Så här producerar du din egen el

Kraftverk

Anslutning av kraftverk till elnätet

Nya elproduktionsformer har ökat kraftigt under de senaste åren och blivit betydligt allmännare. Speciellt sådana förnybara energikällor  som vind och solkraft kommer att  öka vid sidan om traditionell energiproduktion.

Med kraftverk menas stora produktionsanläggningar, vars elproduktionskapacitet överskrider 2 MVA. Sådana är t.ex. stora vindkraftsparker, vilka kan bestå av flera tiotal 100 m höga vindkraftverk.

Mer detaljerade uppgiftger om processen får du genom at klicka på de gröna plustecknena.

REGISTRERING AV PROJEKT OCH PRELIMINÄR UTVÄRDERING

​Det lönar sig att registrera kraftverksprojektet redan i preliminärt utvärderingsskede. Kontakta våra experter på adressen tuotantokyselyt@caruna.fi.

Berätta för oss i meddelandet var projektet kommer att genomföras, planerad anslutningseffekt och produktionsform. Om du vill så kan du också ge tilläggsuppgifter om tidtabeller, planläggning och om tillstånd som har med projektet att göra.

Våra experter kontaktar dig inom två veckor varefter vi kommer överens om fortsatta åtgärder. Vi frågar noggrannare uppgifter om projektet och går igenom preliminära alternativ med dig om hur kraftverket kan anslutas till nätet:

 • byggande av anslutningspunkten till det nuvarande elnätet
 • förstärkning eller utbyggande av det nuvarande elnätet
 • anslutningseffektens inverkan på kostnaderna och på det tekniska genomförandet
 • grov uppskattning av kostnader och tidtabell.

Den preliminära utredningen binder inte någondera parten. Den gås igenom i fri form (per telefon eller via e-post). Syftet med den preliminära utredningen är att bedöma om det är möjligt att förverkliga projektet och dess lönsamhet.

ANSLUTNINGSBARHET OCH KOSTNADSBERÄKNING

Då projektet framskridit till planeringsskedet görs en skriftlig utvärdering som innehåller en bedömning av möjligheterna till anslutning och av tekniskt genomförande samt en kostnadsberäkning. I utvärderingen utgår vi från de tilläggsuppgifter som du gett till oss samt elnätets förbruknings- och produktionsstruktur som rådde vid bedömningstillfället.  Utredningen är tänkt som stöd för planeringen och för tillståndsförfarandet. Kostnadsberäkningen görs på basen av enhetspriser fastslagna av Energimyndigheten.

Utvärderingen av anslutningsbarhet och kostnader har ingen på förhand definierad giltighetstid. Ifall projektets planer eller elnätets förbruknings- och produktionsstruktur ändras är det möjligt att nätanslutningen och det  tekniska genomförandet måste bedömas på nytt. Det är inte möjligt att reservera kapacitet i elnätet på förhand.

ANSLUTNINGSOFFERT OCH -AVTAL

En bindande anslutningsoffert fungerar som grund för ditt investeringsbeslut.

Anslutningsofferten:

 • är en skriftlig förbindelse om att ansluta småskalig produktion till elnätet
 • reserverar kapacitetet från nätet under offertens giltighetstid, typiskt 1-2 månader. Reserveringen förfaller om inte anslutningsavtalet görs inom denna tid.
 • Innehåller det tekniska genomförandet på huvudnivå (tex. förstärkning eller utvidgande av elnätet då anslutandet förutsätter det) och kostnadsberäkning (innehåller nödvändiga anslutningskostnader och möjliga kostnader för kapacitetsreservering). Slutliga anslutningsavgiften bestäms enligt de verkliga kostnaderna.

I anslutningsavtalet:

 • kommer man överens om att småskalig produktion ansluts till nätet
 • fastställs anslutningspunkten, största tillåtna anslutningseffekt samt diverse anslutningsvillkor
 • fastställs anslutningsavgiftens storlek och anslutningens byggtidtabell.

Den som ansluter sig måste ta hand om överföring och försäljning av den producerade elen. Gör ett avtal om överföringen med ditt lokala elöverföringsbolag och om elenergin med valfritt elförsäljningsbolag.

BYGGNADE AV ANSLUTNINGEN OCH IBRUKTAGNING

Den som ansluter sin produktion till nätet svarar för byggandet av anslutningskabeln från kraftverket till anslutningspunkten. Dessutom ska producenten avtala med elöverföringsbolaget om ibruktagningen och skicka nödvändiga dokument till elöverföringsbolaget.

När du bygger eller tar i bruk anslutningen, meddela oss:

 • kontaktuppgifter till entreprenören, chefen för elarbeten samt driftchefen
 • anslutningskabelns exakta position och övrig teknisk information.

Vi ansvarar för byggandet av elnätet till anslutningspunkten och kopplar anslutningskabeln till elnätet. Anslutningen kopplas in, när ibruktagningstestningarna är godkända och kunden har skickat nödvändiga dokument till elöverföringsbolaget.