Luotettavan sähkönjakelun ja sähköverkon turvallisuuden takaaminen korostuivat Carunan toiminnassa vuonna 2016

MEDIATIEDOTE

20.03.2017 klo 09:00
Suomen suurimman sähkönsiirtoyhtiön Carunan toiminnassa korostuvat toimitusvarmuus, turvallisuus, asiakaspalvelu, vastuulliset hankintakäytännöt, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö, ympäristövastuu sekä yhtiön yhteiskunnallinen rooli. Carunan tänään julkaistussa vuosiraportissa kerrotaan yhtiön toiminnasta vuonna 2016 sekä kuvataan yhtiön hallinto- ja johtamiskäytännöt.

Sähköverkko on osa yhteiskunnan kriittistä infrastruktuuria, ja siksi sähkönjakelun luotettavuus on elintärkeää koko yhteiskunnalle. Carunan tavoitteena on tuottaa lisäarvoa kaikille sidosryhmille toimimalla taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta vastuullisesti. 

”Suomalainen yhteiskunta ja asiakkaamme ovat entistä riippuvaisempia sähköstä. Sähkönsiirron luotettavuus on ensisijaista asiakkaidemme arjessa sekä elinkeinoelämän, yhteisöjen ja muun muassa viranomaisten toiminnassa”, kuvailee Carunan vt. toimitusjohtaja, talousjohtaja Jyrki Tammivuori.

”Investoinnit luotettavaan ja toimintavarmaan sähköverkkoon ovat investointeja toimivaan yhteiskuntaan. Edistämme verkonparannushankkeillamme myös huoltovarmuutta ja yhteiskunnan turvallisuutta”, kertoo Tammivuori.

Caruna on Suomen suurimpana jakeluverkonhaltijana huoltovarmuuskriittinen yritys. Huoltovarmuus tarkoittaa kykyä selviytyä häiriötilanteissa ja kriisioloissa mahdollisimman vähin haitoin. Caruna varautuu ylläpitämään sähkönsiirron toimituskykyä nykyisellä toimitusvarmuustasolla pitkittyvänkin kriisin aikana.

Merkittäviä panostuksia asiakaskokemukseen

Asiakaskokemuksen kolme keskeistä tekijää ovat toimitusvarmuus, kohtuullinen hinnoittelu ja asiakaspalvelun laatu. Carunan verkonparannushankkeet tähtäävät siihen, että verkkoalueilla asuvat 1,5 miljoonaa suomalaista saa sähköä luotettavasti joka päivä.

Vuoden 2016 aikana Caruna jatkoi sähköverkon uudistamista siirtämällä sähköverkkoja maan alle säältä suojaan. Sähköverkkoa saneerattiin ja parannettiin 238 miljoonalla eurolla. Verkonparannushankkeiden myötä noin 30 000 Carunan asiakasta saatiin siirrettyä keskijännitteisen maakaapeliverkon ja luotettavamman sähkönjakelun piiriin. Carunan sähkönjakelun toimitusvarmuusaste oli edelleen 99,98 prosenttia.

Caruna jatkoi viime vuonna asiakaspalvelun laadun ja asiakaslähtöisyyden kehittämistä panostamalla asiakaspalveluun sekä henkilöstön ja kumppaneiden asiakaslähtöisyyden kehittämiseen. Caruna palkittiin asiakaskokemuksen johtamisesta CXPA Finland -asiakaskokemuksen ammattilaisverkoston tutkimuksessa. 

Työturvallisuustavoitteet saavutettiin

Työturvallisuuden parantaminen on yksi Carunan keskeisistä tavoitteista. Vuonna 2016 saavutettiin urakoitsijoiden työturvallisuudessa tähän mennessä paras tulos. Carunan turvallisuusjohtamisjärjestelmä sertifioitiin kansainvälisen turvallisuusjohtamisstandardin, OHSAS 18001:2007:n, mukaisesti. Lisäksi projektinvalvojat ja urakoitsijat suorittivat yhteensä yli 2 200 työmaatarkastusta ja Carunan oma henkilöstö teki lähes 500 turvallisuuden havainnointikierrosta eli Safety Walkia. 

Caruna sai ulkopuolista tunnustusta työturvallisuuspanostuksistaan: Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa -foorumi myönsi Carunalle toista vuotta peräkkäin parhaan mahdollisen tasoluokituksen työturvallisuudessa. Caruna jakoi myös toista kertaa oman turvallisuuspalkinnon turvallisuudessa ansioituneille urakoitsijoille kannustaakseen viemään työturvallisuusajattelua eteenpäin.

”Hyvistä tuloksista huolimatta työtä turvallisuuden kehittämiseksi jatketaan myös tulevaisuudessa. Jokainen työtapaturma tutkitaan ja tarvittaessa käytäntöjä muutetaan entistä turvallisemmiksi”, kertoo Tammivuori.

Huomio materiaalien hankintaan ja kierrätykseen

Caruna uudisti hankintastrategiansa vuonna 2016. Sen myötä keskeisten materiaalin hankinta siirtyi urakoitsijoilta Carunan vastuulle. Materiaalihankinnoille asetetaan jo kilpailutusvaiheessa tarkat vaatimukset. Pääasiallisia verkonrakennuskomponentteja ovat maakaapelit, puistomuuntamot ja jakelumuuntajat.

Materiaalien kierrätyksen osalta Caruna laajensi kierrätyssopimustaan Kuusakosken kanssa. Kaikki sähköverkosta purettava materiaali kierrätetään. Esimerkiksi alumiini sulatetaan alumiiniharkoiksi uudelleenkäyttöä varten. Lisäksi Caruna sitoutui parantamaan energiatehokkuuttaan jatkamalla seuraavallekin kansalliselle energiatehokkuussopimuskaudelle vuosille 2017–2025. 

Caruna raportoi yritysvastuustaan toista kertaa

Vuosiraportti noudattaa kansainvälisen Global Reporting Initiativen (GRI) G4-ohjeistoa. Vuoden 2016 raportissa on laajennettu hallinto- ja johtamiskäytäntöjen kuvausta sekä taloudellisen raportoinnin osuutta.

”Lähdimme rakentamaan yritysvastuuohjelmaa heti yhtiön alkumetreiltä Carunan ensimmäisestä kokonaisesta toimintavuodesta lähtien. Carunalla on merkittävä yhteiskunnallinen rooli, ja haluamme kertoa toiminnastamme läpinäkyvästi ja avoimesti”, kertoo yritysvastuun kehittämisestä vastaava viestintäjohtaja Henna Tuominen.

”Kehitämme Carunan yritysvastuuta edelleen. Tulemme integroimaan yritysvastuuohjelman entistä tiiviimmin osaksi yhtiön toimintaa”, toteaa Tammivuori.

Tutustu koko Carunan vuosiraporttiin 2016.

Jaa artikkeli
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon