Värden och ansvarstagande

Våra verksamhetsprinciper

Ansvarsfull företagsverksamhet

Vi fungerar som en ansvarsfull del av samhället. Elnätet är en av samhällets viktigaste infrastrukturer. Det har stor betydelse för såväl våra kunder, näringslivet och samhället som för officiella myndigheter att eldistributionen fungerar som den ska.

Vår affärsverksamhets grundtanke är att överföra el till våra kunder enkelt, pålitligt, säkert och på ett sådant sätt att vi har god kontroll över miljöpåverkan. På så sätt stödjer vi hela den samhälleliga verksamheten.

Vi vill agera i positiv anda. Vi har förbundit oss till ett ansvarsfullt tillvägagångssätt i alla våra verksamheter. Vi arbetar aktivt tillsammans med våra intressenter för att förbättra vår verksamhets ekonomiska, samhälleliga och miljöpåverkande faktorer även i fortsättningen:

  • Våra produkter och tjänster är av hög kvalitet och lättillgängliga.
  • Vårt företag och våra arbetstagare ser till att lagstiftningen följs.
  • Vi identifierar den påverkan som vår produktion har på miljön och tar hänsyn till den i hela vår verksamhet. Vi tar således hänsyn till hela cykeln i elnätet.
  • Vi samarbetar med kommuner och myndigheter.
  • Vi uppskattar vårt företags risker på ett systematiskt sätt. På så sätt minimerar vi eventuella skador som vår verksamhet kan vålla människor och miljön.
  • Vårt mål är att skapa en säker arbetsmiljö där var och en tar eget ansvar. Vi följer upp och utvecklar ständigt arbetssäkerheten.
  • Vi förbinder våra samarbetspartners till ett ansvarsfullt tillvägagångssätt.
  • Vår företagsledning har uppsatta mål. Hela vår personal har förbundit sig till dessa gemensamma mål.
  • Vi bedömer och förbättrar ständigt vår verksamhet.
  • Vi informerar öppet såväl internt som externt.

Miljö och säkerhet

Vi identifierar och bedömer ständigt faror som hör till vårt elverk och våra verksamheter. Vi planerar, bygger, övervakar och underhåller vårt elnät så att det varken orsakar fara för våra kunder eller på samhället i övrigt. Vi tar hänsyn till miljöpåverkan i våra samtliga verksamheter.

En säker arbetsmiljö är inte bara ett löfte utan också ett krav ifrån oss och våra samarbetspartners. Säkerhet är en gemensam sak och en väsentlig del av vår verksamhet. Vi gör regelbundna säkerhetskontroller och tar lika ofta mått på arbetssäkerheten.

Vi strävar ständigt efter att förbättra arbetssäkerheten och uppmuntrar våra samarbetspartners att utveckla säkerheten på arbetsfältet. Vi utbildar våra samarbetspartners i säkerhetsfrågor och deltar aktivt i att utveckla säkerheten i branschen.

Enligt vår åsikt är varje olycka ett misslyckande och vi vill göra allt för att undvika misstag och eventuella skador.

Investeringar och förvaltning av tillgångar

Vi investerar ungefär hundra miljoner euro om året i vårt elnät. Med dessa investeringar vill vi såväl garantera våra kunder en pålitlig tillgång av el som för egen del främja en mer hållbar energiproduktion.

Vi granskar våra angelägenheter under en lång tidsperiod och utvecklar vår verksamhet i jämförelse med vad som är bästa tänkbara praxis i branschen. Vårt mål är att vara branschens pionjär i jämförelse med övriga Europa.

Vi utvecklar våra elnät så att de i framtiden möjliggör bland annat ett ännu mer mångsidigt energisystem, att kundernas egenproducerade energi kan säljas via vårt nät och att den elektroniska överföringen blir ännu bredare.

Vår årliga investering på 200 miljoner euro betyder i praktiken också att vi år efter år sysselsätter ett anmärkningsvärt stort antal människor i Finland oavsett hur den ekonomiska situationen ser ut.

Vi förbättrar vårt elnät på många sätt: genom att intensifiera underhållet av skog vid ledningsgator, öka på kablage och nätverksautomatik samt genom att flytta kraftledningar till vägkanter för att öka elnätets vädersäkerhet samt underlätta underhåll. Elnätet förbättras i alla våra försörjningsområden.

Personalpolitik

 1. Vi tror på att bra ledning är grunden för en fungerande arbetsgemenskap.

Hos oss ansvarar varje chef för personalfrågor och -processer inom sitt eget team. I praktiken hanterar chefen frågor rörande utveckling och välbefinnande inom sitt team och bland dess medlemmar, uppmuntrar de anställda till ömsesidig växelverkan och till att ge respons samt följer upp hur allting fortskrider. Chefen har även till uppgift att reagera om resultatet är undermåligt eller om dåligt beteende förekommer. Vi erbjuder cheferna mångsidiga möjligheter att utvecklas och lära sig nya saker. Cheferna får även uppbackning av vårt team vid personalavdelningen.

2. Vi premierar våra anställda på ett rättvist, öppet och konkurrenskraftigt sätt på alla nivåer.

Vår lönenivå grundar sig på de finländska lagarna och kollektivavtalen. Vi tillämpar dessa så transparent som möjligt. Lönenivån återspeglar de anställdas kunskaper och färdigheter samt kravnivån för de berörda arbetsuppgifterna. Vi premierar goda prestationer även inom ramen för bonussystemet som omfattar hela Caruna. Bonusarna baserar sig på målsättningar som är förenliga med vår strategi och som dessutom är tydliga och mätbara. Vi kommer överens om målsättningarna i samband med utvecklingssamtal. På detta sätt kan alla våra anställda själva påverka sina premier.

3. Vi främjar de anställdas karriärutveckling och möjligheter att utveckla sin egen fackkunskap.

Vår målsättning är att skapa en innovativ arbetsmiljö där alla har möjlighet att utvecklas i sitt arbete. Vi uppmuntrar våra anställda att bära ansvar, ta initiativ och utnyttja de möjligheter som står tillbuds för att lära sig något nytt, t.ex. genom intern karriärrotation. Chefen spelar en viktig roll i arbetet med att stöda karriärutvecklingen.

4. Vår resursallokering baserar sig på en långsiktig plan.

På detta sätt kan vi erbjuda våra anställda nya karriär- och utvecklingsmöjligheter. Vi annonserar även alltid lediga arbetsplatser inom företaget och uppmuntrar våra anställda att söka jobb internt. Vi hanterar rekryteringen professionellt och respekterar de sökande. Valet baseras på en noggrann utvärdering av den berörda personens kunskaper och motivation. Denna bedömning görs på grundval av de kunskapsområden och principer för ledning som vi definierat, samt utgående från vårt företags värden.

5. Vår arbetsmiljö är säker och sund.

Alla våra anställda har rätt till ett balanserat arbets- och familjeliv. Vi utnyttjar möjligheterna till distansarbete och flexibel arbetstid så gott vi kan. Vi tillhandahåller företagshälsovård och tjänster för ökat välbefinnande till alla våra anställda samt stöder rehabilitering. Det är förbjudet att använda rusmedel på arbetsplatsen.

6. Vi respekterar våra anställdas frihet att organisera sig om de så önskar samt rätten att förhandla om kollektivavtal.

Fritt informationsflöde, smidigt samarbete och förtroende mellan företagets ledning och de anställda är högprioriterat i vår affärsverksamhet. För att samarbetet ska fungera bra på alla nivåer måste eventuella inre konflikter lösas snabbt och konstruktivt.

7. Vi tillämpar principen om lika villkor.

Vi godkänner inte diskriminering i någon form, Samtliga typer av trakasserier är förbjudna och vi ingriper omedelbart om vi upptäcker något sådant. För oss är mångfald en konkurrensfördel och hela arbetsgemenskapen har nytta av det. En persons bakgrund får inte inverka på hans eller hennes lönenivå eller utvecklingsmöjligheter och inte heller på beslutet att rekrytera honom eller henne.

8. Personalpolitiken styr vårt dagliga arbete.

Med hjälp av personalenkäter samt personliga utvecklingssamtal och andra responskanaler följer vi regelbundet upp hur de rutiner som vi kommit överens om har verkställts. Vi följer regelbundet upp sådana parametrar som gäller personalen.