Dataskydd och rättsligt meddelande

Dataskydd och rättsligt meddelande

Dataskydd

I dataskyddsbeskrivningen förekommer hur man använder och samlar uppgifter angående kundernas personuppgifter. Detta grundar sig på personuppgiftslagen.

Rättsligt meddelande

Det rättsliga meddelandet innehåller information om användarvillkor för vår webbplats. Bekanta dig med dessa villkor före du använder vår webbplats.

Användarvillkor

Bruk av Caruna Oy:s www-webbplats (hädanefter "WEBBPLATS") förutsätter att användaren följer dessa användarvillkor. Det är inte lovligt att använda WEBBPLATSEN, ifall du inte godkänner dessa användarvillkor. Rättsligt meddelande Caruna tillhandahåller informationen på dessa webbsidor (nedan kallad webbplats) för sina kunder på de villkor som finns i detta meddelande i syfte att ge kunderna bättre service och mer lättillgänglig information. Det är tillåtet att använda och kopiera informationen på webbplatsen endast om man iakttar användarvillkoren som finns i detta meddelande. Om du använder eller kopierar material av något slag från denna webbplats förbinder du dig samtidigt att följa användarvillkoren. Använd eller kopiera inte material om du inte godkänner villkoren.

Varumärken

De namn, figurer, logotyper och varumärken som förekommer på webbplatsen tillhör Caruna, dess intressent- eller joint venturebolag, licensgivare eller samarbetspartners. Carunas varumärken och servicemärken får endast användas om det uttryckligen är tillåtet i användarvillkoren och endast på det sätt som avses i villkoren, eller om Caruna gett särskilt tillstånd till att använda dem. Även när Carunas varumärken, namn eller logotyper ska användas för märkning och marknadsföring av eller reklam för Carunas produkter krävs skriftligt tillstånd från Caruna.

Restriktioner och rättigheter vid användning av webbplatsen

Allt material på webbplatsen, som text, grafik, logotyper, ikoner, bilder och teckningar samt ljudinspelningar och program, tillhör Caruna eller innehållsproducenten eller annan underleverantör eller leverantör. Allt material på webbplatsen är skyddat av lagstiftningen om upphovsrätt i Finland och övriga länder. Otillbörlig användning eller spridning av materialet på webbplatsen kan leda till överträdelser av upphovsrättslagar, varumärkeslagar eller andra lagar om skyddsrätt, varvid påföljd eller skadestånd bestäms enligt gällande lag. Kopiering eller annan efterbildning, försäljning eller annan överlåtelse av webbplatsen eller delar av den är förbjudet utan särskilt tillstånd från Caruna. Även användning av annat slag som inte uttryckligen är tillåtet enligt användarvillkoren kräver särskilt tillstånd. Användaren har rätt att ta en kopia av materialet som finns på webbplatsen för eget, ej kommersiellt, internt bruk i en enskild dator, om inte Caruna gett skriftligt tillstånd till kopiering eller användning av annat slag. Material som användaren kopierat för eget bruk enligt punkten ovan får inte användas, redigeras eller överföras i kommersiellt syfte och inga uppgifter om upphovsrätt eller äganderätt får avlägsnas. Användaren måste se till att materialet inte kopieras olovligt och att även de anställda i användarens organisation iakttar dessa villkor. Fortum medger på grundval av dessa villkor varken uttryckligen eller underförstått ingen användare skyddsrätt som grundas på patent, varumärke eller sekretessbelagd eller konfidentiell information.

Ansvarsfrihetsklausul

Materialet på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick och vi ger inga utryckliga eller underförstådda garantier av något slag, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet eller materialets lämplighet för ett specifikt ändamål eller för att användning av materialet inte inkräktar på någons immateriella rättigheter. I de fall någon av Carunas webbsidor hänvisar till en sajt som tillhör tredje part är sådan hänvisning enbart avsedd som en tjänst för användaren och Caruna avsäger sig allt ansvar för den sajten som hänvisats till, för dess innehåll och riktighet. Caruna ansvarar under inga omständigheter för skador som föranletts eller påstås ha föranletts av att man använt information som finns webbplatsen eller av att informationen inte funnits tillgänglig, inklusive men inte begränsat till indirekta skador och följdskador såsom omsättnings-, inkomst- eller vinstbortfall, avbrott i verksamheten eller informationsförlust. Utöver ovanstående ger Caruna inga garantier för att informationen på webbplatsen, som text, bild, grafisk fil eller länk, finns tillgänglig, är innehållsmässigt riktig eller fullständig. Caruna kan när som helst utan föregående anmälan göra ändringar i webbplatsen eller dess innehåll. Caruna tar inget ansvar för att webbplatsen eller innehållet uppdateras.

Information som användarna lämnar ut

Allt material som du överlämnar, sänder eller överför till webbplatsen är offentligt och fritt för alla att använda och materialet anses ha överlåtits utan ersättning och med rätt att överlåta materialet vidare utan några begränsningar (nedan kallad Utlämnad information). Caruna utfäster sig inte på något sätt vad gäller Utlämnad information. Caruna har rätt att publicera, kopiera och distribuera Utlämnad information i befintligt skick eller sammanställt med annat material, som text, bild eller ljud, och att använda det i kommersiella och ej kommersiella syften av alla slag. Caruna granskar inte innehållet i Utlämnad information eller dess riktighet och utfäster sig inte på något sätt vad gäller Utlämnad information. Caruna har rätt att när som helst ta bort Utlämnad information från webbplatsen.

Hanteringen av personuppgifter

Caruna följer gällande lagstiftning om personuppgifter som avser att trygga att personuppgifter och personregister hanteras på ett vederbörligt sätt. Lagstiftning av detta slag (personuppgiftslagen) finns i de flesta länder i Europeiska unionen. Det finns även gällande lagstiftning på unionsnivå inom Europeiska unionen. De personuppgifter som du lämnat till Caruna, som namn och adresser, kan behandlas både manuellt och maskinellt. De personuppgifter som du lämnat behandlas för att du ska få tillgång till uppgifter du begärt eller produkter du beställt, samt för att ta fram information som behövs för marknadsföring, försäljning, produktutveckling och utveckling av affärsverksamheten. Caruna får utlämna ditt namn, din adress eller e-postadress till tredjepart, t.ex. till underleverantör eller varuleverantör, för att kunna uppfylla din begäran eller beställning. Tredjeparterna levererar uppgifterna eller produkterna för vår räkning. I den mån lagen tillåter kan dina personuppgifter även utlämnas till våra samarbetspartners inom och utom Europeiska unionen. Personuppgiftslagen ger var och en rätt att få veta vilka uppgifter som registrerats om honom i ett personregister. Caruna följer lagens bestämmelser och försöker på alla sätt trygga att ingen inkräktar på de rättigheter som våra kunder har enligt lagen. I de fall Carunas webbplats innehåller hänvisningar (länkar) till andra webbsidor avsäger sig Caruna allt ansvar för innehållet på nämnda webbsidor och för åtgärder som webbsidornas innehavare vidtar för att skydda den personliga integriteten.

Dataskyddsbeskrivning för Caruna Espoo Oy

Registeransvarig och kontaktperson

Caruna Espoo Oy
FO-nummer: 2059588-1
Besöksadress: Officersgatan 2, Esbo
Postadress: PB 1, 00068 CARUNA
Telefon: 020 520 20
Webbplats: www.caruna.fi
Kontaktperson för registret: Kari Vessonen, tel. +358 50 453 6372

Registrets namn Caruna Espoo Oy:s kundregister

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna och registret samt registrets syfte

Den registeransvariga eller en av denne auktoriserad samarbetspartner använder kunders eller potentiella kunders personuppgifter för följande ändamål i enlighet med personuppgiftslagen

 • underhåll av anslutningstjänster och nättjänster
 • hantering och utveckling av kundrelationer
 • utbud och leverans av produkter och tjänster
 • betalningar, kontroll av betalningar och indrivning
 • marknadsföring och distansförsäljning av den registeransvarigas produkter och tjänster
 • utveckling av den registeransvarigas affärsverksamhet, inkl. utveckling av kundservicen. Personuppgifterna behandlas i enlighet med 8 § 1 mom. 1, 2, 5, 6 och 7 punkten i personuppgiftslagen. Registrets datainnehåll Av kunder och potentiella kunder som gett sitt samtycke till marknadsföring eller kontakt insamlas och lagras information som omfattas av de ovannämnda ändamålen med behandlingen av personuppgifter.

Denna information omfattar högst följande moment:

Uppgifter om kunden

 • namn
 • personbeteckning
 • kundnummer
 • juridisk eller fysisk person
 • språkkod
 • kontaktinformation för kontakter med kunden (bl.a. telefonnummer och e-postadress) Uppgifter om förbrukningsstället
 • gatuadress
 • postnummer
 • postanstalt
 • boendeform och ägarförhållande
 • användningstid
 • värmesystem
 • uppskattning eller uppgift om elförbrukningen (statistik)
 • huvudsäkringens storlek
 • uppgifter om elanslutningen

Uppgifter om fakturering och betalningstransaktioner

 • faktureringsadress
 • förfallodag
 • faktureringsintervall
 • faktureringssätt
 • kontonummer
 • uppgifter om betalningar

Övrigt

 • kundrespons
 • kundbelåtenhet
 • information om användningen av tjänster samt köpbeteende
 • lagenliga uppgifter om godkännande/förbud med avseende på direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring
 • uppgifter om huruvida ovannämnda kund eller potentiella kund finns i den registeransvarigas eller dennes samarbetsparters stamkundsregister eller motsvarande system samt uppgifter som behövs för utnyttjande av förmånerna i dessa system
 • andra uppgifter som inhämtats med samtycke eller auktorisation av kunden eller den potentiella kunden och som behövs för leverans av den tjänst som denne har begärt.

Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifter om kunderna fås bland annat genom offertbegäran, beställningar, avtal och andra kontakter och utifrån den information som lagras eller sparas då kunden använder tjänster eller produkter. Uppgifter om potentiella kunder inhämtas genom bland annat tävlingar, utlottningar och telefonförsäljning. Härvid sparas endast uppgifterna för de potentiella kunder som har gett sitt samtycke till marknadsföring eller kontakt. Alla kundkontakter med Caruna Espoo Oy kan sparas. De används för verifiering av transaktioner, behandling av reklamationer och utveckling av kundservicen. Personuppgifter kan också inhämtas, lagras och uppdateras utifrån register som upprätthålls av Befolkningsregistret, Suomen Asiakastieto Oy eller annan registeransvarig med adresstjänst, uppdateringstjänst eller motsvarande. Marknadsföringsförbuden uppdateras från Förbundet för Relationsmarknadsföring i Finlands Robinsonregister. Uppgifter publicerade av Energiateollisuus uppdateras i enlighet med reglerna för informationsutbyte på elmarknaden.

Regelmässigt utlämnande och översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Ur Caruna Espoo Oy:s kundregister utlämnas inga uppgifter till parter utanför koncernen. Caruna Espoo Oy har ett gemensamt kundservicesystem med Caruna Oy. Caruna Espoo Oy:s kundregister översänds inga uppgifter till parter utan för EU eller EES. Uppgifter kan utlämnas till myndigheter på det sätt som fastställs i lag. Principerna för skydd av registret Uppgifterna i kundregistret samlas i databaser som skyddas med brandvägg, lösenord och andra tekniska metoder. Uppgifterna är tillgängliga endast för anställda vid Caruna Espoo Oy eller genom auktorisation av Caruna Espoo Oy för aktörer som behöver uppgifterna i sitt arbete. Caruna kräver att de anställda och samarbetsparterna iakttar tystnadsplikt med avseende på uppgifterna. De har givits användarnamn och lösenord. Material som är i manuellt format förvaras i låsta och bevakade lokaliteter som används av Caruna Espoo Oy.

Rätt till insyn, förbud och rättelse

Med stöd av 26 § i personuppgiftslagen har kunden rätt att kontrollera de uppgifter som gäller kunden och yrka på rättelse av felaktiga uppgifter. Begäran om insyn och rättelse ska sändas skriftligen och undertecknad till Caruna Espoo Oy, Kari Vessonen, PB 1, 00068 CARUNA. Kunden kan också uppsöka Caruna Espoo Oy personligen, varvid kunden ska kunna bestyrka sin identitet. Caruna Espoo Oy lämnar ett skriftligt svar till kunden inom 30 dagar efter det att Caruna Espoo Oy har mottagit kundens skriftliga begäran eller kunden personligen har uppsökt Caruna Espoo Oy. Den registrerade har rätt att förbjuda användning av uppgifter som gäller den registrerade själv för direktmarknadsföring, distansförsäljning eller opinionsundersökningar genom att skriftligen meddela detta till Caruna Espoo Oy, Kari Vessonen, PB 1, 00068 CARUNA eller kontakta kundtjänsten, tel. 0200 23222 mån-fre k. 8-16.

Registerbeskrivningen finns till påseende på caruna.fi och i Caruna Espoo Oy:s kontor, Officersgatan 2, Esbo.

Dataskyddsbeskrivning för Caruna Oy

Registeransvarig och kontaktperson Caruna Oy

FO-nummer: 1618314-7
Besöksadress: Officersgatan 2, Esbo
Postadress: PB 1, 00068 CARUNA
Telefon: 020 520 20
Webbplats: www.caruna.fi
Kontaktperson för registret: Kari Vessonen, tel. +358 50 453 6372

Registrets namn Caruna Oy:s kundregister

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna och registret samt registrets syfte

Den registeransvariga eller en av denne auktoriserad samarbetspartner använder kunders eller potentiella kunders personuppgifter för följande ändamål i enlighet med personuppgiftslagen:

 • underhåll av anslutningstjänster och nättjänster
 • hantering och utveckling av kundrelationer
 • utbud och leverans av produkter och tjänster
 • betalningar, kontroll av betalningar och indrivning
 • marknadsföring och distansförsäljning av den registeransvarigas produkter och tjänster
 • utveckling av den registeransvarigas affärsverksamhet, inkl. utveckling av kundservicen.

Personuppgifterna behandlas i enlighet med 8 § 1 mom. 1, 2, 5, 6 och 7 punkten i personuppgiftslagen.

Registrets datainnehåll

Av kunder och potentiella kunder som gett sitt samtycke till marknadsföring eller kontakt insamlas och lagras information som omfattas av de ovannämnda ändamålen med behandlingen av personuppgifter. Denna information omfattar högst följande moment:

Uppgifter om kunden

 • namn
 • personbeteckning
 • kundnummer
 • juridisk eller fysisk person
 • språkkod
 • kontaktinformation för kontakter med kunden (bl.a. telefonnummer och e-postadress)

Uppgifter om förbrukningsstället

 • gatuadress
 • postnummer
 • postanstalt
 • boendeform och ägarförhållande
 • användningstid
 • värmesystem
 • uppskattning eller uppgift om elförbrukningen (statistik)
 • huvudsäkringens storlek
 • uppgifter om elanslutningen

Uppgifter om fakturering och betalningstransaktioner

 • faktureringsadress
 • förfallodag
 • faktureringsintervall
 • faktureringssätt
 • kontonummer
 • uppgifter om betalningar

Övrigt

 • kundrespons
 • kundbelåtenhet
 • information om användningen av tjänster samt köpbeteende
 • lagenliga uppgifter om godkännande/förbud med avseende på direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring
 • uppgifter om huruvida ovannämnda kund eller potentiella kund finns i den registeransvarigas eller dennes samarbetsparters stamkundsregister eller motsvarande system samt uppgifter som behövs för utnyttjande av förmånerna i dessa system
 • andra uppgifter som inhämtats med samtycke eller auktorisation av kunden eller den potentiella kunden och som behövs för leverans av den tjänst som denne har begärt.

Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifter om kunderna fås bland annat genom offertbegäran, beställningar, avtal och andra kontakter och utifrån den information som lagras eller sparas då kunden använder tjänster eller produkter. Uppgifter om potentiella kunder inhämtas genom bland annat tävlingar, utlottningar och telefonförsäljning. Härvid sparas endast uppgifterna för de potentiella kunder som har gett sitt samtycke till marknadsföring eller kontakt. Alla kundkontakter med Caruna Oy kan sparas. De används för verifiering av transaktioner, behandling av reklamationer och utveckling av kundservicen. Personuppgifter kan också inhämtas, lagras och uppdateras utifrån register som upprätthålls av Befolkningsregistret, Suomen Asiakastieto Oy eller annan registeransvarig med adresstjänst, uppdateringstjänst eller motsvarande. Marknadsföringsförbuden uppdateras från Förbundet för Relationsmarknadsföring i Finlands Robinsonregister. Uppgifter publicerade av Energiateollisuus uppdateras i enlighet med reglerna för informationsutbyte på elmarknaden.

Regelmässigt utlämnande och översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Ur Caruna Oy:s kundregister utlämnas inga uppgifter till parter utanför koncernen. Caruna Oy har ett gemensamt kundservicesystem med Caruna Espoo Oy. Caruna Oy:s kundregister översänds inga uppgifter till parter utan för EU eller EES. Uppgifter kan utlämnas till myndigheter på det sätt som fastställs i lag. Principerna för skydd av registret Uppgifterna i kundregistret samlas i databaser som skyddas med brandvägg, lösenord och andra tekniska metoder. Uppgifterna är tillgängliga endast för anställda vid Caruna Oy eller genom auktorisation av Caruna Oy för aktörer som behöver uppgifterna i sitt arbete. Caruna kräver att de anställda och samarbetsparterna iakttar tystnadsplikt med avseende på uppgifterna. De har givits användarnamn och lösenord. Material som är i manuellt format förvaras i låsta och bevakade lokaliteter som används av Caruna Oy.

Rätt till insyn, förbud och rättelse

Med stöd av 26 § i personuppgiftslagen har kunden rätt att kontrollera de uppgifter som gäller kunden och yrka på rättelse av felaktiga uppgifter. Begäran om insyn och rättelse ska sändas skriftligen och undertecknad till Caruna Oy, Kari Vessonen, PB 1, 00068 CARUNA. Kunden kan också uppsöka Caruna Oy personligen, varvid kunden ska kunna bestyrka sin identitet. Caruna Oy lämnar ett skriftligt svar till kunden inom 30 dagar efter det att Caruna Oy har mottagit kundens skriftliga begäran eller kunden personligen har uppsökt Caruna Oy. Den registrerade har rätt att förbjuda användning av uppgifter som gäller den registrerade själv för direktmarknadsföring, distansförsäljning eller opinionsundersökningar genom att skriftligen meddela detta till Caruna Oy, Kari Vessonen, PB 1, 00068 CARUNA eller kontakta kundtjänsten, tel. 0200 23222 mån-fre kl.8-16.

Registerbeskrivningen finns till påseende på caruna.fi och i Caruna Oy:s kontor, Officersgatan 2, Esbo.

Intimitetsskydd och användning av cookies

På dessa internet sidor kan cookies användas på det sättet, att inte intimitetsskyddet riskeras. Mottagning av cookies kan förbjudas av användaren i dess egen internet-bläddrare, men det kan orsaka att sidorna inte fungerar som de borde. Du behöver ta i beaktande, att när du använder dig av internet, så rör du dig i det öppna datanätet. Informationens intimitet i det öppna datanätet kan inte garanteras. Användning av caruna.fi-tjänsten är skyddad förbindelse samt formulären för att teckna elavtal.