Elnätet

Elnätet

Elöverföring

El produceras i kraftverk med hjälp av kärn-, vatten och vindkraft samt olika bränslen. I Finland har vi omkring 120 företag som producerar el och omkring 400 kraftverk.

Från kraftverken överförs elen längs med stam- och distributionsnätet till hem och andra elförbrukningsställen. Fingrid Oyj ansvarar för elöverföringen i stamnätet. I stamnätet överförs elen från producenter till elöverföringsbolag och industrier. Elöverföringsbolagen överför el till hushåll och företag via låg- och mellanspänningsnätet.

Utveckling av elnätet

Vi planerar, bygger och underhåller elnätet så att det fyller våra kunders och samhällets förväntningar och behov nu och i framtiden.

Caruna driver ett nätförbättringsprojekt som varar i ett decennium och går ut på att vi för elnätet under jorden där det är i skydd för väder och vind. Vi har förbundit oss till att före år 2028 uppfylla de målsättningar som står i elmarknadslagen, och att därmed kunna slå på elen till våra kunder inom sex timmar på tätorter och 36 timmar på glesbygden efter ett elavbrott.

Vi sanerar ett föråldrat elnät som är känsligt för väderfenomen för att öka leveranssäkerheten av el. Därtill utökar vi automatik i elnätet, vilket gör att vi kan slå på elen snabbare efter ett avbrott. Därtill bygger vi hela tiden ut vårt elnät så att nya kunder och områden kan anslutas till det.

Vi genomför årligen hundratals nätförbättringsprojekt som du kan bekanta dig med mha. denna karta.

Les mer om våra investeringar för att utveckla vårt elnät.

Karta över Carunas byggen

För att förbättra och förstärka vårt elnät genomför vi varje år hundratals nätförbättringsprojekt på våra olika nätområden.

Klicka på denna karta för att se var vi drar markkablar. Tryck på plusmärket för studera ett enskilt projekt mer i detalj. Kundantalen som anges på kartan är riktgivande och kan ändras då projekten framskrider. Vänligen ta kontakt med vår kundtjänst om du har frågor angående kartan eller våra projekt.

Underhåll av elnätet

Vi granskar vårt elnät regelbundet. Som en del av vårt underhåll av elnätet vårdar vi områden omkring elnätet genom att kvista, fälla och förkorta träd och övrig växtlighet.

Vi uppmärksammar röjningsbehoven genom att patrullera på våra nätområden både till fots och med helikopter. I röjningsplanering beaktar vi även framtida planer på att ersätta luftledningar med markkablar och därför röjs inte nödvändigtvis alla luftledningar på ett område.

I samband med röjningar på gårds- och tomtområden tar vi speciellt hänsyn till fastighetsägare. Vi informerar om våra röjningsplaner på vår webbplats och tar kontakt med relevanta parter personligen.

Kvistar, ris och annat skräp som skapas vid röjningsarbete är markägarens egendom. På gårdsområden och offentliga platser, så som parker, samlas röjningsalstren i prydliga högar. På andra områden lämnas de kvar i terrängen där de är så att markägaren kan utnyttja materialet. Vi lämnar inte röjt material på vägar, stigar, åkrar eller längs med dessas dikesrenar, på staket eller hängande i träd.

Då vi fäller träd står vi alltid i kontakt med fastighetsägaren på området. Om du själv vill fälla ett träd i närheten av vårt elnät ber vi dig bekanta dig med våra anvisningar för trädfällning och de riktgivande måtten för skyddsområden, dvs. ledningsgator, på elnätets olika spänningsnivåer.

Riktgivande mått för elnätets skyddsområden

Lågspänning

Mellanspänning

Högspänning