Samhällsansvar

Samhällsansvar vid Caruna

Samhällsansvar vid Caruna

Vid Caruna betyder samhällsansvar att vi arbetar på ett pålitligt sätt för våra kunders, samarbetspartners, ägares och det finska samhällets bästa. Vi prioriterar säkerhet och miljö i all vår verksamhet.

 • Vårt mål är att vara Finland mest ansvarsfulla elöverföringsbolag och att producera mervärde åt våra kunder, samhället och ägare.
 • Vi erbjuder ett pålitligt elnät som överför el på ett säkert sätt som respekterar naturen.
 • Vi agerar etiskt och långsiktigt tillsammans med våra samarbetspartners.

Vi utvecklar vår verksamhet och i vår verksamhetsrapportering koncentrerar vi oss på relevanta teman. Vi beaktar resultaten av väsentlighetsanalysen även då vi planerar och genomför samarbete med våra intressentgrupper.

 

Teman för företagsansvar

Icke-diskriminering

Elöverföringsbolagen har ett naturligt monopol på sitt verksamhetsområde. Sett ur samhällets synvinkel är det helt enkelt inte vettigt eller kostnadseffektivt att flera bolag bygger egna, parallella elnät på samma område.

På grund av det här är elnätsverksamheten reglerad. Reglering är nödvändigt för att säkra att elöverföringspriserna förblir rimliga och elnätsverksamheten effektiv.
Myndigheterna strävar efter att med reglering och övervakning hitta en balans mellan rimliga priser och elöverföring av god kvalitet, sett ur både kundernas och elöverföringsbolagens synvinkel.

Elöverföringsbolagens skyldigheter finns definierade i elmarknadslagen samt i olika förordningar och bestämmelser som utfärdats av myndigheter. Energimyndighetens övervakningsmodell definierar metoderna och grunderna för hur rimliga priser på el ska räknas ut.

Övervakningsmodellen görs alltid i förhand för fyra år framåt och i den definieras metoderna för hur man räknar beloppen på den tillåtna inkomsten. Övervakningsmodellen definierar en rimlig helhetsvinst för elöverföringsbolag men tar inte ställning till prisnivån på enskilda tariffer.

 

Reglering

Elöverföringsbolagen har ett naturligt monopol på sitt verksamhetsområde. Sett ur samhällets synvinkel är det helt enkelt inte vettigt eller kostnadseffektivt att flera bolag bygger egna, parallella elnät på samma område.

På grund av det här är elnätsverksamheten reglerad. Reglering är nödvändigt för att säkra att elöverföringspriserna förblir rimliga och elnätsverksamheten effektiv.
Myndigheterna strävar efter att med reglering och övervakning hitta en balans mellan rimliga priser och elöverföring av god kvalitet, sett ur både kundernas och elöverföringsbolagens synvinkel.

Elöverföringsbolagens skyldigheter finns definierade i elmarknadslagen samt i olika förordningar och bestämmelser som utfärdats av myndigheter. Energimyndighetens övervakningsmodell definierar metoderna och grunderna för hur rimliga priser på el ska räknas ut.

Övervakningsmodellen görs alltid i förhand för fyra år framåt och i den definieras metoderna för hur man räknar beloppen på den tillåtna inkomsten. Övervakningsmodellen definierar en rimlig helhetsvinst för elöverföringsbolag men tar inte ställning till prisnivån på enskilda tariffer.

 

Sponsoreringssamarbete

Våra värden utgör grunderna för vår sponsorverksamhet: kundinriktning, ansvarsfullhet och resultatinriktning.

Vårt sponsoreringsstöd är öppet och transparent. Vi behandlar alla ansökan om sponsorering på ett likvärdigt och opartiskt sätt. Vi förhåller oss kritiskt till sponsoreringsansökan som kommer från vår personal eller våra kunder.
Vi stöder inte:

 • verksamhet som orsakar fara för miljön eller säkerheten
 • föremål som har en direkt anknytning till vår affärsverksamhet eller som ger personlig nytta åt någon i vår personal eller deras familjekrets
 • politiska partier eller politiska organisationer direkt eller indirekt eller enskilda kandidaters valkampanjer
 • religiösa eller radikala rörelser.

Under åren 2016–2019 är Finlands Ishockeyförbund vår huvudsakliga samarbetspartner. Med detta samarbete vill vi främja välmående bland barn och unga och stöda ishockeyverksamhet i föreningar runtom i Finland samt lyfta fram det värdefulla arbetet som volontärer utför i idrottsföreningarnas verksamhet.

Caruna Easy Hockey — spela av pur glädje!

Vårt Easy Hockey -projekt tillsammans med Ishockeyförbundet är vår mest ansenliga insats under perioden 2016–2019 i arbetet för ishockeyverksamhet för barn och unga. Easy Hockey är avsett som hobbyverksamhet med låg tröskel för 10–17-åringar som gärna vill spela ishockey men som inte nödvändigtvis har tid att gå på träningar flera gånger i veckan.

Projektet startade i början av oktober år 2016. Läs mer om verksamheten på Ishockeyförbundets webbplats.

Våra verksamhetsprinciper

Ansvarsfull företagsverksamhet

Vi har förbundit oss att agera ansvarsfullt som en del av samhället. Elöverföringens pålitlighet har en stor betydelse för våra kunder, näringslivet, samhället och myndigheterna.

Vi arbetar aktivt tillsammans med våra intressenter för att förbättra vår verksamhets ekonomiska, samhälleliga och miljöpåverkande faktorer även i fortsättningen:

 • Våra produkter och tjänster är av hög kvalitet och lättillgängliga.
 • Vårt företag och våra arbetstagare ser till att lagstiftningen följs.
 • Vi identifierar den påverkan som vår verksamhet har på miljön och tar hänsyn till den i hela vår verksamhet. Vi tar således hänsyn till hela cykeln i elnätet.
 • Vi samarbetar med kommuner och myndigheter.
 • Vi uppskattar vårt företags risker på ett systematiskt sätt. På så sätt minimerar vi eventuella skador som vår verksamhet kan vålla människor och miljön.
 • Vårt mål är att skapa en säker arbetsmiljö där var och en tar eget ansvar. Vi följer upp och utvecklar ständigt arbetssäkerheten.
 • Vi förbinder våra samarbetspartners till ett ansvarsfullt tillvägagångssätt.
 • Vår företagsledning har uppsatta mål och hela vår personal har förbundit sig till dessa gemensamma mål.
 • Vi bedömer och förbättrar ständigt vår verksamhet.
 • Vi kommunicerar öppet såväl internt som externt.

Miljö och säkerhet

Vi identifierar och evaluerar regelbundet faror som har att göra med vårt elnät och våra verksamheter. Vi planerar, bygger, övervakar och sköter om underhållet av vårt elnät så att det inte kommer åt att orsaka någon fara för våra kunder eller samhället. Vi beaktar miljöpåverkan i all vår verksamhet.

En säker arbetsmiljö är inte bara ett löfte utan ett direkt krav för oss och våra samarbetspartners. Vi utbildar våra samarbetspartners i säkerhetsfrågor och deltar aktivt i att utveckla säkerheten inom vår bransch.

Vi utför säkerhetsbesiktningar och mäter arbetarsäkerhet regelbundet. Vårt mål är noll olycksfall, vilket kräver insatser av alla som arbetar för oss.

Vi delar årligen ut ett säkerhetspris till en entreprenör som utmärkt sig inom säkerhetsfrågor.

Investeringar och förvaltning av tillgångar

Vi investerar ungefär tvåhundra miljoner euro om året i vårt elnät. Med dessa investeringar vill vi garantera våra kunder en pålitlig tillgång av el samt främja en mer hållbar energiproduktion.

Vårt mål är att vara en pionjär inom branschen i Europa.

Vi utvecklar våra elnät så att de i framtiden möjliggör mångsidigare energisystem, försäljning av kundernas egen produktion av el samt en elektrifierad trafik.

Tack vare våra investeringar kan vi sysselsätta en mängd människor i Finland.

Vi förbättrar vårt elnät på alla våra distributionsområden: genom att intensifiera underhållet av skog vid ledningsgator, öka på kablage och nätverksautomatik samt genom att flytta kraftledningar till vägkanter för att öka elnätets vädersäkerhet och försörjningsberedskap.

Personal

1. Vi tror på att bra ledning är grunden för en fungerande arbetsgemenskap.

Hos oss ansvarar varje chef för personalfrågor och -processer inom sitt eget team. I praktiken hanterar chefen frågor rörande utveckling och välbefinnande inom sitt team och bland dess medlemmar, uppmuntrar de anställda till ömsesidig växelverkan och till att ge respons samt följer upp hur allting fortskrider. Chefen har även till uppgift att reagera om resultatet är undermåligt eller om dåligt beteende förekommer. Vi erbjuder cheferna mångsidiga möjligheter att utvecklas och lära sig nya saker. Cheferna får även uppbackning av vårt team vid personalavdelningen.

2. Vi premierar våra anställda på ett rättvist, öppet och konkurrenskraftigt sätt på alla nivåer.

Vår lönenivå grundar sig på de finländska lagarna och kollektivavtalen. Vi tillämpar dessa så transparent som möjligt. Lönenivån återspeglar de anställdas kunskaper och färdigheter samt kravnivån för de berörda arbetsuppgifterna. Vi premierar goda prestationer även inom ramen för bonussystemet som omfattar hela Caruna. Bonusarna baserar sig på målsättningar som är förenliga med vår strategi och som dessutom är tydliga och mätbara. Vi kommer överens om målsättningarna i samband med utvecklingssamtal. På detta sätt kan alla våra anställda själva påverka sina premier.

3. Vi främjar de anställdas karriärutveckling och möjligheter att utveckla sin egen fackkunskap.

Vår målsättning är att skapa en innovativ arbetsmiljö där alla har möjlighet att utvecklas i sitt arbete. Vi uppmuntrar våra anställda att bära ansvar, ta initiativ och utnyttja de möjligheter som står tillbuds för att lära sig något nytt, t.ex. genom intern karriärrotation. Chefen spelar en viktig roll i arbetet med att stöda karriärutvecklingen.

4. Vår resursallokering baserar sig på en långsiktig plan.

Tack vare vår långsiktiga planering kan vi erbjuda våra anställda nya karriär- och utvecklingsmöjligheter. Vi annonserar även alltid lediga arbetsplatser inom företaget och uppmuntrar våra anställda att söka jobb internt. Vi hanterar rekryteringen professionellt och respekterar de sökande. Valet baseras på en noggrann utvärdering av den berörda personens kunskaper och motivation. Denna bedömning görs på grundval av de kunskapsområden och principer för ledning som vi definierat, samt utgående från vårt företags värden.

5. Vår arbetsmiljö är säker och sund.

Alla våra anställda har rätt till ett balanserat arbets- och familjeliv. Vi utnyttjar möjligheterna till distansarbete och flexibel arbetstid så gott vi kan. Vi tillhandahåller företagshälsovård och tjänster för ökat välbefinnande till alla våra anställda samt stöder rehabilitering. Det är förbjudet att använda rusmedel på arbetsplatsen.

6. Vi respekterar våra anställdas frihet att organisera sig om de så önskar samt rätten att förhandla om kollektivavtal.

Fritt informationsflöde, smidigt samarbete och förtroende mellan företagets ledning och de anställda är högprioriterat i vår affärsverksamhet. För att samarbetet ska fungera bra på alla nivåer måste eventuella inre konflikter lösas snabbt och konstruktivt.

7. Vi tillämpar principen om lika villkor.

Vi godkänner inte diskriminering i någon form. Samtliga typer av trakasserier är förbjudna och vi ingriper omedelbart om vi upptäcker något sådant. För oss är mångfald en konkurrensfördel och hela arbetsgemenskapen har nytta av det. En persons bakgrund får inte inverka på hans eller hennes lönenivå eller utvecklingsmöjligheter och inte heller på beslutet att rekrytera honom eller henne.

8. Personalpolitiken styr vårt dagliga arbete.

Med hjälp av personalenkäter samt personliga utvecklingssamtal och andra responskanaler följer vi regelbundet upp hur de rutiner som vi kommit överens om har verkställts. Vi följer regelbundet upp sådana parametrar som gäller personalen.

 

Anmäl om en förbrytelse

Till Carunas uppförandekod (Code of Conduct) hör att följa lagar och etiska värden i all vår verksamhet. Vi förhåller oss med allvar till misstankar om olaglig eller oetisk verksamhet och vi uppmuntrar dig att rapportera sådana fall till oss.

Carunas Anmälningskanal ger alla Carunas medarbetare, underleverantörer samt tredje parter en chans att anmäla fall där någon bryter mot

 • Carunas uppförandekod
 • Carunas samarbetspartners uppförandekod eller
 • gällande lagar och förordningar.

Med blanketten nedan kan du skicka oss din anmälan. Vänligen fyll i alla relevanta detaljer gällande dina observationer. Vid behov kan du bifoga dokument, bland annat fotografier, till din anmälan.

Alla anmälningar behandlas konfidentiellt och opartiskt. Alla anmälningar om eventuella brott presenteras för bolagets högsta ledning. Du kan göra din anmälan anonymt men vi rekommenderar att du lämnar oss din kontaktinformation så att Carunas representanter vid behov kan stå i kontakt till dig under utredningsprocessen.