Tietoa sähköverkoista

Energian elinkaari

Sähkömarkkinoiden eri osapuolten roolit

Sähkö tuotetaan voimalaitoksissa ydin-, vesi- ja tuulivoimalla sekä eri polttoaineilla. Suomesta löytyy noin 120 sähköä tuottavaa yritystä ja noin 400 voimalaitosta, joista yli puolet on vesivoimalaitoksia. Eduskunnan parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea (PEIKKO) julkisti lokakuussa 2014 Energia- ja ilmastotiekartta 2050 –raporttinsa, jossa Suomi tavoittelee kasvihuonepäästötöntä energiantuotantoa vuonna 2050. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää muutoksia voimalaitoksiin, jotka käyttävät polttoaineenaan kivihiiltä, maakaasua tai turvetta. Käytännössä kyseisistä  polttoaineista pitäisi luopua vuoteen 2050 mennessä tai huolehtia polttamisessa syntyvän hiilidioksidin talteenotosta.

Voimalaitoksilta sähkö siirtyy koteihin ja muihin sähkön käyttöpaikkoihin kanta- ja jakeluverkkoa pitkin. Sähkönsiirrosta kantaverkossa vastaa vuonna 1996 perustettu Fingrid Oyj. Kantaverkossa sähkö siirtyy tuottajilta sähkönsiirto- ja teollisuusyrityksille. Suomessa on hieman yli 80 sähkönsiirtoyhtiötä, jotka vastaavat jakeluverkon rakentamisesta ja kehittämisestä, sähköverkoston kunnosta ja asiakkaille toimitettavan sähkön laadusta. Sähköverkkoliiketoiminta on luonteeltaan luonnollinen monopoli, koska päällekkäisiä tai ristikkäisiä verkkoja ei ole taloudellisesti kannattavaa rakentaa.

Monopoliaseman vuoksi sähkönsiirtoyhtiöiden toiminta myös tarkoin valvottua ja edellyttää erillisen verkkoluvan Energiavirastolta. Energiavirasto valvoo sähkönsiirtoyhtiöiden toimintaa ja laskee sähkönsiirrolle sallitun tuoton, jonka perusteella yhtiöt määrittelevät siirtohinnat. Siinä missä sähkönsiirtoyhtiö määräytyy sähkön käyttöpaikan maantieteellisen sijainnin perusteella, kukin voi ostaa sähköenergiansa miltä tahansa sähkönmyyjältä. Sähkönmyyjä hankkii sähköenergian pohjoismaisesta sähköpörssistä ja myy sen edelleen asiakkailleen.

A:110 kV:n suurjänniteverkkoa pitkin sähkö kulkee voimalaitoksilta sähkönsiirtoyhtiöiden jakeluverkkoon sekä raskaan teollisuuden tarpeisiin.

B: Sähköasema muuntaa sähköverkon jännitteen, ja liittää kaksi eri jännitteistä sähköverkkoa toisiinsa

C: Keskijänniteverkko 1-20kV siirtää sähköä sekä pienteollisuuden tarpeisiin, että asutusten lähellä sijaitseville jakelumuuntajille.

D: Pienjänniteverkko 0,4kV liittää kotitaloudet sähkönsiirtoyhtiön jakeluverkkoon.

Kodin sähköverkko

Sähkönsiirtoyhtiön verkko on yhteydessä kodin ja muiden rakennusten sähköverkkoon. Asuinrakennuksissa sähkö tulee pää- tai mittarikeskukseen ja niiden kautta huoneiston ryhmäkeskukseen. Pientaloissa ryhmäkeskus on osa pääkeskusta.

Pääkeskuksesta löytyvät:

  • Pääsulakkeet, jotka ovat asiakkaan omistuksessa ja hallinnassa.
  • Pääkytkin, josta voi kytkeä koko asunnon sähköt pois sähkötöitä varten.
  • Ryhmäsulakkeet, joilla voidaan jakaa käytettävissä oleva sähkö eri laitteille ja rakennuksen osille.
  • Mittari, joka mittaa sähkön kulutuksen.