertecknat elanslutningsavtalet och returnerat det till oss.

Du kan underteckna din beställning för hand eller elektroniskt. Väljer du det senare, skriv din e-postadress i tilläggsuppgifterna, så får du en länk från oss, som leder till ditt avtal. Underteckna avtalet med dina personliga bankkoder. Om du undertecknar ditt avtal elektroniskt, får du anslutningsavtalet med villkor till din e-postadress.

 

Kom ihåg avtalen

När du beställer elanslutningen ska du göra ett anslutningsavtal med det lokala elöverföringsbolaget. Utöver anslutningsavtalet behöver du avtal för elöverföring (elnätsavtal) och elförsäljning. Elnätsavtalet görs alltid med det lokala elöverföringsbolaget. Elförsäljaren kan du välja själv.

Kom ihåg att göra ett elförsäljningsavtal med valfri elförsäljare så att din beställning framskrider utan dröjsmål och din nya anslutning kan kopplas in. Elförsäljaren meddelar oss information om elförsäljningsavtalet och vi gör elöverföringsavtalet med er. Du kan byta elförsäljare senare om du vill konkurrensutsätta ditt elavtal.

Råd till byggare

​Det är bra om du redan i planeringsskedet av bygget eller reparationsarbetet säkrar att du får hjälp av yrkeskunniga experter. Viktigt är också att du i god tid har anslutnings- och elavtalsärendena i ordning.

Byggandet av eldistributionsnätet räcker i medeltal från 1 till 3 månader. Ta i beaktande att leveranstiden också kan vara längre, beroende på hurudant elnät som behöver byggas för anslutningen. Därför är det viktigt att du kontaktar vår kundtjänst redan i början av byggnadsarbetet.

Byggarens ansvar

 

Fundera på förhand över behoven i den byggnad dit elen ska dras

 • Vår kundtjänst behöver uppgifter om bl.a. platsen för anslutningen, huvudsäkringens storlek och den preliminära tidsplanen för att förse tomten med elektricitet. Utifrån dessa uppgifter får du ytterligare information om vilka elprodukter som lämpar sig bäst för dig och om produktpriser. Du får också veta vad det lönar sig att beakta i olika skeden av byggandet, så att du får det slutresultat du önskar inom ramen för tidsschemat.

Välj elplanerare och en elentreprenör

 • Använd en yrkeskunnig elplanerare. Som grund för planeringen är det bra att fundera på förhand, vilket slag av elutrustning du har tänkt använda i ditt hem. Du behöver en situationsplan och en bottenplan av byggnaden att ge åt din elplanerare.
 • Utöver elplaneraren ska du anlita en elentreprenör som är godkänd av Säkerhets och kemikalieverket Tukes. Elentreprenören säkerställer att elektrifieringen genomförs tryggt och enligt de standarder som krävs samt enligt elöverföringsbolagets rekommendationer.
 • Gör alltid ett skriftligt entreprenadavtal och gör upp en tidtabell redan i det här skedet för att samordna el- och byggarbetena.
 • Om det finns elkablar på din tomt som du skulle vilja flytt på, ta kontakt med vår kundtjänst för att få mer information om förflyttning av kablar.

Teckna ett anslutningsavtal och ett elavtal

 • Inkoppling av fastigheten till elnätet förutsätter ett skriftligt anslutningsavtal mellan byggaren och elöverföringsbolaget. Ett anslutningsavtal gör du enkelt genom att fylla i blanketten via länken till höger på sidan.
 • När vi har behandlat din beställning, skickar vi anslutningsavtalet med villkor till dig. Avtalet träder i kraft när vi har mottagit det undertecknade avtalet från dig. Efter detta påbörjar vi planeringen av elnätet och byggnadsarbetena.
 • Utöver anslutningsavtalet behöver du dessutom avtal om elöverföring (elnätsavtal) och elförsäljning.
 • Nättjänstavtalet tecknas alltid med det lokala elöverföringsbolaget, elförsäljaren kan du välja själv.
 • I praktiken kan du sköta båda avtalen genom elförsäljaren: när du gjort elförsäljningsavtalet, förmedlar elförsäljaren uppgiften om detta till det lokala nätbolaget, som skickar elnätsavtalet till dig.

Elentreprenörens uppgifter

​Be den elentreprenör du väljer att noggrannt läsa igenom våra anvisningar för entreprenörer. I anvisningarna finns information om bl.a. installationsbesiktningar, elleveranser och energimätningar.

Din elentreprenör ansvarar för följande uppgifter:

 • grävning av kabeldike som behövs för anslutningsledningen, installation av anslutningskabeln och täckning av kabeldiket
 • beroende på nätområde, kontakt med kaivulupa.fi, Esbo Stadsmätningsenhetens Ledningsdatatjänsten eller kabelvisningar på Joensuu stads område, om entreprenören vill vara säker på att Caruna inte har någon jordkabel på tomten
 • anskaffning av mätcentral
 • jordning som krävs enligt elsäkerhetslagen
 • nödvändiga elinstallationsarbeten och säkerhetsföreskrifter angående dessa
 • ibruktagningsbesiktning enligt elsäkerhetsföreskrifterna
 • beställning av anslutning till elnätet och anslutning av byggnaden till elnätet när den lagstadgade ibruktagningsbesiktningen har utförts.

Din entreprenör ska beställa inkoppling till elnätet i god tid – senast två veckor före den önskade kopplingstidpunkten. Beställningen görs med Blanketten för allmänna uppgifter som finns på våra sidor för entreprenörer.

Caruna kopplar till elnätet

Vår kundtjänst ger dig råd redan i det inledande skedet av byggprojektet i frågor som gäller elanslutning och arbetsplatsel. Du får ytterligare information om vilka elprodukter som lämpar sig bäst för dig och om till exempel eluppvärmning eller olika möjligheter att använda nattel.

Vi börjar planera elnätverket och de nödvändiga byggarbetena fram till din tomtgräns efter att vi har mottagit ett undertecknat anslutningsavtal av dig.

När entreprenören har utfört den lagstadgade ibruktagningsbesiktningen och vi har fått blanketten för allmänna uppgifter installerar vi en elmätare vid fastigheten och kopplar slutligen in spänningen i anslutningskabeln.

 

Så får du din elanslutning i bruk