Carunan sidosryhmät

Carunan asiakkaat ja kumppanit.

Olennaisimpia vastuullisuusasioita määritellessämme olemme tunnistaneet tärkeimmät sidosryhmämme ja heidän odotuksensa meitä kohtaan. Tavoitteenamme on avoin ja tasapuolinen vuoropuhelu kaikkien sidosryhmien kanssa. Keräämme palautetta sidosryhmiltämme erilaisilla kyselyillä sekä vuosittain toteutettavalla mainetutkimuksella.  

Henkilöstö 

Odotukset Carunaa kohtaan: 

 • Työssä kehittyminen 
 • Hyvinvoinnin ja työmotivaation ylläpito 
 • Työturvallisuus myös pandemian aikaan 

Carunan toimenpiteet 2020: 

 • Koko henkilöstön strategia- ja kehittämispäivä Caruna-päivä 
 • Switch-työkiertoja ja Great Place to Work -henkilöstötutkimus 
 • Esimiesten ja asiantuntijoiden valmennukset 
 • Monipuoliset koulutusmahdollisuudet mm. Caruna-akatemia, esiintymis- ja vuorovaikutuskoulutukset, turvallisuus- ja projektijohtamiskoulutukset sekä kielikoulutukset  
 • Etätyön ja joustavien työjärjestelyiden täysimittainen käyttöönotto 
 • Pandemian edellyttämät työtavat ja -ohjeet 
 • Kohdennetut tiimien ja organisaation kehittämistoimenpiteet 
 • Carunan kulttuurin mukaisen johtamisen kehittäminen 
 • Työhyvinvoinnin suunnitellut aktiviteetit, esim. liikunta-aktiviteetit, hyvinvointiluennot, kuntomittaukset ja elämäntapakurssit 
 • Uuden osaamisen johtamisen ja kompetenssimallin käyttöönotto 

Asiakkaat 

Odotukset Carunaa kohtaan: 

 • Turvallisuus ja luotettavuus, ekologisuus sekä edelläkävijyys 
 • Ammattitaitoinen, ystävällinen ja monikanavainen asiakaspalvelu 
 • Vaivaton palvelu 
 • Tiedottaminen muutos- ja häiriötilanteissa 
 • Nopea viankorjaus 
 • Luotettava laskutus 
 • Hinnoittelun läpinäkyvyys 

Carunan toimenpiteet 2020: 

 • Asiakaspalvelun monikanavaisuuden lisääminen digitaalisia palveluita kehittämällä: 
 • Chatbot-palvelu henkilöasiakkaille ja sähkönmyyjille 
 • Sähköverkon rakentamisen ja palvelutöiden asiakasviestinnän digitalisointi 
 • Sähköliittymäprosessin automatisointi sekä uuden digitaalisen tilausseurantapalvelun lanseeraus henkilöasiakkaalle 
 • Virtane.fi -markkinapaikan palvelutarjonnan laajentaminen (aurinkopaneelien, sähköautojen latauspalveluiden, energiayhteisöpalvelun, liittymiskaapelin tai sähköpääkeskuksen asennuspalvelun kilpailutukset)  
 • Asiakaspolkujen mallintaminen sähköisen asioinnin vaivattomuuden lisäämiseksi 
 • Yhteistyön aloitus uuden Asiakaspalvelu-kumppanin kanssa 
 • Monikanavaisen kontaktienhallinta-järjestelmän käyttöönotto 
 • Markkinoinnin ja asiakasviestinnän toimenpiteet asiakaskokemuksen parantamiseksi 
 • Sähköisen asiointipalvelun käytettävyyden varmistaminen sekä tunnettuuden lisääminen sähkönmyyntiyhtiöille 
 • Avainasiakkaiden säännölliset tapaamiset ja viestinnän tehostaminen 

Urakoitsijat, verkkomateriaalitoimittajat, palvelu- ja ICT-toimittajat

Odotukset Carunaa kohtaan: 

 • Yhteistyön avoimuus ja ennakoitavuus 
 • Sovituista asioista kiinnipitäminen 
 • Aktiivinen yhteistyön kehittäminen 
 • Syrjimättömyys ja toimivien markkinoiden ylläpito 
 • Toimittajamarkkinaa kiinnostavat hankinnat ja hankekokonaisuudet 

Carunan toimenpiteet 2020: 

 • Carunan sidosryhmätilaisuudet ja säännölliset tapaamiset; Carunan toimittajapäivä, Carunan verkonrakentajien ja aliurakoitsijoiden webinaarit, Carunan vastuullisuuswebinaari sopimustoimittajien ja valittujen sidosryhmien kanssa 
 • Yhteistyön ylläpito ja kehittäminen toimittajasuhteiden hallinnointimallin mukaan 
 • Järjestelmällinen kehitysideoiden kokoaminen toimittajakokouksissa ja toiminnan jatkuva kehitysfokus, kehitystyöpajat 
 • Erityisalojen hankintalain periaatteiden noudattaminen ja hyödyntäminen 
 • Sopimustoimittaja-auditoinnit 

Viranomaiset ja päättäjät (Ministeriöt, Energiavirasto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, poliittiset päättäjät ja kunnat)

Odotukset Carunaa kohtaan: 

 • Sähköverkon toimintavarmuuden ylläpito 
 • Vastuullinen ja läpinäkyvä toiminta 
 • Aktiivinen vuorovaikutus 
 • Avoin ja luotettava kumppanuus energia-asioissa 
 • Toimialan kehittäminen 
 • Lainsäädännön ja viranomaisvaatimusten noudattaminen 

Carunan toimenpiteet 2020: 

 • Säännöllinen yhteydenpito eri viranomaisten ja päättäjien kanssa 
 • Toimialan ajankohtaisten asioiden taustoittaminen päättäjille ja Carunan liiketoiminnan tunnetuksi tekeminen 
 • Energiajärjestelmän kehittämiseen osallistuminen ja ratkaisujen tarjoaminen 
 • Viranomaisraportointi, kuten verkon rakennetietojen raportointi sekä tilinpäätöstietojen ja teknisten tunnuslukujen raportointi Energiavirastolle 
 • Lainsäädännön ja viranomaissäännösten noudattaminen ja niiden kehittämiseen osallistuminen 

Toimialajärjestöt, alan yhteistyökumppanit ja etu- ja kansalaisjärjestöt 

Odotukset Carunaa kohtaan:  

 • Toimialan kehittäminen 
 • Asiantuntijana toimiminen 
 • Aktiivinen vuorovaikutus 

Carunan toimenpiteet 2020: 

 • Toimialan ja Carunan liiketoiminnan tunnetuksi tekeminen, sidosryhmätilaisuudet 
 • Energiajärjestelmän kehittämiseen osallistuminen, ratkaisujen tarjoaminen ja osaamisen jakaminen 
 • Yhteistyö eri toimijoiden kanssa ja alan edunvalvontaan osallistuminen 
 • Toimialajärjestöissä (Energiateollisuus ry, Eurelectric, EDSO) vaikuttaminen ja niiden toimikunnissa ja työryhmissä työskentely) 
 • Yhteistyö etu- ja kansalaisjärjestöjen kanssa 
 • Hankekohtaiset tapaamiset maanomistajien kanssa 

Pelastusviranomaiset (pelastuslaitokset, poliisi, Huoltovarmuuskeskus, Puolustusvoimat) 

Odotukset Carunaa kohtaan: 

 • Aktiivinen ja ennakoiva viranomaisyhteistyö 
 • Asiantuntijuuden jakaminen ja osallistuminen erilaisiin harjoituksiin 
 • Varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatiminen  

Carunan toimenpiteet 2020: 

 • Kuntien varautumisen kehittämisen tukeminen sähkönsiirron keskeytysten osalta pelastuslaitosten kanssa yhteistyössä  
 • Tiedottaminen pelastuslaitoksille ja muille viranomaisille Krivat-järjestelmän kautta esimerkiksi varautumisesta poikkeuksellisen sään aiheuttamiin sähkökatkoihin  
 • Viranomaisille varattujen yhteystietojen ja puhelinnumeroiden kertaaminen pelastuslaitoksille ja poliisille  
 • Sähköverkkoyhtiön varautumis- ja valmiussuunnitelman päivittäminen ja lähettäminen valvovalle viranomaiselle 
 • Osallistuminen viranomaisten järjestämien harjoitusten valmisteluun mm. AVIn Uusimaa2021 harjoitus sekä Pääkaupunkiseudun, Etelä-Suomen ja Pohjois-Suomen aluetoimikuntien kokouksiin ja Elinkeinoelämän alueellisen varautumisen toimikuntien (ELVAR) kokouksiin Etelä- ja Länsi-Suomen alueilla  
 • Traficomin häiriötilanteiden yhteistoimintaryhmän (HÄTY) työhön osallistuminen 

Omistajat

Odotukset Carunaa kohtaan: 

 • Yhtiön arvon kasvattaminen kestävällä tavalla 
 • Valitun strategian toteuttaminen 
 • Hyvä hallinnointitapa 

Carunan toimenpiteet 2020: 

 • Kahteentoista hallituksen kokoukseen ja kolmeentoista valiokuntakokoukseen osallistuminen osana hallitustyöskentelyä 
 • Säännöllinen henkilökohtainen yhteydenpito 
 • Carunan toimintaohjeiden ja politiikkojen noudattaminen 

Rahoittajat

Odotukset Carunaa kohtaan: 

 • Lakien ja viranomaisvaatimusten noudattaminen 
 • YK:n ihmisoikeuksien, kansainvälisen työjärjestön (ILO) perussopimusten, UK:n lahjonnanvastaisten periaatteiden sekä YK:n Global Compact -aloitteen noudattaminen 
 • Vahvan luottoluokituksen säilyttäminen 
 • Avoin viestintä ja taloudellisesta tilanteesta tiedottaminen 

Carunan toimenpiteet 2020: 

 • Puoli- ja kokovuosiraportointi 
 • Compliance-sertifikaatit 
 • Toiminnan tuloksellisuuden ja vahvan kassavirran ylläpito 
 • Noin 30 tapaamisen järjestäminen luottoluokittajien, pankkien ja rahoitusinstituutioiden kanssa 

Media

Odotukset Carunaa kohtaan: 

 • Avoin ja proaktiivinen viestintä 
 • Energia-alan teemojen esiin nostaminen mediassa 
 • Sähkönjakeluyhtiön toimintalogiikan ja jakelun hinnanmuodostuksen avaaminen 
 • Johdon ja asiantuntijoiden hyvä tavoitettavuus haastatteluja varten 
 • Nopea ja helppo tiedonhaku 

Carunan toimenpiteet 2020: 

 • Lehdistötiedotteet, artikkelit, www-sivut, blogit 
 • Valtakunnalliset ja alueelliset mediatapaamiset 
 • Johdon ja muun henkilöstön mediakoulutukset 
 • Median haastattelupyyntöihin ja kontakteihin vastaaminen 
 • Häiriötiedotus verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavissa, median kautta sekä tekstiviesteillä 
 • Median taustoittavat tapaamiset  
 • Sosiaalisen median sisällön ja kanavien kehittäminen ja laajentaminen