Sambyggnad

Vi bygger ett elnät som håller

Vi bygger ett elnät under jord, så att du kan lita på att din vardag varje dag löper utan avbrott. För dig kan det till exempel innebära att distansarbetsdagen fungerar eller att du kan laga mat eller sköta andra vardagliga sysslor utan att bli avbruten på grund av elavbrott.

Vi bygger ett elnät som klarar av de allt vanligare storm-, vind- och snöskadorna. Det klarar av laddning av elbilar och skinkstekning i närmare en miljon hem varje jul. Ett vädersäkert elnät säkerställer att sjukhusen och hälsocentralerna fungerar, att trafiken löper och att de digitala tjänsterna är tillgängliga.

Ett vädersäkert elnät tryggar din vardag, ditt arbete och din hälsovård.

Vårt mål är att kunden drar nytta av nätförnyelsen så att avbrotten blir färre och kortare. I första hand har förbättringsarbetena inriktats på luftledningar i medelspänningsnätet i skogar och sådana glesbygdsområden där invånartätheten och mängden överförbar el är störst. Förutom att vi flyttar luftledningar under jord bygger vi också in automatik i elnätet och förbättrar eldistributionens tillförlitlighet med olika underhållsgärder.

I år övergår vi till att förbättra eldistributionen i tätorter. Vi och våra arbetsmaskiner kommer alltså närmare bebyggda centra.

Byggande av elnät i ditt grannskap

Sommaren 2019 börjar vi flytta det så kallade lågspänningsnätet under jord. Med lågspänningsnät avses en ellinje, som kommer till ditt hem till exempel från Carunas transformator eller elstolpe. Vi river det gamla elnätet som går i luften mellan stolparna och ersätter det med ett underjordiskt elnät. Samtidigt ökar vi automatiken i elnätet. Med automatiken kan vi till exempel säkerställa att eventuella fel i elnätet upptäcks och repareras fort.

I ditt grannskap kommer du att se tecken på att vi har kommit till platsen för att förbättra eldistributionen i din närhet. Vi gräver upp vägar och diken, tunga fordon transporterar olika slags elnätsmaterial till arbetsplatsen och det rör sig både personer som bygger elnät och som river gamla elnät på platsen. Vi beklagar de olägenheter som byggarbetena orsakar!

Under arbetets gång kan det förekomma korta elavbrott och annat som behöver observeras

När det gamla elnätet rivs eller förnyade tas i bruk kan det förekomma korta avbrott i eldistributionen. Vi meddelar i förväg om eventuella elavbrott. Du använder väl också Caruna Sähkövahti, som skickar dig meddelande om elavbrott i ditt område antingen till din mobiltelefon eller e-post?

Vi kan också bli tvungna att ordna tillfälliga rutter för fotgängare och bilister. Rutterna är utmärkta.

Ta alltid hänsyn till säkerheten när du rör dig i närheten av arbetsplatsen! Man får inte gå i närheten av ellinjerna på eget bevåg, det är inte tryggt. Även om ellinjerna hänger ner på marken, kan det ändå finnas spänning i dem. Rör inte heller elnätsmaterial såsom kabeltrummor eller markeringskäppar. Om kabeltrummor eller andra material utgör hinder för att röra sig på området, meddela oss om det t.ex. via ett meddelande. Kontaktuppgifterna till vår kundtjänst hittar du på vår webbplats.

Du kan granska arbetsplatserna i ditt grannskap och kommande nätförbättringsobjekt i vår karttjänst.

Byggskeden

Byggandet består av flera olika skeden, av vilka endast en del syns i invånarnas vardag.

  • Caruna beställer projektet av en entreprenör. Vi ingår alltid ett avtal med entreprenören som båda parterna iakttar.
  • Vi inleder planeringen av elnätet. Beroende på området tar det ungefär ett halvt år.
  • När planen är klar börjar vi bygga det nya elnätet. Det tar ungefär ett år beroende på område. Byggtiden påverkas bland annat av terrängförhållandena och vädret (t.ex. tjälen på våren).
  • Efter att det nya elnätet tagits i bruk rivs det gamla och de avslutande arbetena inleds. Under de avslutande arbetena förs elnätsmaterialet bort från området, gårdar och gator snyggas upp så att de är åtminstone i motsvarande skick som innan projektet inleddes.
  • Projektet är klart inom 1–2 år.
  • När arbetet är färdigt gör vi också nödvändiga granskningar. Vi kontrollerar till exempel att elnätet har installerats åtminstone på standardenligt djup (70 cm från markytan).

Information om byggandet

Vi informerar om de olika byggskedena bland annat via sms. Försäkra dig om att du har lagrat korrekta kontaktuppgifter hos oss! Du kan granska och korrigera dina kontaktuppgifter i Mina sidor.

Vi besvarar dina frågor i våra kanaler på sociala medier vardagar kl. 8–16. Ta modigt kontakt!

Facebook: www.facebook.com/caruna.fi
Twitter: www.twitter.com/CarunaSuomi
Instagram: @carunasuomi

Om du har frågor som du inte hittar svar på på våra webbsidor eller om du vill ge respons kring vårt byggande, så skicka ett meddelande till oss.

 

TA KONTAKT

Du kan också diskutera med våra serviceexperter i vår chatt. Vi är anträffbara på chatten vardagar kl. 8–16. Chattfönstret visas på sidan när våra experter är lediga att svara på dina frågor.

Frågor och svar om byggande av elnät

Bekanta dig här med vanliga frågor kring byggande av elnät. Om du inte blev hjälpt av de här, hittar du fler frågor och svar på vår webbplats.

Varför behöver nätet förnyas?

Det finländska elnätet har huvudsakligen byggts under den omfattande elektrifieringen av landsbygden på 1960- och 70-talen. Det har underhållits kontinuerligt, tjänat länge och väl, men nu har det till många delar nått slutet av sin tekniska livslängd. Klimatförändringen ökar risken för storm- och snöskador på gamla luftledningar. 

År 2028 har våra kunder ett elnät, som fungerar också under de mest utmanande väderförhållandena.

Caruna sanerar sitt elnät så att det inte bara är vädersäkerheten som tryggas utan i arbetena beaktas också möjligheterna att erbjuda våra kunder ett smart elnät med solpaneler och elbilar. Via ett smart elnät får kunden också mycket information om sin egen elförbrukning och förslag på åtgärder med vilka elanvändningen är allt miljövänligare. 

Stormen Aapeli i januari 2019 visade att nätförbättringen börjar synas. Allt fler av våra kunder omfattas nu av det vädersäkra nätet. I tätorterna blir avbrotten färre och kortare än tidigare.

Varför fäller ni inte bara träd vid linjerna, varför drar ni kablar?

Eldistributionens tillförlitlighet förbättras med många olika åtgärder såsom kabling, ökad automation och ringförbindelser. Dessutom håller vi ledningsgatorna och områdena bredvid ellinjerna städade, så att till exempel vind och snö inte fäller träd på linjerna.

Några år tillbaka gick vi igenom ledningsgatorna, dvs. de gångar där luftledningarna går, i vårt elnät. Under projektet gjordes omfattande förbättringsarbeten med hjälp av skogshuggare och helikopterröjning. Ledningsgatorna snyggades upp så att eldistributionens tillförlitlighet kunde ökas. På lång sikt var den mest hållbara lösningen att föra luftledningarna under jord, i bättre skydd för vädret.

Du kan läsa mer om underhållet av elnätet på våra webbsidor.

På hur stor del av ert nät har kablingen redan gjorts?

För tillfället omfattas ungefär 45 procent av hela nätet och ungefär 71 procent av våra kunder av vädersäkert nät. Som sagt, kabelarbetena går vidare till lågspänningsnätet på bostadsområden.

Vilken är målsättningen för kablingsgraden till 2028?

Vi ser inte på det här utgående från kablingsgraden utan utgående från att vi sanerar nätet så att det blir leveranssäkert (elavbrott i tätorter får inte vara längre än 6 timmar och i glesbygden inte längre än 36 timmar). Hela nätets leveranssäkerhet beror också på andra åtgärder än dragning av jordkabel.

De leveranssäkerhetskrav som finns i elmarknadslagen kräver inte på något sätt fullständig kabling av nätet. Leveranssäkerheten uppnås genom att dra jordkablar, reparationsresurser och effektivitet, genom att utnyttja automation, med olika nätbyggnadslösningar såsom ringförbindelser och genom underhåll, till exempel röjningar. Åtgärderna och de tekniska lösningarna kan bestämmas av eldistributionsbolagen, men de följs upp via utvecklingsplaner, som levereras till Energimyndigheten.

Ni har förbättrat elnätet sedan 2012. Vilka effekter har det haft på elavbrott och under stormar?

Stormen Aapeli i januari 2019 visade att nätförbättringen (kabling och röjningsåtgärder) börjar synas. Allt fler av våra kunder omfattas nu av det vädersäkra nätet (2017: 71 %). I tätorterna blir avbrotten färre och kortare än tidigare.

De årliga felmängderna påverkas av hur regionala och kraftiga stormarna och naturfenomenen är.

Sambyggnad av optisk fiber

Vi bygger elnät tillsammans med andra aktörer då det är möjligt. I januari 2019 inledde vi samarbete med Telia. Sambyggnad av elnät är ett vettigt alternativ både med tanke på miljön och medborgarna. Som bäst besparar det invånarna på området från återkommande grävarbeten som är besvärliga i vardagen och miljöbelastningen minskar.

Ett modernt samhälle baserar sig på högklassiga dataförbindelser, omfattande utnyttjande av informationsteknik och säker eltillång

Med sambyggnad kan vi säkerställa det också för allt fler småhusområden och mer miljövänligt än tidigare.

Optisk fiber ger området den snabbaste internetförbindelsen med en hastighet på upp till 1 000 megabit. Det möjliggör de bästa möjliga digitala tjänsterna. Med hjälp av optisk fiber får invånare och företag på området tillgång till exempel till alla moderna internet-, tv-, video-, kommunikations- och hälsotjänster.

Är du intresserad av en modern och tillförlitlig nätförbindelse?

Caruna bygger optisk fiber med sin samarbetspartner Telia i sydvästra Finland. Om du bor på området har du möjlighet att skaffa en fast nätförbindelse samtidigt som vi flyttar elnätet under jord.

Telia ansvarar för försäljningen av den snabba fiberförbindelse om Caruna bygger. De kommer att berätta om anskaffningen av en fiberanslutningen på sådana områden där optisk fiber byggs. Om du har tillgång till optisk fiber kommer du att få ett brev eller kort av Telia där det berättas mer om saken.

Carunas entreprenör ansvarar för planeringen av fibernätsbygget och entreprenören ansvarar också för byggandet och installationen av fibernätet. Byggarbeten som görs på kundens gård och i kundens hem planeras av Carunas entreprenör.

Om du redan nu blev intresserad av att skaffa en fibernätsanslutning gå till webbsidan Avoin kuitu och läs mer.

Frågor och svar om optisk fiber

Optisk fiber kan väcka många slags tankar. Vi har samlat några frågor och svar som hjälp. Om du inte hittar svar på din fråga bland frågorna nedan, så ta kontakt med Telia!

Kommer det fiberoptiskt nät alltid då Caruna sanerar elnätet?

Det är ett mål förutsatt att det är ekonomiskt vettigt. Telia och Caruna utvärderar varje område skilt. Om det till exempel redan finns optiskt fibernät på området lönar det sig inte att bygga ett till. Byggandet av fibernätet beror också på hur intresserade kunderna på området är. Byggandet av fibernätet beror också på hur intresserade kunderna på området är: det lönar sig inte att bygga ett helt nytt fibernät, om det bara är några hushåll som vill ansluta sig till det.

Vem betalar kalaset?

Det är bara de hushåll som beslutar sig för att skaffa en fiberförbindelse som betalar för den optiska fibern. Hushållen betalar en anslutningsavgift för sin fibernätsförbindelse så fort anslutningen blivit klar. Avgiften täcker en del av byggkostnaderna och Telia investerar resten.

Byggkostnaderna för fibernätet påverkar inte priserna för eldistributionen och således betalar inte heller eldistributionskunderna dem.

Ni ingick ett samarbetsavtal med Telia. Sänker eller höjer det priset som kunden betalar för optisk fiber? Är det här billigare för kunden?

Hushållen beslutar själva om de vill investera i en optisk fiberanslutning. Om man inte vill beställa en optisk fiberanslutning kostar det givetvis inte hushållet någonting.

Telia erbjuder de anslutningar som görs inom ramen för detta avtal förmånligare än de som Telia genomför ensam, eftersom Telia installerar den optiska fibern samtidigt som Caruna uppdaterar sitt elnät. Om man skaffar en fiberanslutning senare, bygger Telia fibernätet ensam och då blir kostnaderna för att ansluta sig till fibernätet högre.

Vad kostar en fiberanslutning?

Telia informerar alltid invånarna i området noggrannare om priset i det skede då vi bygger nytt elnät på området. Största fördelen av det ökade sambyggandet är att allt fler områden och invånare får tillgång till optisk fiber den här vägen.

Vår samarbetspartner Telia svarar gärna på tilläggsfrågor kring prissättningen av den optiska fibern. Kontaktuppgifterna hittar du på Telias webbplats.

Varför kostar optisk fiber?

Anslutningsavgiften för optisk fiber uppbärs bara av de hushåll som beslutar sig för att ansluta sig till nätet. Anslutningsavgiften täcker bara en del av anslutningens verkliga byggkostnaderna och de apparatinvesteringar operatören behöver göra.

Elnätsbolaget uppbär i sin tur kostnaderna för utvecklingen av elnätet via distributionsavgifter. Energimyndigheten övervakar enligt stadgandena i elmarknadslagen att elnätsbolagens avkastning är skälig.

Hurdan miljöpåverkan har sambyggnad?

Resurseffektiviteten förbättras när Caruna och Telia drar jordkablar tillsammans. Det minskar också uppkomsten av avfall. Som en följd av sambyggnad behövs färre arbetsmaskiner, arbetsskeden och material. Jordkablarna och den ökade automationen i det nya nätet minskar störningarna i eldistributionen och behovet av fältarbeten (inklusive reparationsarbeten) i framtiden. Allt det här minimerar klimatpåverkan under byggtiden

Som en direkt miljöpåverkan frigör bytet till jordkablar marken för andra användningsändamål. De markområden som frigörs kan man bland annat plantera skog på eller använda som åker och då fungerar de som allt effektivare kolsänkor.

Minskar det här trycket på att höja eldistributionspriset?

Att avkastningen av eldistributionen är skälig övervakas av Energimyndigheten. Prisbildningen och den så kallade tillåtna omsättningen påverkas av många faktorer, till exempel investeringsmängder och enhetspriser som myndigheten har definierat för övervakningsperioderna, räntenivån och de operativa kostnaderna för verksamheten. På grund av det ovannämnda syns den kostnadseffektivitet som sambyggnad ger upphov till i eldistributionspriserna på lång sikt.

Dessutom förverkligas byggandet av den optiska fibern separat från Carunas eldistributionsaffärsverksamhet.

Läs mer om prissättningen på eldistribution.

Varför får inte jag optisk fiber när Caruna bygger optisk fiber längs granngatan?

Optisk fiber byggs då det är ekonomiskt förnuftigt. Den nya verksamhetsmodell som presenterats baserar sig på sambyggnad av elnät och optisk fiber. Om elnätet redan är draget med jordkablar kan fördelarna med sambyggnad inte uppnås. Telia erbjuder ändå byggande av optisk fiber på sådana områden om det på området finns tillräckligt många kunder som är intresserade av en fiberanslutning.

Elmarknadslagen förutsätter att ett vädersäkert elnät byggs över allt i Finland. Då kan det hända att en del av jordkabelnätsprojekteten ligger så långt från det optiska fibernätets knutpunkter att det inte är möjligt att bygga en fiberförbindelse i dem.