Sähkönjakelun luotettavuus ja vastuulliset hankintakäytännöt korostuvat Carunan toiminnassa

Sähkönjakelun luotettavuus ja vastuulliset hankintakäytännöt korostuvat Carunan toiminnassa

Suomen suurimman sähkönsiirtoyhtiön Carunan toiminnassa korostuvat toimitusvarmuus, turvallisuus, vastuulliset hankintakäytännöt, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö, ympäristövastuu, vastuu asiakkaille sekä yhtiön yhteiskunnallinen rooli. Carunan ensimmäisessä vuosiraportissa kerrotaan yhtiön toiminnasta vuonna 2015 näistä näkökulmista sekä julkaistaan vuoden 2015 keskeiset taloudelliset tunnusluvut.

Carunan toiminnalla on laajoja yhteiskunnallisia vaikutuksia, jonka vuoksi kerromme toiminnastamme perinteistä vuosikertomusta laajemmin. Global Reporting Initiativen (GRI) G4-raportointiviitekehys antaa siihen kansainvälisesti hyväksytyt raamit.

Kuuntelemme sidosryhmiemme odotuksia 

”Lähdimme liikkeelle toteuttamalla GRI G4:n mukaisen olennaisuusprosessin vuoden 2015 kesän ja syksyn aikana. Kysyimme sidosryhmiltämme, mitä he odottavat ja mikä on heille olennaisinta toiminnassamme”, kuvailee viestintäjohtaja Henna Tuominen.

Vastuullisuustutkimukseen osallistuneet sidosryhmät olivat yritysasiakkaat, kuluttaja-asiakkaat, urakoitsijat ja muut yhteistyökumppanit, kuntapäättäjät, valtion viranomaiset, aluehallinto, pelastusviranomaiset, korkeakoulut, alan järjestöt sekä henkilöstö.

Sidosryhmätutkimuksen ja sisäisen työskentelyn tuloksena Carunan vastuullisuusteemat ja tiivistettiin kuuteen osa-alueeseen ja niiden alakohtiin: toimitusvarmuus, turvallisuus, vastuulliset hankintakäytännöt, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö, ympäristövastuu, vastuu asiakkaille sekä yhtiön yhteiskunnallinen rooli. Nämä teemat huomioidaan Carunan toiminnan arvioinnissa, tavoitteiden asetannassa, raportoinnissa ja kehittämisessä. 

Sähkönjakelu kriittinen osa yhteiskuntaa

Carunan toiminnassa korostuu luotettava, laadukas ja toimintavarma sähköverkko. 

”Niin asiakkaat kuin muut sidosryhmät odottavat meiltä luotettavaa sähkönjakelua, mikä edellyttää mittavaa panostusta verkon ylläpitoon ja kehittämiseen, varautumista myrskyihin sekä vikojen nopeaa korjaamista”, kertoo toimitusjohtaja Ari Koponen.

Myös sähkömarkkinalain tiukentuneet toimitusvarmuusvaatimukset edellyttävät Carunalta huomattavia investointeja yhtiön noin 80 000 kilometriä pitkään verkkoon. Caruna investoi vuosittain noin 200 miljoonaa euroa verkon ylläpitoon ja parantamiseen yhtiön kaikilla verkkoalueilla. Vuoden 2015 luku oli 173 miljoonaa euroa. 

Sähkönsiirtotoiminta on kriittinen osa yhteiskunnan infrastruktuuria. Caruna on Suomen suurimpana jakeluverkonhaltijana huoltovarmuuskriittinen yritys. Huoltovarmuus tarkoittaa kykyä selviytyä häiriötilanteissa ja kriisioloissa mahdollisimman vähin erityisjärjestelyin ja haitoin. 

Merkittävät yhteiskunnalliset vaikutukset

Caruna on huomattava palveluiden, työn ja materiaalien hankkija. Caruna asettaa tiukat vaatimukset urakoitsijoille jo kilpailutusvaiheessa luotettavien ja vastuullisten kumppanien löytämiseksi. Hankintaprosessia ohjaa erityisalojen hankintalaki. Verkonparannusohjelman alueellinen työllistävä vaikutus Carunan verkkoalueilla eri puolilla Suomea on suuri. Vuonna 2015 Caruna työllisti oman henkilöstön lisäksi suoraan noin 2 000 henkilöä ja välillisesti noin 4 000 henkilöä. 

Materiaalihankinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota materiaalien laatuun ja ympäristöystävällisyyteen. Lisäksi Kuusakoski Oy:n kanssa solmitun yhteistyökumppanuuden avulla varmistetaan, että saneeraustöiden yhteydessä purettava materiaali tulee jatkossa sataprosenttisesti uudelleen käyttöön. 

Asiakastyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti

Caruna kartoittaa säännöllisesti asiakkaidensa odotuksia ja tyytyväisyyttä. Keskeisin asiakkaiden odotus Carunaa kohtaan on luotettava, turvallinen ja laadukas sähkönjakelu. Myös asiakkaiden syrjimättömyys, kohtuullinen hinnoittelu ja hyvä asiakaspalvelu ovat tärkeitä. Caruna on vastannut näihin odotuksiin muun muassa merkittävällä verkonparannusohjelmalla, perustamalla oman asiakaspalvelun, tutkimalla säännöllisesti asiakastyytyväisyyttä ja tekemällä jatkuvaa yhteistyötä toimintaa valvovan Energiaviraston kanssa.

Menestyksekkään liiketoiminnan harjoittaminen edellyttää myös tyytyväistä ja hyvinvoivaa henkilöstöä. Vuonna 2015 panostimme henkilöstön työhyvinvointiin ja -terveyteen muun muassa työterveyspalveluiden, liikuntapalveluiden ja yleiseen viihtyvyyteen liittyvien toimenpiteiden avulla. Työntekijöiden sitoutuneisuutta lisättiin esimerkiksi viestimällä läpinäkyvästi ja aktiivisesti Carunan tavoitteista ja strategiasta.

Lue koko Carunan Vuosiraportti 2015 osoitteessa caruna.fi/vuosiraportti2015

Lue lisää aiheesta