Omavarainen sähköntuotanto - Voimalaitoksen liittäminen sähköverkkoon

Voimalaitoksen liittäminen sähköverkkoon

Voimalaitoksilla tarkoitetaan tuotantolaitteistoja, joiden sähköntuotantokapasiteetti on yli 2 MVA. Tällaisia ovat esimerkiksi teollisen kokoluokan tuulivoimalaitokset, jotka liitetään 20 kV jännitteiseen jakeluverkkoon tai 110 kV suurjännitteiseen jakeluverkkoon.

Voimalaitoksen liittäminen sähköverkkoon vaihe vaiheelta

1. Hankkeen rekisteröinti ja alustava arviointi

Voimalaitoshanke kannattaa rekisteröidä jo esiselvitysvaiheessa. Ota yhteyttä Carunan asiantuntijoihin nettisivujemme chatin kautta. Kerro yhteydenotossasi yhteystietosi, tiedot hankkeen sijainnista ja suunnitellusta liittymistehosta sekä tuotantomuodosta. Anna tarvittaessa lisätietoja myös aikataulusta, kaavoituksesta ja hankkeeseen liittyvistä lupa-asioista.

Sovimme yhdessä jatkotoimenpiteistä.

Kysymme tarkempia tietoja hankkeesta ja käymme kanssasi läpi alustavia vaihtoehtoja sähköverkkoon liittämiseksi:

 • Liittämiskohdan toteuttaminen nykyiseen sähköverkkoon.
 • Nykyisen sähköverkon vahvistaminen tai laajentaminen.
 • Liittymistehon vaikutus tekniseen toteutukseen ja kustannuksiin.
 • Karkea arvio kustannuksista ja aikataulusta.

Alustava arviointi ei sido kumpaakaan osapuolta. Se käydään vapaamuotoisesti puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Tarkoituksena on arvioida hankkeen toteutuskelpoisuutta ja kannattavuutta.

2. Liitettävyys- ja kustannusarvion laatiminen

Kun voimalaitoshanke etenee suunnitteluvaiheeseen, siitä tehdään kirjallinen liitettävyys- ja kustannusarvio. Arvio on tarkoitettu suunnittelun ja julkisen lupamenettelyn tueksi.

Kirjallinen arvio sisältää arviot liitettävyydestä, teknisestä toteutuksesta ja hankkeen liittämisen rakentamiskustannuksista. Se perustuu ilmoittamiisi lähtötietoihin sekä sähköverkon senhetkiseen kulutus- ja tuotantorakenteeseen. Kustannusarvio tehdään Energiamarkkinaviraston määrittämien yksikköhintojen pohjalta.

Liitettävyys- ja kustannusarviolla ei ole ennalta määriteltyä voimassaoloaikaa. Jos hankkeen suunnitelmat tai sähköverkon kulutus- ja tuotantorakenne muuttuvat, verkkoliitynnän teknistä toteutusta saatetaan joutua arvioimaan uudelleen. Verkon kapasiteettia ei ole mahdollista varata etukäteen.

Tarvittaessa voimme antaa tarjouksen tuotantoliittymän toteuttamisesta.

3. Liittymissopimuksen tekeminen

Liittymissopimuksessa

 • sovitaan laitoksen liittämisestä sähköverkkoon
 • määritellään liittymispiste, suurin sallittu liittymisteho sekä muut liittymisehdot
 • arvioidaan liittymismaksun suuruus sekä liittymän rakentamisaikataulu

Liittyjän on huolehdittava tuotetun sähkön siirrosta ja myynnistä. Sähkön siirrosta solmitaan sopimus paikallisen sähkönsiirtoyhtiön kanssa ja sähkön myynnistä valitun myyntiyhtiön kanssa.

4. Liittymän rakentaminen ja käyttöönotto

Liittymisjohdon rakentamisesta voimalaitokselta liittymispisteeseen vastaa tuotantoon liittyjä. Liittyjän on sovittava sähkönsiirtoyhtiön kanssa käyttöönotosta ja toimitettava sille vaadittavat dokumentit. Liittyjä vastaa voimalaitosten järjestelmäteknisten vaatimusten todentamisesta liittymispisteessään ja tarvittavien tietojen hyväksyttämisestä sähkönsiirtoyhtiöllä.

Ennen käyttöönottoa ilmoita meille hyvissä ajoin:

 • urakoitsija, sähkötöiden johtaja sekä käytönjohtaja
 • liittymisjohdon tarkka sijainti ja tekniset tiedot
 • voimaloiden käyttöönottosuunnitelma ja aikataulu
 • energiamittauksen suunnitelmat
 • voimalaitoksen suojausasettelut ja sisäverkon pääkaavio

​Ennen käyttöönottoa toimita meille:

 • laitteiden koestuspöytäkirjat allekirjoitettuna
 • turvallisuusilmoitus ja esitäytetty kytkentäpyyntölomake
 • sähkön myyntiä ja hankintaa koskeva sopimus

​Sähkönsiirtoyhtiö vastaa sähköverkon rakentamisesta liittymispisteeseen ja kytkee liittymisjohdon sähköverkkoon. Liittymä kytketään, kun käyttöönottokokeet on hyväksytty ja asiakas on toimittanut tarvittavat dokumentit sähkönsiirtoyhtiölle.