Caruna

Försörjningsberedskap och leveranssäkerhet

Vi granskar vårt elnät regelbundet. Som en del av vårt underhåll av elnätet vårdar vi områden omkring elnätet genom att kvista, fälla och förkorta träd och övrig växtlighet.

Vi uppmärksammar röjningsbehoven genom att patrullera på våra nätområden både till fots och med helikopter. I röjningsplanering beaktar vi även framtida planer på att ersätta luftledningar med markkablar och därför röjs inte nödvändigtvis alla luftledningar på ett område.

I samband med röjningar på gårds- och tomtområden tar vi speciellt hänsyn till fastighetsägare. Vi informerar om våra röjningsplaner på vår webbplats och tar kontakt med relevanta parter personligen.

Kvistar, ris och annat skräp som skapas vid röjningsarbete är markägarens egendom. På gårdsområden och offentliga platser, så som parker, samlas röjningsalstren i prydliga högar. På andra områden lämnas de kvar i terrängen där de är så att markägaren kan utnyttja materialet. Vi lämnar inte röjt material på vägar, stigar, åkrar eller längs med dessas dikesrenar, på staket eller hängande i träd.

Då vi fäller träd står vi alltid i kontakt med fastighetsägaren på området. Om du själv vill fälla ett träd i närheten av vårt elnät ber vi dig bekanta dig med våra anvisningar för trädfällning och de riktgivande måtten för skyddsområden, dvs. ledningsgator, på elnätets olika spänningsnivåer.

Riktgivande mått för elnätets skyddsområden

Lågspänning 

Mellanspänning

Högspänning