Arvot ja vastuullisuus

Toimintaperiaatteemme

Vastuullinen yritystoiminta

Toimimme vastuullisesti osana yhteiskuntaa. Sähköverkko on osa yhteiskunnan keskeisintä infrastruktuuria. Sähkönsiirron luotettavuudella on suuri merkitys sekä asiakkaillemme, elinkeinoelämälle, yhteisöille että viranomaisille.

Liiketoimintamme perusajatuksena on siirtää asiakkaillemme sähköä vaivattomasti, luotettavasti, turvallisesti ja siten, että hallitsemme ympäristövaikutukset. Näin omalta osaltamme tuemme koko yhteiskunnan toimintaa.

Haluamme tuottaa  hyvää energiaa kaikille sidosryhmillemme. Olemme sitoutuneet vastuulliseen toimintatapaan kaikessa toiminnassamme. Toimimme aktiivisesti sidosryhmiemme kanssa parantaaksemme toimintamme taloudellisia, yhteiskunnallisia ja ympäristövaikutuksia jatkuvasti:

  • Tuotteemme ja palvelumme ovat laadukkaita ja helposti saatavilla.
  • Yhtiömme ja kaikki työntekijämme huolehtivat, että lainsäädäntöä noudatetaan.
  • Tunnistamme toimintojemme  ympäristövaikutukset ja otamme ne huomioon kaikessa toiminnassamme. Otamme huomioon sähköverkon koko elinkaaren.
  • Teemme yhteistyötä kuntien ja viranomaisten kanssa.
  • Arvioimme toimintamme riskejä järjestelmällisesti. Näin minimoimme ihmisille, ympäristölle ja liiketoiminnalle aiheutuvia vahinkoja.
  • Tavoitteenamme on taata kaikille turvallinen työympäristö, jossa jokainen kantaa vastuunsa. Seuraamme ja kehitämme työturvallisuutta jatkuvasti.
  • Sitoutamme yhteistyökumppanimme vastuulliseen toimintatapaamme.
  • Yhtiömme johtamiselle on asetettu tavoitteet. Koko henkilöstömme on sitoutunut yhteisiin tavoitteisiin.
  • Arvioimme ja parannamme toimintaamme jatkuvasti.
  • Viestimme avoimesti sisäisesti ja ulkoisesti.

Ympäristö ja turvallisuus

Tunnistamme ja arvioimme sähköverkkoomme ja toimintoihimme liittyviä vaaroja säännöllisesti. Suunnittelemme, rakennamme, valvomme ja pidämme sähköverkkoamme kunnossa niin, ettei siitä aiheudu vaaraa asiakkaillemme eikä muulle yhteiskunnalle. Otamme ympäristövaikutukset huomioon kaikessa toiminnassamme.

Turvallinen työympäristö on paitsi lupaus, myös vaatimus meille ja yhteistyökumppaneillemme. Turvallisuus on yhteinen asiamme ja oleellinen osa toimintaamme. Teemme säännöllisiä turvallisuustarkastuksia ja mittaamme työturvallisuutta säännöllisesti.

Pyrimme jatkuvasti parantamaan työturvallisuutta ja rohkaisemme yhteistyökumppaneitamme kehittämään turvallisuutta työmaalla. Koulutamme yhteistyökumppaneitamme turvallisuusasioissa ja osallistumme aktiivisesti toimialan turvallisuuden kehittämiseen.

Mielestämme jokainen onnettomuus on epäonnistuminen, sillä kaikilla on oikeus päästä työpäivän jälkeen ehjänä kotiin.

Investoinnit ja omaisuudenhallinta

Investoimme sähköverkkoomme vuositasolla noin 200 miljoonaa euroa. Investoinneilla haluamme taata asiakkaillemme luotettavan sähkön saannin sekä edistää kestävämpää energiatuotantoa omalta osaltamme.

Tarkastelemme asioita pitkällä aikajänteellä ja kehitämme toimintaamme alan parhaisiin käytäntöihin verraten. Tavoitteenamme on olla alamme edelläkävijä eurooppalaisessa vertailussa.

Kehitämme sähköverkkojamme siten, että ne tulevaisuudessa mahdollistaisivat muun muassa entistä monipuolisemmat energiajärjestelmät, asiakkaiden tuottaman energian myynnin verkkomme välityksellä ja sähköistetyn liikenteen entistä laajemmin.

Sadan miljoonan suuruinen investointimme vuosittain tarkoittaa käytännössä myös sitä, että työllistämme Suomessa merkittävän määrän ihmisiä vuodesta toiseen, taloustilanteesta riippumatta.

Parannamme sähköverkkoa monin eri tavoin: tehostamalla johtokatujen vierimetsän hoitoa, lisäämällä kaapelointia ja verkostoautomaatiota sekä siirtämällä sähkölinjoja teiden varsille sää- ja huoltovarmuuden vahvistamiseksi. Sähköverkkoa parannetaan  kaikilla jakelualueillamme.

Henkilöstö

1. Uskomme että hyvä johtaminen on toimivan työyhteisön perusta.

Meillä jokainen esimies on vastuussa oman tiiminsä henkilöstöasioista ja -prosesseista. Käytännössä esimies huolehtii tiiminsä ja sen jäsenten kehityksestä ja hyvinvoinnista, kannustaa vuorovaikutukseen ja palautteen antamiseen sekä seuraa edistymistä. Hänen vastuullaan on myös reagoida mahdolliseen huonoon tulokseen tai käytökseen. Esimiehille tarjoamme monipuoliset mahdollisuudet kehittymiseen ja uuden oppimiseen sekä henkilöstötiimimme tuen.

2. Palkitsemme oikeudenmukaisesti, avoimesti ja kilpailukykyisesti kaikilla tasoilla.

Palkkatasomme perustuu Suomen lakiin ja työehtosopimuksiin, joita sovellamme mahdollisimman läpinäkyvästi. Palkkataso kuvastaa työntekijän osaamista ja valmiuksia sekä työtehtävien vaativuustasoa. Palkitsemme hyviä suorituksia myös Carunan laajuisen bonusjärjestelmän puitteissa. Bonukset perustuvat strategiamme mukaisiin, selkeisiin ja mitattaviin tavoitteisiin. Tavoitteet sovitaan yhdessä kehityskeskusteluissa, joiden avulla kaikki työntekijämme voivat itse vaikuttaa omaan palkitsemiseensa.

3. Tuemme urakehitystä ja mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen.

Tavoitteenamme on luoda innovatiivinen työympäristö, jossa jokaisella on mahdollisuus kehittyä työssään. Kannustamme työntekijöitämme ottamaan vastuuta, tekemään aloitteita ja hyödyntämään tarjolla olevia mahdollisuuksia uuden oppimiseen, kuten sisäistä urakiertoa. Esimiehellä on tärkeä rooli urakehityksen tukemisessa.

4. Resursointimme perustuu pitkän tähtäimen suunnitelmaan.

Näin voimme tarjota uusia ura- ja kehitysmahdollisuuksia työntekijöillemme. Ilmoitamme avoimista työpaikoista aina myös sisäisesti ja kannustamme sisäiseen hakuun. Hoidamme rekrytoinnin ammattimaisesti ja hakijoita kunnioittaen. Valinta perustuu henkilökohtaisen osaamisen ja motivaation huolelliseen arviointiin, jonka pohjana toimivat määrittelemämme osaamisalueet ja johtamisen periaatteet sekä yrityksemme arvot.

5. Työympäristömme on turvallinen ja terveellinen.

Jokaisella työntekijällämme on oikeus tasapainoiseen työ- ja perhe-elämään. Hyödynnämme parhaamme mukaan mahdollisuuksia etätyöhön ja joustavaan työaikaan. Tarjoamme työterveydenhoidon ja hyvinvoinnin palveluita kaikille työntekijöillemme sekä tuemme kuntoutusta. Päihteiden käyttö on kielletty työpaikalla.

6. Kunnioitamme järjestäytymisen vapautta ja oikeutta neuvotella työehtosopimuksista.

Vapaa tiedonkulku, sujuva yhteistyö sekä luottamus yrityksen johdon ja työntekijöiden välillä ovat ensiarvoisen tärkeitä liiketoiminnalle. Hyvä yhteistyö kaikilla tasoilla edellyttää mahdollisten sisäisten konfliktien ratkaisemista nopeasti ja rakentavasti.

7. Toteutamme tasavertaisuutta.

Emme hyväksy syrjintää missään muodossa. Kaikenlainen häirintä on kielletty ja puutumme siihen välittömästi. Meille monimuotoisuus on kilpailuetu ja siitä on hyötyä koko työyhteisölle. Henkilön tausta ei saa vaikuttaa palkkatasoon, kehitysmahdollisuuksiin tai rekrytointipäätökseen.

8. Henkilöstöpolitiikka ohjaa päivittäistä työtämme.

Seuraamme yhdessä sovittujen käytäntöjen toteutumista säännöllisesti henkilöstökyselyillä sekä henkilökohtaisten kehityskeskusteluiden ja muiden palautekanavien kautta. Seuraamme säännöllisesti henkilöstöön liittyviä mittareita.