Oikeudellinen tiedote ja tietosuoja

Oikeudellinen tiedote ja tietosuoja

Oikeudellinen tiedote

Oikeudellinen tiedote sisältää tietoa internetsivujemme käyttöehdoista. Tutustu näihin ehtoihin ennen kuin ryhdyt käyttämään sivustoa.

Käyttöehdot

Caruna Oy:n www-sivuston (jäljempänä ”SIVUSTO”) käyttö edellyttää näiden käyttöehtojen noudattamista. SIVUSTON käyttö ei ole sallittua, mikäli ette hyväksy näitä käyttöehtoja.

Aineettomat oikeudet

SIVUSTON sisältämä aineisto, kuten teksti, grafiikka, nimet, kuvat, kuviot, piirrokset, logot, ikonikuviot sekä äänitteet ja ohjelmistot ovat CARUNAN, sen osakkuus- ja yhteisyritysten, lisenssinantajien tai yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Kaikki oikeudet SIVUSTON sisältämään aineistoon pidätetään, näissä käyttöehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuunottamatta. Aineiston kopioiminen, siirtäminen, muuttaminen, tallentaminen, julkaiseminen ja jakelu on kielletty ilman CARUNAN etukäteistä kirjallista suostumusta. SIVUSTON katselu tietokoneella tai vastaavalla laitteella ja tulostaminen henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten on sallittua. Julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkisessa tiedonvälityksessä on sallittua, mutta tällöin on aina mainittava tiedon lähde.

Vastuuvapauslauseke

SIVUSTON sisältämä aineisto luovutetaan käytettäväksi sellaisena kuin se on, eikä CARUNA vastaa sen virheettömyydestä, täydellisyydestä tai luotettavuudesta. Aineistoa ei miltään osin voida pitää CARUNAA sitovana tarjouksena tai sitoumuksena. CARUNA varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa aineistoa ja SIVUSTON käyttöehtoja, saatavuutta taikka muita sen ominaisuuksia. CARUNA ei myöskään takaa, että SIVUSTO on käytettävissä virheettömästi tai keskeytyksettä. CARUNA ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä kulusta, menetyksestä tai vahingosta, mukaan lukien muun ohessa liikevaihdon, tulon tai voiton menetys, toiminnan keskeytyminen tai tiedon menetys, joka aiheutuu SIVUSTON tai sen sisältämän aineiston käytöstä tai käytön keskeytymisestä. CARUNA ei myöskään vastaa tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden tai -virheiden tai haittaohjelmien mahdollisesti aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista, eikä mistään kolmannelle osapuolelle kuuluvasta sivustosta tai aineistosta, johon SIVUSTOLLA mahdollisesti on linkki tai viittaus. Käyttäjän antamat tiedot SIVUSTON käyttäjä on yksin vastuussa SIVUSTON kautta antamiensa tietojen virheettömyydestä, perille saapumisesta ja siitä, että käyttäjällä on rajoitukseton oikeus antaa kyseiset tiedot. SIVUSTON käyttäjän on myös kohtuullisin keinoin varmistuttava siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä haittaohjelmia. CARUNALLA on maksuton ja rajoitukseton oikeus käsitellä, kopioida, julkistaa ja jaella käyttäjän SIVUSTON kautta antamaa tietoa joko sellaisenaan tai liitettynä muuhun aineistoon, ja näin käyttää sitä mihin tahansa kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin Suomen lain pakottavien säännösten asettamissa rajoissa.

Henkilötiedot

CARUNA noudattaa voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä. Henkilörekistereihin tallennettuja tietoja käytetään vain rekisteriselosteista ilmeneviin tarkoituksiin. CARUNAN rekisteriselosteet ovat saatavilla caruna.fi-sivuilla. Jokaisella on oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot henkilötietolain mukaisesti.

Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Tietosuojaseloste

Tietosuojaselosteessa kerrotaan miten asiakkaiden henkilötietoja käytetään ja kerätään. Tämä perustuu henkilötietolakiin. Rekisteriseloste sisältyy tietosuojaselosteeseemme.

Caruna Espoo Oy:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Caruna Espoo Oy
Y-tunnus: 2059588-1
Käyntiosoite: Upseerinkatu 2, Espoo
Postiosoite: PL 1, 00068 CARUNA
Puhelin: 020 520 20
Verkkopalvelu: www.caruna.fi
Yhteyshenkilö rekisteriasioissa: Kari Vessonen, puhelin: +358 50 453 6372

Rekisterin nimi

Caruna Espoo Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin tarkoitus ja rekisterin pitämisen peruste

Rekisterinpitäjä tai sen valtuuttama yhteistyökumppani käyttää nykyisten ja aikaisempien asiakkaiden henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • liittämis- ja verkkopalvelujen ylläpito
 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • liittämis- ja verkkopalveluun liittyvien palvelujen tarjoaminen ja toimitus
 • laskutus, maksujen valvonta ja perintä

Rekisterin tietosisältö

Asiakkailta kerätään ja talletetaan yllä olevia tarkoituksia varten tarpeelliset tiedot, jotka laajimmillaan ovat:

Asiakastiedot

 • nimi
 • henkilötunnus
 • asiakasnumero
 • juridinen vai fyysinen henkilö
 • kielikoodi
 • yhteystiedot yhteydenottoa varten (mm. puhelinnumero ja sähköpostiosoite)

Käyttökohteen tiedot

 • lähiosoite
 • postinumero
 • postitoimipaikka
 • asumismuoto ja omistussuhde
 • käytön ajoitus
 • sähkön käyttöön vaikuttavat tekijät kuten lämmitysmuoto
 • sähkön kulutusarvio tai tiedot kulutuksesta (tilastotieto)
 • pääsulakkeen koko
 • mittaustapa

Laskutus ja maksuliikennetiedot

 • laskutusosoitetiedot
 • eräpäivä
 • laskutusrytmi
 • laskutustapa
 • tilinumero
 • tiedot maksuista

Muut tiedot

 • asiakaskontaktit
 • palvelujen käyttöön liittyvät tiedot
 • asiakkaiden tyytyväisyystiedot
 • lainsäädännön mukaiset lupa- ja kieltotiedot
 • tieto kuulumisesta rekisterinpitäjän ja sen kanssa yhteistyösopimuksen tehneiden yri-tysten kanta-asiakas- ja vastaaviin järjestelmiin sekä järjestelmään kuuluvien etujen saamiseksi tarpeelliset tiedot
 • muut nykyisen tai aikaisemman asiakkaan suostumuksella tai valtuuttamana saadut tiedot, jotka ovat tarpeellisia hänen pyytämänsä palvelun toteuttamiseksi

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkailta mm. tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten ja muiden kontaktien yhteydessä sekä niistä tiedoista, jotka tallentuvat tai tallennetaan asiakkaan palveluiden tai tuotteiden käytöstä. Kaikki asiakkaiden kontaktit voidaan tallentaa. Tallenteita käytetään mm. liiketapahtumien todentamisessa, reklamaatioiden käsittelyssä sekä asiakaspalvelun kehittämisessä. Henkilötietoja voidaan myös kerätä, tallettaa ja päivittää Väestörekisterikeskuksen, Suomen Asiakastieto Oy:n ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä. Tietoja päivitetään myös Energiateollisuuden julkaisemien sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon sääntöjen perusteella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Caruna Espoo Oy:n asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja Carunan ulkopuolelle. Asiakastietoja voidaan luovuttaa Caruna Espoo Oy:n palveluntoimittajille, joiden kanssa on sovittu Caruna Espoo Oy:lle kuuluvien palveluiden hoitamisesta. Palveluntoimittajilta edellytetään lainsäädännön ja toimialan ohjeiden mukaisia tietosuoja- ja salassapitosäännöksien noudattamista. Caruna Espoo Oy käyttää yhteistä asiakaspalvelujärjestelmää Caruna Oy:n ja Fortum Markets Oy:n kanssa. Asiakaspalvelujärjestelmän tietojen käytön osalta noudatetaan lainsäädännön ja toimialan ohjeiden mukaisia salassapitosäännöksiä. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille. Caruna Espoo Oy:n asiakasrekisteristä ei siirretä asiakastietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Tietoihin on käyttöoikeus vain Caruna Espoo Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Caruna edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta sitoutumista asiakastietojen salassapitoon. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Caruna Espoo Oy:n käytössä olevissa toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä.

Tarkastus- ja oikaisupyyntöjä koskevat tiedustelut voi tehdä soittamalla asiakaspalveluun puh. 0200 23222 ma-pe klo 8-16 tai kirjallisesti osoitteeseen Caruna Espoo Oy, Verkkopalvelut, PL 1, 00068 CARUNA.

Tämä tietosuojaseloste on nähtävänä myös Caruna Espoo Oy:n toimitiloissa osoitteessa Upseerinkatu 2, Espoo.

Caruna Oy:n tietosuojaseloste

Caruna Oy Y-tunnus: 1618314-7
Käyntiosoite: Upseerinkatu 2, Espoo
Postiosoite: PL 1, 00068 CARUNA
Puhelin: 020 520 20
Verkkopalvelu: www.caruna.fi
Yhteyshenkilö rekisteriasioissa: Kari Vessonen, puh. +358 50 453 6372

Rekisterin nimi

Caruna Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin tarkoitus ja rekisterin pitämisen peruste

Rekisterinpitäjä tai sen valtuuttama yhteistyökumppani käyttää nykyisten ja aikaisempien asiakkaiden henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • liittämis- ja verkkopalvelujen ylläpito
 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • liittämis- ja verkkopalveluun liittyvien palvelujen tarjoaminen ja toimitus
 • laskutus, maksujen valvonta ja perintä

Rekisterin tietosisältö

Asiakkailta kerätään ja talletetaan yllä olevia tarkoituksia varten tarpeelliset tiedot, jotka laajimmillaan ovat:

Asiakastiedot

 • nimi
 • henkilötunnus
 • asiakasnumero
 • juridinen vai fyysinen henkilö
 • kielikoodi
 • yhteystiedot yhteydenottoa varten (mm. puhelinnumero ja sähköpostiosoite)

Käyttökohteen tiedot

 • lähiosoite
 • postinumero
 • postitoimipaikka
 • asumismuoto ja omistussuhde
 • käytön ajoitus
 • sähkön käyttöön vaikuttavat tekijät kuten lämmitysmuoto
 • sähkön kulutusarvio tai tiedot kulutuksesta (tilastotieto)
 • pääsulakkeen koko
 • mittaustapa

Laskutus ja maksuliikennetiedot

 • laskutusosoitetiedot
 • eräpäivä
 • laskutusrytmi
 • laskutustapa
 • tilinumero
 • tiedot maksuista

Muut tiedot

 • asiakaskontaktit
 • palvelujen käyttöön liittyvät tiedot
 • asiakkaiden tyytyväisyystiedot
 • lainsäädännön mukaiset lupa- ja kieltotiedot
 • tieto kuulumisesta rekisterinpitäjän ja sen kanssa yhteistyösopimuksen tehneiden yritysten kanta-asiakas- ja vastaaviin järjestelmiin sekä järjestelmään kuuluvien etujen saamiseksi tarpeelliset tiedot
 • muut nykyisen tai aikaisemman asiakkaan suostumuksella tai valtuuttamana saadut tiedot, jotka ovat tarpeellisia hänen pyytämänsä palvelun toteuttamiseksi

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkailta mm. tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten ja muiden kontaktien yhteydessä sekä niistä tiedoista, jotka tallentuvat tai tallennetaan asiakkaan palveluiden tai tuotteiden käytöstä. Kaikki asiakkaiden kontaktit voidaan tallentaa. Tallenteita käytetään mm. liiketapahtumien todentamisessa, reklamaatioiden käsittelyssä sekä asiakaspalvelun kehittämisessä. Henkilötietoja voidaan myös kerätä, tallettaa ja päivittää Väestörekisterikeskuksen, Suomen Asiakastieto Oy:n ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä. Tietoja päivitetään myös Energiateollisuuden julkaisemien sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon sääntöjen perusteella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Caruna Oy:n asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja Carunan ulkopuolelle. Asiakastietoja voidaan luovuttaa Caruna Oy:n palveluntoimittajille, joiden kanssa on sovittu Caruna Oy:lle kuuluvien palveluiden hoitamisesta. Palveluntoimittajilta edellytetään lainsäädännön ja toimialan ohjeiden mukaisia tietosuoja- ja salassapitosäännöksien noudattamista. Caruna Oy käyttää yhteistä asiakaspalvelujärjestelmää Caruna Espoo Oy:n ja Fortum Markets Oy:n kanssa. Asiakaspalvelujärjestelmän tietojen käytön osalta noudatetaan lainsäädännön ja toimialan ohjeiden mukaisia salassapitosäännöksiä. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille. Caruna Oy:n asiakasrekisteristä ei siirretä asiakastietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Tietoihin on käyttöoikeus vain Caruna Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Caruna edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta sitoutumista asiakastietojen salassapitoon. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Caruna Oy:n käytössä olevissa toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Tarkastus- ja oikaisupyyntöjä koskevat tiedustelut voi tehdä soittamalla asiakaspalveluun puh. 200 23222 ma-pe klo 8-16 tai kirjallisesti osoitteeseen Caruna Oy, Verkkopalvelut, PL 1, 00068 CARUNA.

Tämä tietosuojaseloste on nähtävänä myös Caruna Oy:n toimitiloissa osoitteessa Upseerinkatu 2, Espoo.

Yksityisyyden suoja ja evästeiden (cookien) käyttö

Tällä sivustolla voidaan käyttää evästeitä siten, että yksityisyyden suoja ei vaarannu. Evästeiden vastaanotto voidaan haluttaessa kieltää käyttäjän internetselaimesta mutta se voi aiheuttaa sivujen toimimattomuutta eikä ole suositeltavaa. Huomaa, että kun käytät internetiä, liikut avoimessa tietoverkossa. Avoimessa tietoverkossa olevien tietojen yksityisyyttä ei voida taata.

Suosittelemme, että kirjaudut caruna.fi-palveluun, jolloin siirryt SSL-suojattuun yhteyteen. Sähkösopimuslomake sekä palautelomake käyttävät myös turvallista SSL-protokollaa.