Caruna vahvisti sähköverkkojaan, kehitti asiakaskokemusta ja uudisti strategiansa vuonna 2017

MEDIATIEDOTE

26.03.2018 klo 10:00
Suomen suurin sähkönjakeluyhtiö Caruna jatkoi mittavia investointeja sähköverkkoonsa vuonna 2017. Verkonparannustoimenpiteiden lisäksi asiakaskokemusta kehitettiin muun muassa asiakashallinta- ja laskutusjärjestelmän uusimisella. Hankinta- ja materiaaliketjun kehittämistä jatkettiin. Uusi toimitusjohtaja aloitti tehtävässään toukokuussa ja syksyllä uudistettiin Carunan visio, arvot, strategia ja organisaatio. Tänään julkaistussa vuosiraportissa kerrotaan kattavasti Carunan toiminnasta ja tapahtumista vuonna 2017.

Tutustu Carunan vuosiraporttiin 2017 osoitteessa vuosiraportti2017.caruna.fi.

Caruna investoi sähköverkkoihinsa sekä toimintansa kehittämiseen vuonna 2017 yhteensä 291 miljoonaa euroa. Noin 6 200 kilometriä sähköverkkoa kaapeloitiin maan alle suojaan sään vaihteluilta, puustoa raivattiin sähkölinjojen varsilta ja verkkoa parannettiin erilaisin teknisin ratkaisuin. Näiden toimien lopputuloksena yli 45 000 asiakkaan sähkönsaannin luotettavuus parani entisestään. Nyt Carunan 672 000 asiakkaasta noin 477 000 on säävarman sähköverkon piirissä. Carunan koko 85 000 kilometrin pituisen sähköverkon maakaapelointiaste nousi 45 prosenttiin vuonna 2017.

Globaalit megatrendit kuten ilmastonmuutos, kaupungistuminen ja digitalisaatio vaikuttavat myös energia-alaan. Sääilmiöiden voimakas vaihtelu vaatii sähkönjakeluyhtiöitä toimimaan entistä nopeammin ja tehokkaammin, jotta sähköverkot saadaan maan alle suojaan. Lisäksi sähköverkon tulee mahdollistaa energian pientuotanto.

"Häiriötön sähkönsaanti on perusedellytys koko yhteiskunnan ja yritysten toiminnalle samoin kuin kansalaisten arjen sujumiselle. Nyt rakennettava sähköverkko palvelee seuraavat 40-50 vuotta muuttuvan yhteiskunnan tarpeita. Rakentamisessa on otettava huomioon energian tuotannon ja käytön muutokset, joita aiheuttavat muun muassa liikenteen sähköistyminen ja sähkön pientuotanto", toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny toteaa.

"Suunnittelemme ja rakennamme sähköverkkoamme siten, että se soveltuu hajautetun uusiutuvan energian tuottamiseen. Näin mahdollistamme myös sen, että yksittäiset kansalaiset voivat osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan tuottamalla itse energiaa ympäristöystävällisin keinoin. Vuoden 2017 lopussa meillä oli noin 2 400 aurinkosähkön tuottajaa verkossa", jatkaa Yli-Kyyny.

Sähkön toimitusvarmuuden lisäämisen ja energian pientuotannon mahdollistamisen lisäksi asiakaskokemusta parannettiin myös kehittämällä henkilöstön ja kumppaneiden asiakaslähtöisyyttä sekä uudistamalla Carunan asiakashallinta- ja laskutusjärjestelmät. Asiakkaille suunnatut sähköiset verkkopalvelut laajenevat keväällä 2018. 

Carunan liikevaihto vuodelta 2017 oli 426 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 29 miljoonaa euroa. Yhteisöveroja Caruna maksoi 6,3 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Caruna tilitti Suomen valtiolle sähkö- ja arvonlisäverona 254 miljoonaa euroa. Asiakkaiden maksamista siirtomaksuista keskimäärin noin puolet on veroa.

Entistä tehokkaammat ja läpinäkyvämmät hankintaprosessit

Carunan hankintaprosessin kehittämistä jatkettiin vuonna 2017. Sähköisen tilausprosessin ja hankintasopimusten allekirjoitusjärjestelmän käyttöönoton lisäksi keskityttiin verkonrakennusmateriaalien hankintaprosessin kehittämiseen.

Sähköverkon rakennustöissä Carunalla oli vuonna 2017 13 pääurakoitsijaa ja 480 aliurakoitsijaa. Carunan hankkeet työllistävät noin 2 000 ammattilaista suoraan oman henkilöstön lisäksi. Välillisesti työllistyy 4 000 henkilöä. Caruna seuraa säännöllisesti kaikkien kumppaneidensa toimintaa ja sopimusehtojen täyttymistä.

Toimittajahallintakonseptiin kuuluvat myös auditoinnit. Vuonna 2017 auditoitiin kuusi toimittajaa. Tähän mennessä 11 Carunan suurinta sopimustoimittajaa on auditoitu. Yhteensä nämä 11 toimittajaa kattavat noin 70 prosenttia Carunan hankinta-arvosta.

Turvallisuus on etusijalla kaikissa Carunan rakennushankkeissa. Työmaatarkastuksia suoritettiin vuonna 2017 lähes 3 000 ja turvallisuuden havainnointikierroksia työmailla yli 400. Työturvallisuustavoitteista kuitenkin jäätiin aliurakoitsijoiden osalta. Tilanteen korjaamiseksi käynnistettiin aliurakoitsijaturvallisuuden parantamiseen tähtäävä toimenpideohjelma yhdessä pääurakoitsijoiden kanssa. Ohjelma jatkuu vuonna 2018.

Materiaalien elinkaariselvitys käynnistettiin

Sähköverkon rakentamis- ja saneeraustyöhön tarvitaan materiaaleja kuten kaapeleita, muuntajia ja muuntamoita. Verkonrakennusmateriaalien keskeisimmät raaka-aineet ovat alumiini, kupari ja teräs. Pääsääntöisesti uusi sähköverkko rakennetaan uusista materiaaleista. Carunan käyttämissä materiaaleissa laatu-, turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat on otettu tarkasti huomioon sekä kilpailutusvaiheessa että jälkeenpäin tehtävissä tehdasauditoinneissa.

Caruna hankkii itse valtaosan materiaaleista ja osan välillisesti urakoitsijoiden kautta. Vuonna 2017 Carunan suoraa osuutta materiaalihankinnoista lisättiin erityisesti kaapeleissa ja muuntajissa. Tämä parantaa materiaalien koko elinkaaren aikaista hallintaa, seurantaa ja raportointia.

Vuonna 2017 käynnistettiin materiaalien elinkaariselvitys: ensivaiheessa selvitetään, miten purkumateriaalit käsitellään edelleen ja mihin ne päätyvät käsittelyn jälkeen. Työtä tehdään yhdessä Kuusakoski Oy:n kanssa, joka vastaa verkosta irrotetun materiaalin noudosta työmailta ja sen jatkokäsittelystä. Selvitystyö jatkuu vuonna 2018.

Uusi toimitusjohtaja, strategia ja organisaatio

Toukokuussa 2017 Carunan toimitusjohtajana aloitti Tomi Yli-Kyyny, joka siirtyi tehtäväänsä Vapo Oy:n toimitusjohtajan tehtävistä. Syksyllä 2017 Carunan strategia, organisaatio ja johtoryhmä uudistettiin.

Uuden strategian kolme painopistealuetta ovat hyvä yrityskansalaisuus, asiakaslähtöinen ja tehokas liiketoiminta sekä kasvu ja uudet palvelut. Uudistettu strategia ja päivitetty visio miljoona tyytyväistä asiakasta ohjaavat jokapäiväistä toimintaa.

"Uudistimme visiomme, arvomme, strategiamme ja organisaatiomme. Uusi visiomme ja uudet arvomme muistuttavat siitä, että teemme työtä yhdessä asiakkaidemme ja suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. Haluamme palvella kasvavaa asiakaskuntaamme yhä paremmin ja parhaan asiakaskokemuksen tuotamme takaamalla häiriöttömän sähkönjakelun vuoden jokaisena päivänä", Yli-Kyyny kuvailee.

Organisaatiomuutoksen myötä kolmesta liiketoimintayksiköstä siirryttiin kahteen, kun verkon käyttö ja omaisuudenhallinta yhdistettiin sähköverkot-liiketoimintayksiköksi. Uudet yksiköt ovat nyt sähköverkot ja asiakkuudet. Näitä tukevat tukitoiminnot: yrityspalvelut ja strateginen suunnittelu, hallinto ja riskienhallinta, henkilöstö sekä viestintä ja yhteiskuntasuhteet.

Johtoryhmässä toteutettujen muutosten myötä johtoryhmän koko pieneni. Muutosten taustalla oli uusi strategia ja tavoitteena aiempaa tehokkaampi johtoryhmätyöskentely.

Caruna tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista

Syksyllä 2017 Caruna toteutti prosessin, jossa valittiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDGs) joukosta ensisijaisesti kolme, joihin yhtiön toiminnalla on merkittävin vaikutus ja joita Caruna sitoutuu edistämään.

"Tuemme ennen kaikkea edullisen ja puhtaan energian saantia, kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja sekä kestäviä kaupunkeja ja yhteisöjä. Carunan strategiset painopistealueet ovat suoraan kytköksissä valittuihin tavoitteisiin", sanoo Yli-Kyyny.

Kolmen ensisijaisen tavoitteen lisäksi tunnistettiin myös tavoitteet puhtaasta vedestä ja sanitaatiosta, ihmisarvoisesta työstä ja talouskasvusta, vastuullisesta kuluttamisesta, ilmastoteoista, maanpäällisestä elämästä sekä yhteistyöstä ja kumppanuudesta, joita Caruna pyrkii toiminnallaan edistämään.

Carunan yritysvastuuohjelma päivitetään keväällä 2018, jolloin määritellään aiempaa tarkemmat mittarit kestävän kehityksen tavoitteille. Lisäksi toteutetaan uusi olennaisuusanalyysi sekä siirrytään yritysvastuuraportoinnissa GRI Standardien käyttöön.

Tutustu Carunan vuosiraporttiin 2017 osoitteessa vuosiraportti2017.caruna.fi.

Jaa artikkeli
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon