Oma sähköntuotanto

Oma sähköntuotanto

Oma sähköntuotanto

Pientuotanto

Pientuotannolla tarkoitetaan tuotantolaitteistoa, jonka sähköntuotantokapasiteetti on enintään 2 MVA. Pientuotantolaitteisto, kuten aurinkopaneelit tai pientuulivoimala, liitetään yleensä olemassa olevaan sähkönkäyttöpaikkaan. 

Pientuotannolle on tyypillistä, että kulutat tuottamasi sähkön pääsääntöisesti itse. Sähkön, jota et käytä itse, voit myydä eteenpäin sähkönmyyntiyhtiölle.

Aurinkopaneelit ovat suosituin tapa tuottaa sähköä pienimuotoisesti. Kun liität aurinkosähköjärjestelmän verkkoon, muistathan huomioida sähköturvallisuuden. Voit tutustua aurinkosähköjärjestelmän turvallisuustekijöihin alla olevan kuvan avulla.

Aurinkosähköjärjestelmä
 1. Vaihtosuuntaaja eli invertteri muuttaa aurinkopaneelien tuottaman tasavirran vaihtovirraksi sekä huolehtii suojauksesta.
 2. Invertterin ja sähköpääkeskuksen välissä sijaitsevalla vaihtovirtapiirin turvakytkimellä aurinkosähköjärjestelmä voidaan tarvittaessa erottaa sähköverkosta. Turvakytkin asennetaan yleensä kiinteistön ulkoseinälle, vapaasti sähköverkkoyhtiön saataville.
 3. Sähköpääkeskukselta (tai ryhmäkeskukselta) aurinkosähkötuotanto jakautuu kiinteistön käyttöön. Varoituskyltit kiinteistöllä ilmoittavat tuotantolaitteistosta ja sisältävät ohjeen aurinkosähköjärjestelmän irtikytkemiseen.
 4. Kiinteistön sähkömittarilla mitataan jakeluverkkoon syötetyn ylijäämäsähkön määrä, kun aurinkosähkötuotanto ylittää hetkellisesti kiinteistön sähkönkulutuksen.

Laitetoimittajat ja sähköurakoitsijat osaavat neuvoa tuotantolaitteistosi liitettävyydestä sähköverkkoon. Varmistathan kuitenkin yli 10 kW tuotantolaitteiston liitettävyyden meiltä etukäteen joko puhelimitse asiakaspalvelustamme tai sähköpostitse osoitteesta tuotantokyselyt@caruna.fi.

Tuotantolaitteiston saa kytkeä sähköverkkoon Carunan luvalla.

Toimi näin:

 • Pyydä sähköurakoitsijaasi lähettämään tuotantolaitteiston tiedot Carunalle yleistietolomakkeella.
 • Kun olemme varmistaneet laitteistosi liitettävyyden sähköverkkoon, annamme laitteistolle kytkentäluvan ja käynnistämme sähkömittarillasi kaksisuuntaisen mittauksen kiinteistösi sähköverkon ja jakeluverkon välillä.
 • Ota yhteyttä valitsemaasi sähkönmyyntiyhtiöön ja tee sopimus ylijäämäsähkön myymisestä. Löydät pientuotettua sähköä ostavat yhtiöt Energiaviraston www.sahkonhinta.fi -palvelusta.
 • Lähetämme sinulle tuotannon sähköverkkosopimuksen. Kun sopimus sähkönmyyntiyhtiön ja Carunan kanssa on voimassa, pääset seuraamaan jakeluverkkoon siirtämäsi ylijäämäsähkön määrää energiaseurantapalvelustamme.

​VIDEO: Näin helposti sinustakin tulee aurinkosähkön tuottaja


Voimalaitokset

Voimalaitoksilla tarkoitetaan tuotantolaitteistoja, joiden sähköntuotantokapasiteetti on yli 2 MVA. Tällaisia ovat esimerkiksi teollisen kokoluokan tuulivoimalaitokset, jotka liitetään 20 kV jännitteiseen jakeluverkkoon tai 110 kV suurjännitteiseen jakeluverkkoon.

Voimalaitoksen liittäminen sähköverkkoon vaihe vaiheelta

Hankkeen rekisteröinti ja alustava arviointi

Voimalaitoshanke kannattaa rekisteröidä jo esiselvitysvaiheessa. Ota yhteyttä Carunan asiantuntijoihin sähköpostitse osoitteeseen tuotantokyselyt@caruna.fi. Kerro viestissä yhteystietosi, tiedot hankkeen sijainnista ja suunnitellusta liittymistehosta sekä tuotantomuodosta. Anna tarvittaessa lisätietoja myös aikataulusta, kaavoituksesta ja hankkeeseen liittyvistä lupa-asioista.

Asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä kahden viikon kuluessa, jolloin sovimme yhdessä jatkotoimenpiteistä.

Kysymme tarkempia tietoja hankkeesta ja käymme kanssasi läpi alustavia vaihtoehtoja sähköverkkoon liittämiseksi:

 • Littämiskohdan toteuttaminen nykyiseen sähköverkkoon.
 • Nykyisen sähköverkon vahvistaminen tai laajentaminen.
 • Liittymistehon vaikutus tekniseen toteutukseen ja kustannuksiin.
 • Karkea arvio kustannuksista ja aikataulusta.

Alustava arviointi ei sido kumpaakaan osapuolta. Se käydään vapaamuotoisesti puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Tarkoituksena on arvioida hankkeen toteutuskelpoisuutta ja kannattavuutta.

Liitettävyys- ja kustannusarvion laatiminen

Kun voimalaitoshanke etenee suunnitteluvaiheeseen, siitä tehdään kirjallinen liitettävyys- ja kustannusarvio. Arvio on tarkoitettu suunnittelun ja julkisen lupamenettelyn tueksi.
Kirjallinen arvio sisältää arviot liitettävyydestä, teknisestä toteutuksesta ja hankkeen liittämisen rakentamiskustannuksista. Se perustuu ilmoittamiisi lähtötietoihin sekä sähköverkon senhetkiseen kulutus- ja tuotantorakenteeseen. Kustannusarvio tehdään Energiamarkkinaviraston määrittämien yksikköhintojen pohjalta.

Liitettävyys- ja kustannusarviolla ei ole ennalta määriteltyä voimassaoloaikaa. Jos hankkeen suunnitelmat tai sähköverkon kulutus- ja tuotantorakenne muuttuvat, verkkoliitynnän teknistä toteutusta saatetaan joutua arvioimaan uudelleen. Verkon kapasiteettia ei ole mahdollista varata etukäteen.

Tarvittaessa voimme antaa tarjouksen tuotantoliittymän toteuttamisesta.

Liittymissopimuksen tekeminen

Liittymissopimuksessa

 • sovitaan laitoksen liittämisestä sähköverkkoon,
 • määritellään liittymispiste, suurin sallittu liittymisteho sekä muut liittymisehdot ja
 • arvioidaan liittymismaksun suuruus sekä liittymän rakentamisaikataulu.

Liittyjän on huolehdittava tuotetun sähkön siirrosta ja myynnistä. Sähkön siirrosta solmitaan sopimus paikallisen sähkönsiirtoyhtiön kanssa ja sähkön myynnistä valitun myyntiyhtiön kanssa.

Liittymän rakentaminen ja käyttöönotto

Liittymisjohdon rakentamisesta voimalaitokselta liittymispisteeseen vastaa tuotantoon liittyjä. Liittyjän on sovittava sähkönsiirtoyhtiön kanssa käyttöönotosta ja toimitettava sille vaadittavat dokumentit. Liittyjä vastaa voimalaitosten järjestelmäteknisten vaatimusten todentamisesta liittymispisteessään ja tarvittavien tietojen hyväksyttämisestä sähkönsiirtoyhtiöllä.

Ennen käyttöönottoa ilmoita hyvissä ajoin Carunalle:

 • urakoitsija, sähkötöiden johtaja sekä käytönjohtaja,
 • liittymisjohdon tarkka sijainti ja tekniset tiedot,
 • voimaloiden käyttöönottosuunnitelma ja aikataulu,
 • energiamittauksen suunnitelmat ja
 • voimalaitoksen suojausasettelut ja sisäverkon pääkaavio.

Ennen käyttöönottoa toimita Carunalle:

 • laitteiden koestuspöytäkirjat allekirjoitettuna,
 • turvallisuusilmoitus ja esitäytetty kytkentäpyyntölomake ja
 • sähkön myyntiä ja hankintaa koskeva sopimus.

Sähkönsiirtoyhtiö vastaa sähköverkon rakentamisesta liittymispisteeseen ja kytkee liittymisjohdon sähköverkkoon. Liittymä kytketään, kun käyttöönottokokeet on hyväksytty ja asiakas on toimittanut tarvittavat dokumentit sähkönsiirtoyhtiölle.