Vastuullisuus

Vastuullisuus Carunassa

Carunan toimi​ntaohje​ (Code of Conduct) määrittelee, miten huolehdimme Carunan omaisuudesta, teemme yhteistyötä ja kohtelemme toisiamme sekä harjoitamme sähkönjakeluliiketoimintaa.

Vastuullisuus Carunassa

Carunassa vastuullisuus tarkoittaa, että työskentelemme luotettavasti asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme ja omistajiemme kanssa suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. Asetamme turvallisuuden ja ympäristön etusijalle kaikessa toiminnassamme.

 • Tavoitteenamme on olla Suomen vastuullisin sähkönsiirtoyhtiö, joka tuottaa lisäarvoa asiakkailleen, yhteiskunnalle ja omistajilleen.
 • Tarjoamme luotettavan sähköverkon, joka siirtää sähköä turvallisesti luontoarvot huomioiden.
 • Toimimme eettisesti ja pitkäjänteisesti yhdessä kumppaneidemme kanssa.
   

Kehitämme toimintaamme ja raportoimme siitä yritysvastuun olennaisiin teemoihin keskittyen. Huomioimme olennaisuusprosessin tulokset myös sidosryhmäyhteistyön suunnittelussa ja toteutuksessa.

Yritysvastuun teemat

Syrjimättömyys

Carunan toiminnan lähtökohtana on tasapuolisuus asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme kohtaan. Tarjoamme asiakkaillemme tietoa ja palveluita, jotta sähköverkkoon liittyminen ja sähkönkäyttö olisi vaivatonta ja sähkönkulutuksen seuranta ja tehostaminen mahdollista.

Pidämme liiketoiminnassa syntyneet asiakkaan tiedot salassa, emmekä luovuta niitä eteenpäin kolmansille osapuolille. Luovutamme asiakkaamme henkilökohtaisia tietoja vain asiakkaalle itselleen tai hänen valtuuttamalleen osapuolelle.

Regulaatio eli sääntely

Sähkönsiirtoyhtiöllä on luonnollinen monopoli omalla alueellaan. Yhteiskunnan näkökulmasta ei ole järkevää eikä kustannustehokasta, että monet yhtiöt rakentaisivat rinnakkaisia sähköverkkoja.

Tämän vuoksi sähköverkkoliiketoiminta on säänneltyä. Sääntelyä tarvitaan, jotta sähkönsiirtohinnat pysyvät kohtuullisina ja sähköverkkoliiketoiminta tehokkaana.

Viranomaiset pyrkivät sääntelyn ja valvonnan avulla löytämään tasapainon kohtuullisten hintojen ja sähkönsiirron laadun välille niin asiakkaan kuin sähkönsiirtoyhtiönkin näkökulmasta.

Sähkömarkkinalaissa sekä eri viranomaisten asetuksissa ja määräyksissä on määritelty sähkönsiirtoyhtiöiden velvollisuudet. Energiamarkkinaviraston valvontamallissa on määritelty myös menetelmät hintojen kohtuullisuuden varmistamiseksi.

Menetelmät sallittujen tulojen laskemiseksi määritellään etukäteen neljän vuoden valvontajaksoksi. Valvontamalli määrittelee jakeluverkonhaltijan kohtuullisen tuottotason kokonaisuudessaan, mutta se ei ota kantaa yksittäisten tariffien kohtuullisuuteen.

Sponsorointiyhteistyö

Sponsorointiyhteistyömme perustana ovat arvomme: asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, yhteistyö ja tuloksellisuus.

Sponsorointitukemme on avointa ja läpinäkyvää. Käsittelemme sponsorointihakemukset tasapuolisesti ja puolueettomasti. Asiakkailta tai omilta työntekijöiltämme tuleviin tukipyyntöihin suhtaudumme kriittisesti.

Emme tue:

 • ympäristöä tai turvallisuutta vaarantavaa toimintaa
 • kohdetta, jolla on suora yhteys liiketoimintaamme tai josta on henkilökohtaista etua työntekijöillemme tai heidän perheenjäsenilleen
 • poliittisia puolueita tai muita poliittisia organisaatioita suoraan tai epäsuorasti tai yksittäisten ehdokkaiden kampanjoita
 • uskonnollisia tai radikaaleja liikkeitä.

Vuosina 2016—2019 pääyhteistyökumppaninamme toimii Suomen Jääkiekkoliitto. Yhteistyöllä haluamme edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja jääkiekkotoimintaa seuroissa ympäri Suomen sekä nostaa esille seuratoiminnassa arvokasta työtä tekevät vapaaehtoiset.

Caruna Easy Hockey — pelaamista silkasta ilosta!

Merkittävin panostuksemme lasten ja nuorten jääkiekkotoimintaan kaudella 2016—2019 on yhteinen Easy Hockey -hankkeemme Jääkiekkoliiton kanssa. Easy Hockey on tarkoitettu 10—17-vuotiaille matalan kynnyksen harrastustoiminnaksi nuorille, jotka haluavat pelata jääkiekkoa, mutta joilla ei välttämättä ole aikaa tai mahdollisuuksia käydä treeneissä useita kertoja viikossa.

Toiminta alkoi lokakuun 2016 alusta. Lue lisää hankkeesta Jääkiekkoliiton sivuilta.

Toimintaperiaatteemme

Vastuullinen yritystoiminta

Sitoudumme toimimaan vastuullisesti osana yhteiskuntaa. Sähkönsiirron luotettavuudella on suuri merkitys sekä asiakkaillemme, elinkeinoelämälle, yhteisöille että viranomaisille.

Toimimme aktiivisesti sidosryhmiemme kanssa parantaaksemme toimintamme taloudellisia, yhteiskunnallisia ja ympäristövaikutuksia jatkuvasti:

 • Tuotteemme ja palvelumme ovat laadukkaita ja helposti saatavilla.
 • Yhtiömme ja kaikki työntekijämme huolehtivat, että lainsäädäntöä noudatetaan.
 • Tunnistamme toimintojemme ympäristövaikutukset ja otamme ne huomioon kaikessa toiminnassamme. Huomioimme sähköverkon koko elinkaaren.
 • Teemme yhteistyötä kuntien ja viranomaisten kanssa.
 • Arvioimme toimintamme riskejä järjestelmällisesti ja minimoimme ihmisille, ympäristölle ja liiketoiminnalle aiheutuvia vahinkoja.
 • Tavoitteenamme on taata kaikille turvallinen työympäristö, jossa jokainen kantaa vastuunsa. Seuraamme ja kehitämme työturvallisuutta jatkuvasti.
 • Sitoutamme yhteistyökumppanimme vastuulliseen toimintatapaamme.
 • Yhtiömme johtamiselle on asetettu tavoitteet, joihin henkilöstömme on sitoutunut.
 • Arvioimme ja parannamme toimintaamme jatkuvasti.
 • Viestimme avoimesti sisäisesti ja ulkoisesti.

 

Ympäristö ja turvallisuus

Tunnistamme ja arvioimme sähköverkkoomme ja toimintoihimme liittyviä vaaroja säännöllisesti. Suunnittelemme, rakennamme, valvomme ja pidämme sähköverkkoamme kunnossa niin, ettei siitä aiheudu vaaraa asiakkaillemme eikä muulle yhteiskunnalle. Otamme ympäristövaikutukset huomioon kaikessa toiminnassamme.

Turvallinen työympäristö on paitsi lupaus, myös vaatimus meille ja yhteistyökumppaneillemme. Koulutamme yhteistyökumppaneitamme turvallisuusasioissa ja osallistumme aktiivisesti toimialan turvallisuuden kehittämiseen.

Teemme säännöllisiä turvallisuustarkastuksia ja mittaamme työturvallisuutta säännöllisesti. Päämääränämme on nolla tapaturmaa, ja se vaatii kaikkien meille työskentelevien panostusta.

Jaamme vuosittain turvallisuuspalkinnon turvallisuustoiminnassa ansioituneille urakoitsijoille.

Investoinnit ja omaisuudenhallinta

Investoimme sähköverkkoomme vuositasolla noin 200 miljoonaa euroa. Investoinneilla takaamme luotettavan sähkön saannin sekä edistämme kestävämpää energiatuotantoa.

Tavoitteenamme on olla alamme edelläkävijä eurooppalaisessa vertailussa.
Kehitämme sähköverkkojamme siten, että ne tulevaisuudessa mahdollistavat monipuolisemmat energiajärjestelmät, asiakkaiden oman sähköntuotannon myynnin sekä sähköistetyn liikenteen.

Investointiemme ansiosta pystymme työllistämään merkittävän määrän ihmisiä Suomessa.

Parannamme sähköverkkoa kaikilla jakelualueillamme: tehostamme johtokatujen vierimetsän hoitoa, lisäämme maakaapelointia ja verkostoautomaatiota sekä siirrämme sähkölinjoja teiden varsille sää- ja huoltovarmuuden vahvistamiseksi.

Henkilöstö

1. Uskomme, että hyvä johtaminen on toimivan työyhteisön perusta.
Meillä jokainen esimies on vastuussa oman tiiminsä henkilöstöasioista ja -prosesseista. Esimies huolehtii tiiminsä ja sen jäsenten kehityksestä ja hyvinvoinnista, kannustaa vuorovaikutukseen ja palautteen antamiseen sekä seuraa edistymistä. Hänen vastuullaan on myös reagoida mahdolliseen huonoon tulokseen tai käytökseen. Tarjoamme esimiehille monipuoliset mahdollisuudet kehittymiseen ja uuden oppimiseen sekä henkilöstötiimimme tuen.

2. Palkitsemme oikeudenmukaisesti, avoimesti ja kilpailukykyisesti kaikilla tasoilla.
Palkkatasomme perustuu Suomen lakiin ja työehtosopimuksiin, joita sovellamme mahdollisimman läpinäkyvästi. Palkkataso kuvastaa työntekijän osaamista ja valmiuksia sekä työtehtävien vaativuustasoa. Palkitsemme hyviä suorituksia myös bonusjärjestelmämme puitteissa. Bonukset perustuvat strategiamme mukaisiin, selkeisiin ja mitattaviin tavoitteisiin. Tavoitteet sovitaan yhdessä kehityskeskusteluissa, joiden avulla kaikki työntekijämme voivat itse vaikuttaa omaan palkitsemiseensa.

3. Tuemme urakehitystä ja mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen.
Tavoitteenamme on luoda innovatiivinen työympäristö, jossa jokaisella on mahdollisuus kehittyä työssään. Kannustamme työntekijöitämme ottamaan vastuuta, tekemään aloitteita ja hyödyntämään oppimismahdollisuuksia kuten sisäistä urakiertoa. Esimiehellä on tärkeä rooli urakehityksen tukemisessa.

4. Resursointimme perustuu pitkän tähtäimen suunnitelmaan.
Pitkän tähtäimen suunnittelun avulla tarjoamme uusia ura- ja kehitysmahdollisuuksia työntekijöillemme. Ilmoitamme avoimista työpaikoista aina myös sisäisesti ja kannustamme sisäiseen hakuun. Hoidamme rekrytoinnin ammattimaisesti ja hakijoita kunnioittaen. Valinta perustuu henkilökohtaisen osaamisen ja motivaation huolelliseen arviointiin, jonka pohjana toimivat määrittelemämme osaamisalueet ja johtamisen periaatteet sekä yrityksemme arvot.

5. Työympäristömme on turvallinen ja terveellinen.
Jokaisella työntekijällämme on oikeus tasapainoiseen työ- ja perhe-elämään. Hyödynnämme parhaamme mukaan mahdollisuuksia etätyöhön ja joustavaan työaikaan. Tarjoamme työterveydenhoidon ja hyvinvoinnin palveluita kaikille työntekijöillemme sekä tuemme kuntoutusta. Päihteiden käyttö on kielletty työpaikalla.

6. Kunnioitamme järjestäytymisen vapautta ja oikeutta neuvotella työehtosopimuksista.
Vapaa tiedonkulku, sujuva yhteistyö sekä luottamus yrityksen johdon ja työntekijöiden välillä ovat ensiarvoisen tärkeitä liiketoiminnalle. Hyvä yhteistyö kaikilla tasoilla edellyttää mahdollisten sisäisten konfliktien ratkaisemista nopeasti ja rakentavasti.

7. Toteutamme tasavertaisuutta.
Emme hyväksy syrjintää missään muodossa. Kaikenlainen häirintä on kielletty, ja puutumme siihen välittömästi. Meille monimuotoisuus on kilpailuetu, josta on hyötyä koko työyhteisölle. Henkilön tausta ei saa vaikuttaa palkkatasoon, kehitysmahdollisuuksiin tai rekrytointipäätökseen.

8. Henkilöstöpolitiikka ohjaa päivittäistä työtämme.
Seuraamme yhdessä sovittujen käytäntöjen toteutumista säännöllisesti henkilöstökyselyillä sekä henkilökohtaisten kehityskeskusteluiden ja muiden palautekanavien kautta. Seuraamme säännöllisesti henkilöstöön liittyviä mittareita.

Ilmoita rikkomuksesta

Ilmoita rikkomuksesta

Carunan toimintaperiaatteisiin kuuluu noudattaa lakeja ja eettisiä arvoja kaikessa toiminnassaan. Suhtaudumme vakavasti kaikkiin epäilyksiin liittyen laittomaan tai epäeettiseen toimintaan ja kannustamme tuomaan ne tietoomme.

Carunan Ilmoituskanava tarjoaa kaikille yhtiön työntekijöille, alihankkijoille sekä kolmansille osapuolille mahdollisuuden ilmoittaa havainnot, joissa rikotaan

 • Carunan toimintaohjeita,
 • Carunan yhteistyökumppaneiden toimintaohjeita tai
 • voimassaolevia lakeja ja asetuksia.

Voit lähettää ilmoituksen täyttämällä alla olevan lomakkeen. Kirjoita kaikki oleelliset seikat, jotka liittyvät tekemääsi havaintoon. Voit tarvittaessa liittää ilmoitukseen tiedostoja kuten valokuvia.

Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja puolueettomasti ja todetut rikkomukset välitetään yhtiön ylimmälle johdolle. Voit jättää ilmoituksen nimettömästi, mutta suosittelemme yhteistietojesi jättämistä, jotta Carunan edustajat voivat tarvittaessa olla sinuun yhteydessä tutkintaprosessin aikana.